Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13//0
11 grudnia 2013 r.

EKES wzywa do walki z nadużyciami
związanymi z płatnościami kartą

W dniu 11 grudnia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) poparł na sesji plenarnej propozycje Komisji w sprawie płatności kartą, niemniej chce, aby obywatele UE mogli prosto i tanio dokonywać podstawowych płatności elektronicznych przez internet, zarówno w rozliczeniach krajowych, jak i transgranicznych.

Karty debetowe, karty kredytowe i różnego rodzaju mobilne i elektroniczne systemy płatności zaczynają dominować w dzisiejszych transakcjach handlowych, jednak unijnemu prawodawcy trudno dotrzymać kroku zmianom. „Spór o to, jak zacząć demontować strukturę wysokich kosztów narzucanych w przypadku usług płatności kartą, które zdominowały rynek plastikowego pieniądza, toczy się już zbyt długo. Ponadto taka sama struktura kosztów staje się szybko coraz częstszym zjawiskiem w przypadku usług płatności z wykorzystaniem telefonii mobilnej” – stwierdza Vincent Farrugia (Grupa Pracodawców, Malta), sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie usług płatniczych.

Niższe opłaty interchange

Nowy pakiet dotyczący płatności, wprowadzający pułap opłat interchange i aktualizujący dyrektywę w sprawie usług płatniczych, pozwoli do pewnego stopnia poprawić przejrzystość i bezpieczeństwo, usunąć różnice między państwami i ujednolicić przepisy prawne regulujące system płatności.

Komitet zaleca jednak, by pułapy w przypadku elektronicznych płatności kartami kredytowymi i debetowymi były niższe od zaproponowanych. Ponadto całkowite zniesienie opłat interchange dla kart debetowych stworzyłoby większe możliwości handlu elektronicznego w Europie i przyniosłoby korzyści konsumentom i gospodarce. Vincent Farrugia dodaje też, że „pułapy opłat interchange powinny natychmiastowo mieć zastosowanie także do płatności kartą kredytową czy debetową na rynku krajowym, a nie tylko w przypadku płatności transgranicznych”.

EKES opowiada się też za ustaleniem takich samych pułapów dla kart biznesowych.

Bezpieczniejsze zakupy przez internet

Coraz więcej użytkowników internetu w UE dokonuje zakupów on-line. Jednakże zaledwie 9,3% podmiotów faktycznie dokonuje sprzedaży transgranicznej w ramach UE, zaś 44% Europejczyków stwierdza, że nie kupuje za granicą, ponieważ nie ma pewności co do przysługujących im praw. Koszty płatności, problemy z dostawą oraz kwestie prawne i związane z bezpieczeństwem utrudniają rozwój handlu internetowego. Zdaniem EKES-u nowe rozwiązania oznaczają, że kupujący będą mogli korzystać z lepszych i tańszych internetowych usług płatniczych, obciążonych mniejszym ryzykiem oszustwa i sporów.

Nowe propozycje będą także sprzyjać pojawianiu się nowych podmiotów oraz rozwojowi innowacyjnych systemów płatności z wykorzystaniem telefonii komórkowej i internetu. W projekcie dyrektywy wzmocniono też prawa konsumentów, jeśli chodzi o międzynarodowe przekazy pieniężne. Przepisy UE dotyczące płatności powinny nie tylko odpowiadać obecnym potrzebom rynku, ale także uwzględniać możliwe zmiany w nadchodzących latach.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8641

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.


Side Bar