Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/76

6.12.2013 r.

Christine Lagarde na sesji plenarnej EKES-u

Na najbliższej sesji plenarnej w dniach 10–11 grudnia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny będzie gościł Christine Lagarde, dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która weźmie udział w dyskusji na temat odbudowy zaufania, przywrócenia wzrostu i pobudzenia zatrudnienia w Europie.

494. sesja plenarna EKES-u

10–11 grudnia 2013 r.

Budynek JAN (Parlament Europejski), sala JAN 4Q2, Bruksela

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej
http://www.eesc.europa.eu/

Pełny tekst porządku obrad można znaleźć tutaj:

Dziennikarze, którzy pragną wziąć udział w dyskusji z Christine Lagarde 10 grudnia o godz. 14.30, proszeni są o dokonanie rejestracji pocztą elektroniczną (press@eesc.europa.eu) najpóźniej dzisiaj do końca dnia roboczego.

Innym wydarzeniem podczas sesji plenarnej będzie debata z Priscą Merz, siłą napędową europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zaprzestać niszczenia środowiska naturalnego w Europie” [„End ecocide in Europe”], której celem jest uznanie szkód ekosystemowych i niszczenia ekosystemów za przestępstwo.

Opinie, które zostaną omówione i poddane pod głosowanie na sesji plenarnej:

Plan działania na rzecz europejskiego przemysłu stalowego

Zdaniem EKES-u wdrożenie planu działania zajmie wiele miesięcy, a nawet lat. Tymczasem przy tegorocznej dynamice spadku produkcji i przychodów niezbędne są szybkie działania, aby pomóc pracownikom dotkniętym przez kryzys i przywrócić pozytywny klimat inwestycyjny. Zaproponowany przez Komisję plan działania jest dość niejasny, jeśli chodzi o konkretne działania. Nie uwzględnia też należycie cyklicznego wymiaru kryzysu.

Badanie wolontariatu

W opinii z inicjatywy własnej EKES wzywa do zastosowania wspólnej dla UE metodologii badania wolontariatu. Komitet zaleca tu wykorzystanie wydanego przez Międzynarodową Organizację Pracy „Manual on the Measurement of Volunteer Work” [podręcznika dotyczącego mierzenia oceny pracy wolontariuszy] oraz przyjęcie odnośnego rozporządzenia UE celem ujednolicenia badań w państwach członkowskich.

Mierzenie wpływu społecznego

Komitet z zadowoleniem przyjmuje debatę na temat mierzenia wpływu społecznego przedsiębiorstw społecznych. Niemniej zdaniem EKES-u niewłaściwe lub pochopne podejście może zniweczyć cel instytucji UE, którym jest wspieranie rozwoju sektora przedsiębiorczości społecznej. EKES apeluje zatem do Komisji o priorytetowe potraktowanie podnoszenia świadomości w tej kwestii i pełnej realizacji programu Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej. EKES zaleca, by zamiast opracowywać nową metodę, Komisja zwiększała świadomość w zakresie najpowszechniej stosowanych zasad.

Usługi płatnicze

Dwa wnioski Komisji w sprawie transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę wprowadzą maksymalny poziom opłat interchange pobieranych z tytułu transakcji realizowanych przez konsumentów przy użyciu kart debetowych i kredytowych. Komitet opowiada się za zmniejszeniem pułapów ustalonych dla płatności elektronicznych realizowanych przy użyciu kart debetowych i kredytowych oraz ustaleniem podobnych pułapów dla kart biznesowych.

W kierunku strategii na rzecz rozwoju spójności w basenie Morza Śródziemnego

Basen morza Śródziemnego ma strategiczne znaczenie dla UE zarówno z punktu widzenia gospodarki, jak i polityki. EKES będzie wspierał rozwój strategii makroregionalnej dla regionu Morza Śródziemnego, która pomoże regionom sprostać wyzwaniom i zrealizować cele strategii „Europa 2020”.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8641

_______________________________________________________________________________

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

_______________________________________________________________________________


Side Bar