Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/79
11 grudnia 2013 r.

Nieuchronny zmierzch
europejskiego przemysłu stalowego?

Europejski przemysł stalowy, który jest zależny od takich gałęzi, jak przemysł motoryzacyjny i budowlany, bardzo dotkliwie odczuwa skutki kryzysu gospodarczego. Zamknięto wiele zakładów produkcyjnych, co doprowadziło do utraty ponad 60 tys. miejsc pracy. Komisja Europejska przedstawiła właśnie plan działania na rzecz europejskiego przemysłu stalowego, lecz zdaniem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) jest on niewystarczający.

W swej opinii przyjętej 11 grudnia EKES postuluje, by oprócz długofalowego planu działania opracowano konkretniejsze rozwiązania krótkoterminowe. „EKES przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji, by wspierać popyt na stal wytwarzaną w UE, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zagranicznym, i zapewnić unijnym producentom stali dostęp do rynków krajów trzecich poprzez stosowanie uczciwych praktyk handlowych. To jednak nie wystarczy. Długofalowej polityce ogólnej muszą towarzyszyć szybkie i konkretne działania” – stwierdził sprawozdawca opinii Claude Rolin (Grupa Pracowników, Belgia).

„Trzeba zwrócić szczególną uwagę na specyficzne cechy tego sektora. Na przykład konieczne jest zrekompensowanie wzrostu cen energii elektrycznej w całej UE, a cele przemysłu stalowego związane ze zmianą klimatu muszą być możliwe do osiągnięcia z technicznego i gospodarczego punktu widzenia” – dodał współsprawozdawca Zbigniew Kotowski (Grupa Innych Podmiotów, Polska).

EKES uważa, że plan działania jest dosyć mglisty i nie uwzględnia też należycie koniunkturalnego wymiaru kryzysu. Aby zachować strategiczne znaczenie tego sektora dla zatrudnienia i europejskiego przemysłu wytwórczego, a także zapobiec jego dalszemu kurczeniu się, EKES wzywa do podjęcia pilnych kroków, takich jak:

  • przeprowadzenie szczegółowej oceny istniejących mocy produkcyjnych;

  • ułatwienie wykorzystania i transportu złomu i zapobieganie jego nielegalnemu wywozowi;

  • zadbanie o to, by w przydzielaniu funduszy strukturalnych UE w wystarczającym stopniu uwzględniano wymiar sektorowy;

  • opracowanie, ze wsparciem publicznym, środków o charakterze tymczasowym, by zapewnić utrzymanie miejsc pracy w przemyśle stalowym;

  • pobudzanie popytu w sektorach pochodnych względem branży stalowej;

  • istotne zwiększenie wsparcia, w tym pomocy publicznej, dla inwestycji w rozwój nowych technologii i procesów, aby stymulować dalsze unowocześnianie instalacji i zakładów;

  • wprowadzenie zrównoważonego modelu produkcji stali;

  • ukierunkowanie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na przewidywanie zmian, czyli np. na ułatwianie wprowadzania nowych technologii i pomaganie pracownikom w dostosowywaniu się do nich.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8641

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.


Side Bar