Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/13/58

7/10/2013

Ενόψει της ψηφοφορίας του ΕΚ στις 8 Οκτωβρίου:

Η θέση της ΕΟΚΕ σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα καπνά

Ο τομέας του καπνού, που εξασφαλίζει απασχόληση σε σχεδόν 1,5 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, προωθεί την αγροτική και οικονομική ανάπτυξη και είναι ένας από τους λίγους βασικούς τομείς εξαγωγών που διατηρούν ένα θετικό ισοζύγιο, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε πολλά κράτη μέλη.

"Καταρχάς, πρέπει να αποτρέψουμε τους νέους από το κάπνισμα. Η υγεία έχει προτεραιότητα, αυτό δεν χωράει αμφιβολία. Πρέπει να μάθουμε στους νέους τις τρομακτικές συνέπειες του καπνίσματος. Η λύση όμως δεν είναι η θέσπιση ακόμη πιο αυστηρών κανόνων. Γιατί ενώ μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των καπνιστών, θα επιδεινώσει τα προβλήματα του λαθρεμπορίου και της παραποίησης. Παράλληλα, θα σημειωθεί απότομη πτώση των φορολογικών εσόδων. Πρέπει να σκεφτούμε και τον αντίκτυπο στην οικονομία. Εάν τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα πρόταση, θα υπάρξει κίνδυνος απώλειας πολλών θέσεων εργασίας. "Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε, ιδίως σε περίοδο κρίσης", δηλώνει ο José Isaías Rodríguez García-Caro, εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα "Παραγωγή, παρουσίαση και πώληση καπνού και προϊόντων καπνού". "Πρέπει να λάβουμε υπόψη τόσο την υγεία όσο και την οικονομία".

  • Το σχέδιο πρότασης του ΕΚ ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για την απασχόληση, την οικονομία και τα φορολογικά έσοδα, υπονομεύοντας άλλους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ, όπως η πλήρης απασχόληση και η αποκατάσταση της ανάπτυξης.

  • Η υγεία έχει προτεραιότητα έναντι όλων των οικονομικών εκτιμήσεων, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με το πόσο θα βοηθήσουν τα προτεινόμενα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σταδιακή διαδικασία της διακοπής του καπνίσματος.

  • Χρειάζεται να προαχθούν εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει για την υγεία η έκθεση στον καπνό.

Αγροτικές περιοχές

  • Η παραγωγή καπνού συμβάλει στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές. Η τρέχουσα ετήσια συγκομιδή φύλλων καπνού στην ΕΕ ανέρχεται σε 250.000 τόνους και παρέχει απασχόληση σε 400.000 άτομα.

  • Υπάρχει μια πραγματική απειλή για την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές όπου δεν έχουν αναπτυχθεί άλλες εναλλακτικές λύσεις και έχουν παύσει και οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ .

  • Το Ταμείο Συνοχής, τα διαρθρωτικά ταμεία, τα περιφερειακά ταμεία και τα ταμεία για την έρευνα και την καινοτομία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων της αγοράς εργασίας και την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για τους εργαζόμενους, σε συνδυασμό με την παροχή επιστημονικής, τεχνικής υποστήριξης και με την υποστήριξη της καινοτομίας για τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.

Προειδοποιήσεις για την υγεία

  • Η πρόταση για τη συμπερίληψη προειδοποιήσεων για την υγεία που να καλύπτουν το 75% και των δύο πλευρών των πακέτων τσιγάρων δεν είναι θεμελιωμένη σε αδιάσειστες επιστημονικές αποδείξεις. Επιπλέον, η προσθήκη αυτή ενδέχεται να υπονομεύσει την απασχόληση στον κλάδο συσκευασίας, ο οποίος έχει μεγάλη σημασία για την οικονομία πολλών χωρών. Επίσης, θα υπονόμευε τα νόμιμα διανοητικά και βιομηχανικά δικαιώματα των παραγωγών να χρησιμοποιούν τα κατατεθειμένα εμπορικά τους σήματα.

  • Η τυποποίηση του μορφότυπου και της γεύσης θα μπορούσε πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση του λαθρεμπορίου καπνού, με τη ζήτηση του κοινού να ικανοποιείται μέσω ανεξέλεγκτων διαύλων. Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών χάνουν ήδη 10 δις ευρώ από τη φορολογία καπνού κάθε χρόνο. Επιπλέον, αυτά τα προϊόντα δεν θα υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο ποιότητας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σοβαρά η ασφάλεια των καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μονάδα Τύπου ΕΟΚΕ

E-mail: press@eesc.europa.eu

Τηλ.: +32 2 546 8641

_______________________________________________________________________________

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διασφαλίζει την εκπροσώπηση των διάφορων οικονομικών και κοινωνικών συνιστωσών της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης, το 1957 και είναι θεσμικό όργανο με συμβουλευτικά καθήκοντα. Ο συμβουλευτικός της ρόλος επιτρέπει στα μέλη της, άρα και στις οργανώσεις που αυτά εκπροσωπούν, να συμμετέχουν στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ΕΟΚΕ αριθμεί 353 μέλη. Τα μέλη της διορίζονται από το Συμβούλιο.

_______________________________________________________________________________


Side Bar