Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/41

22 maja 2013 r.

Społeczeństwo obywatelskie apeluje do Rady, by położyła kres zjawisku uchylania się od opodatkowania

EKES wzywa Radę, by wysłała w kierunku europejskiej opinii publicznej właściwy sygnał oraz udowodniła, że Europa jest w stanie poradzić sobie z tym niezwykle istotnym problemem. Uchylanie się od opodatkowania powoduje rocznie straty w wysokości 1 biliona euro – 2 tys. euro na każdego z 500 mln obywateli Europy.

Przewodniczący EKES-u Henri Malosse nazwał uchylanie się od opodatkowania kradzieżą i stwierdził, że obecnie, w czasach kryzysu, żadne społeczeństwo europejskie nie może sobie pozwolić na straty na tak wielką skalę.

Utracone dochody w efekcie pomniejszają budżet na edukację i opiekę zdrowotną. Hiszpania obcięła środki przeznaczone na programy w zakresie zdrowia i kształcenia, gdyż musiała dokonać oszczędności w wysokości 10 mld euro. Gdyby udało się skutecznie zwalczyć praktyki uchylania się od płacenia podatków, można by zaoszczędzić miliardy euro, a to przyniosłoby korzyści obywatelom w ich życiu codziennym.

Jako głos obywateli, EKES popiera propozycję Komisji, by wprowadzić system automatycznej wymiany informacji. Komitet życzyłby sobie także silniejszych instrumentów służących zwalczaniu uchylania się od opodatkowania, takich jak środki zaproponowane w opinii „Walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania”, opracowanej przez sprawozdawcę Petru Dandeę:

  • na czarne listy rajów podatkowych powinny trafiać nie tylko państwa spoza UE, ale również terytoria lub jurysdykcje należące do państw członkowskich, a także przedsiębiorstwa, które działają w tych strefach;

  • wpisywanie rajów podatkowych na czarną listę musi wiązać się ze skutecznymi sankcjami;

  • jakiekolwiek trwałe rozwiązanie musi zakładać harmonizację systemu podatków pośrednich;

  • kwestie podatkowe trzeba także uwzględnić w rocznych analizach wzrostu gospodarczego i w semestrze europejskim.

W czasach obecnego kryzysu Europa musi umocnić solidarność wśród obywateli i państw członkowskich. Europejskie społeczeństwo oczekuje, że taki właśnie sygnał wypłynie od Rady w dniu 22 maja.

Opinia EKES-u: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.25545

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.


Side Bar