Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/47

26 czerwca 2013 r.

Wezwanie do polityków UE: Więcej ambicji!

Obecny kryzys ujawnił ograniczenia i sprzeczności w unii gospodarczej i walutowej, a także w polityce oszczędności: pozbawione narzędzi zarządzania gospodarczego euro okazało się nazbyt podatne na zawirowania. W obliczu takiej sytuacji politycy nie mają innego wyjścia i muszą zdecydowanie wejść na drogę reform, które są przecież tak bardzo potrzebne. Jeśli nie będą w stanie zdobyć się na odwagę i wykazanie woli politycznej, czego zabrakło w 2000 r., wystawią na zagrożenia przyszłość zarówno euro, jak i europejskiego modelu społecznego.

Upierając się przy działaniach oszczędnościowych, Europa podważyła fundament swego istnienia, jeszcze bardziej pogłębiając recesję. Obecny kryzys wskazał na sprzeczności wynikające z samej struktury europejskiej unii gospodarczej i walutowej, w której zabrakło tak bardzo potrzebnych struktur zarządzania i transferu kompetencji z poziomu państw członkowskich. Wobec sytuacji, która wymaga pilnej reakcji, i pamiętając zarazem, że obowiązujące traktaty umożliwiają podjęcie koniecznych kroków, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) opowiada się za pełną realizacją unii gospodarczej i walutowej, jako właściwym kierunkiem działań, czego nie można już dłużej odwlekać.

Ponadto nieakceptowalne pogarszanie się warunków życia milionów kobiet i mężczyzn w Europie wskazuje na jeszcze pilniejszą potrzebę zastanowienia się nad wymiarem społecznym UE. Dlatego też EKES – do którego przewodniczący Herman Van Rompuy już w styczniu br. skierował wniosek o opinięuważa, że Europa musi wzbogacić unię gospodarczą i walutową o filar społeczny, program działań UE w dziedzinie społecznej, którego trzy kluczowe elementy to:

  • reindustrializacja, pobudzenie przedsiębiorczości, optymalizacja szkoleń;

  • zwalczanie bezrobocia, zagwarantowanie praw społecznych, inwestycje społeczne;

  • zreformowana i lepiej zrównoważona forma sprawowania rządów.

W perspektywie długoterminowej UE nie uniknie wprowadzenia fundamentalnych zmian traktatowych, takich jak: wdrożenie prawdziwie europejskiego zarządzania gospodarczego, pogłębienie unii politycznej i społecznej przy zaangażowaniu partnerów społecznych, umocnienie roli UE na forum międzynarodowym.

Społeczeństwo Europy oczekuje realizacji rzeczywiście ambitnej strategii wyjścia z kryzysu. EKES uważa, że niepokojąco wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży wymaga bardziej wiarygodnego budżetu UE, niż 6 mld euro – niewspółmierne do 60 mld przyznanych bankom. Podkreśla również, że trzeba jeszcze wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim przeanalizować liczne rozwiązania, takie jak np. europejskie obligacje społeczne, czy europejska sieć na rzecz edukacji bezrobotnych pracowników albo bony na szkolenia transgraniczne.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel.: +32 2 546 8722

_______________________________________________________________________________

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków, powoływanych przez Radę UE.


Side Bar