Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/78
11 grudnia 2013 r.

EKES apeluje o zmierzenie
ekonomicznej wartości wolontariatu

Dążąc do większego uznania przez władze publiczne ekonomicznej wartości wolontariatu, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) apeluje o przyjęcie regulacji, która ujednoliciłaby szacowanie tego typu aktywności w państwach UE.

Komitet, będący zgromadzeniem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z siedzibą w Brukseli, zawarł ten postulat w swej opinii z inicjatywy własnej, którą przyjęto wczoraj wieczorem na sesji plenarnej.

„Wolontariat to działalność, która przynosi korzyści każdej ze stron. Przyczynia się on do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, zwiększa kapitał społeczny i ludzki, buduje solidarność między pokoleniami i generuje znaczną wartość ekonomiczną" – powiedział Krzysztof Pater (Polska, Grupa Innych Podmiotów), sprawozdawca opinii, który sam również angażuje się w liczne projekty wolontariackie.

EKES ubolewa w opinii, że mimo tych korzyści i rosnącego znaczenia wolontariat wciąż jest w dużej mierze niedostrzegany i często pomijany w statystykach. Obecnie państwa członkowskie albo w ogóle nie gromadzą danych na ten temat, albo stosują tak różne metody i definicje, że ocena skali i wartości wolontariatu w UE jest po prostu niemożliwa.

Komitet zwraca się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wiążących regulacji, które ujednoliciłyby metody pomiaru działalności wolontariackiej w całej UE, ponieważ krajowe urzędy statystyczne nie podejmują wystarczających starań w tym zakresie.

Pracując nad takim rozporządzeniem, Komisja powinna oprzeć się na „Podręczniku dotyczącym pomiaru pracy wolontariackiej”, który został wydany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), aby ułatwić krajom regularne gromadzenie porównywalnych danych na temat nieodpłatnie wykonywanej pracy za pomocą dodatkowych badań aktywności ekonomicznej ludności.

Na bazie założeń metodologicznych zawartych w podręczniku MOP krajowe urzędy statystyczne w trzech państwach UE (w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech) już przeprowadziły badania wymiaru i wartości pracy wolontariackiej. Jako przykład Krzysztof Pater podał Polskę, gdzie wyniki badania pokazują, że w 2011 r. wolontariat stanowił 2,8% PKB i obejmował 9,6% osób pracujących w gospodarce narodowej.

EKES uważa, że Komisja powinna gromadzić informacje uzyskane w badaniach nad wolontariatem, prowadzonych w poszczególnych krajach, i udostępniać je w sposób spójny na poziomie UE.

Ponadto Komitet liczy także na wprowadzenie wiążących środków prawnych, które umożliwią sektorowi non-profit współfinansowanie dotacji publicznych ekonomiczną wartością pracy wolontariackiej. Zdaniem Komitetu w pewien sposób pozwoliłoby to mniejszym organizacjom pozarządowym ubiegać się o zamówienia publiczne, z czego organizacje te są często wykluczane, ponieważ nie są w stanie zebrać środków niezbędnych do współfinansowania projektów.

Przyjęta wczoraj opinia EKES-u zostanie przekazana europejskim instytucjom decyzyjnym – Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8641

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.


Side Bar