Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL

CES/13/58

7 października 2013 r.

Przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim przewidzianym na 8 października

Stanowisko EKES-u w sprawie przeglądu unijnych przepisów dotyczących wyrobów tytoniowych

Przemysł tytoniowy zatrudnia niemal półtora miliona osób i przyczynia się do wzrostu gospodarczego i rozwoju obszarów wiejskich. To także jedna z nielicznych większych branż eksportowych, która wciąż odnotowuje dodatni bilans – i to zarówno w skali Unii, jak i na poziomie wielu państw członkowskich.

„Musimy powstrzymać młodzież w ogóle od rozpoczęcia palenia. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – najważniejsze jest zdrowie. Musimy lepiej im uzmysłowić okropne skutki palenia. Zaostrzenie przepisów nie jest jednak właściwym rozwiązaniem. Wprawdzie może ono zmniejszyć liczbę palaczy, nasili się problem przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych. Drastycznie spadną także dochody z podatków. Musimy uwzględnić tutaj skutki dla gospodarki. Jeśli proponowane obecnie przepisy wejdą w życie zagrożonych będzie wiele miejsc pracy. Nie stać nas na to, zwłaszcza w czasach kryzysu” – stwierdził José Isaías Rodríguez García-Caro, sprawozdawca opinii EKES-u pt. „Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów. – „Trzeba pamiętać o obu aspektach: i o zdrowiu, i o kwestiach ekonomicznych”.

  • Propozycje PE grożą poważnymi konsekwencjami dla miejsc pracy, gospodarki i dochodów z podatków, a więc naruszyłyby inne podstawowe cele UE, takie jak dążenie do pełnego zatrudnienia i do przywrócenia wzrostu gospodarczego.

  • Zdrowie przeważa nad wszelkimi względami ekonomicznymi, choć nadal nie ma pewności co do skuteczności działań zaproponowanych przez Komisję, które miałyby ułatwić stopniowe uwalnianie się od nałogu.

  • Należy nasilić publiczne programy uświadamiające oraz kampanie edukacyjne na temat poważnych skutków zdrowotnych, jakie powoduje kontakt z dymem tytoniowym.

Obszary wiejskie

  • Produkcja tytoniu przyczynia się do zatrudnienia na obszarach wiejskich. Obecnie w UE zbiera się co roku 250 tys. ton liści tytoniu, co daje zatrudnienie 400 tys. osób.

  • Istnieje realne zagrożenie dla miejsc pracy na obszarach rolniczych, gdzie nie opracowano jeszcze żadnych rozwiązań alternatywnych wobec uprawy tytoniu i gdzie nie przysługują już dopłaty ze środków WPR.

  • Należy skutecznie wykorzystywać środki z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i regionalnych oraz z funduszy na rzecz badań i innowacji, by zminimalizować zagrożenia dla rynku pracy, wprowadzić szkolenia dla pracowników oraz zapewnić wsparcie naukowe, techniczne i innowacyjne dla przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

Ostrzeżenia dotyczące zdrowia

  • Propozycja dotycząca włączenia ostrzeżeń zdrowotnych, które zajmowałyby 75% powierzchni obu stron paczki papierosów, nie opiera się na dowodach naukowych. Ponadto taka zmiana opakowania może zagrozić miejscom pracy w sektorze opakowań, który ma duże znaczenie ekonomiczne w kilku krajach europejskich. Naruszyłoby to również należne prawa własności intelektualnej i przemysłowej producentów do korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych.

  • Ujednolicenie formatów i smaków najprawdopodobniej prowadziłoby do wzrostu przemytu tytoniu. Aby zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów, tytoń byłby sprowadzany nieregulowanymi kanałami. Organy podatkowe państw członkowskich już teraz co roku tracą 10 mld euro dochodów z tytułu podatków od wyrobów tytoniowych. Poza tym wyroby te nie będą podlegać żadnej kontroli jakości, co poważnie zagrozi bezpieczeństwu konsumentów.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8641

_______________________________________________________________________________

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

_______________________________________________________________________________


Side Bar