Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/4

18 stycznia 2013 r.

EKES stwierdza, że Akt o jednolitym rynku II
powinien stanowić pilną odpowiedź
na niedoskonałości rynku wewnętrznego

Dnia 16 stycznia na sesji plenarnej EKES-u przyjęto opinię w sprawie: „Akt o jednolitym rynku II – razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”. W dokumencie zaapelowano o bardziej realistyczne podejście do polityki jednolitego rynku. EKES stwierdził, że Komisja Europejska powinna skupić się w większym stopniu na wdrażaniu, a w mniejszym stopniu na propagowaniu korzyści dla obywateli, które niekiedy są trudno uchwytne.

EKES apeluje zwłaszcza o szybką realizację środków zaproponowanych w komunikacie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem oraz o odpowiednie, bezzwłoczne działania legislacyjne w celu poprawy ogólnego wdrażania przepisów UE.

Pomimo że jednolity rynek przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, nie wykorzystano jeszcze w pełni jego potencjału z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron (przedsiębiorstw, pracowników czy ogółu obywateli). Wszystkie instytucje muszą pilnie zająć się niezamierzonymi niekorzystnymi skutkami ubocznymi jednolitego rynku. Aby umożliwić jego odpowiednie funkcjonowanie, należy usunąć bariery utworzone z nieuzasadnionych i dyskryminacyjnych powodów. W tym kontekście poprawne wdrażanie i egzekwowanie przyjętych przepisów musi gwarantować równe warunki działania.

Niestety, ani Akt o jednolitym rynku I, ani Akt o jednolitym rynku II nie podkreślają, jak ważne jest zadbanie o zaufanie w odniesieniu do egzekwowania przysługujących praw. Choć zwiększenie konkurencji jest kluczowym celem polityki dotyczącej jednolitego rynku, konsumenci potrzebują także solidnych ram ochronnych. Swobody gospodarcze i reguły konkurencji nie mogą być ważniejsze od podstawowych praw socjalnych i postępu społecznego. Dlatego też Komitet proponuje dołączenie do traktatów europejskich protokołu w sprawie postępu społecznego, stwierdzającego, że jednolity rynek nie jest celem samym w sobie, lecz został ustanowiony w celu dokonania postępu społecznego z myślą o wszystkich obywatelach UE.

Jednolity rynek musi opierać się na przejrzystości, odpowiedzialności, pewności prawa i dobrych rządach zgodnie z uzasadnionymi interesami wszystkich zainteresowanych stron.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722


Side Bar