Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/37

26 kwietnia 2013

EKES ponagla do precyzyjniejszej oceny i do ujawnienia faktycznych łącznych kosztów wynikających z nieciągłości produkcji energii ze źródeł odnawialnych

W środę na nieformalnym posiedzeniu ministrów energetyki w Dublinie Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stwierdził, że debata dotycząca łącznych kosztów nieciągłej produkcji elektryczności ze źródeł odnawialnych musi być całkowicie przejrzysta, a dane muszą być publicznie dostępne.

EKES przekonuje, że zrównoważony system energetyczny – w znacznej mierze obejmujący odnawialne źródła energii – jest jedynym długoterminowym rozwiązaniem zapewniającym nam przyszłość energetyczną. Przejrzystość i bardziej otwarta debata na temat kosztów to jednakże kwestie o istotnym znaczeniu dla prac nad tym zagadnieniem, zjednania dla nich obywateli oraz przygotowania decyzji dotyczących tej polityki.

Przejrzystość w odniesieniu do kosztów różnych systemów energetycznych w sposób decydujący przyczyni się do zagwarantowania, że w dyskusjach na tematy energetyczne uwzględnione zostaną realne koszty całego koniecznego systemu. Takie zdanie zaprezentował EKES, omawiając swą opinię na temat gospodarczych skutków wynikających ze zwiększenia nieciągłych dostaw energii ze źródeł odnawialnych dla systemów elektroenergetycznych. Opinia ta została sporządzona na wniosek prezydencji irlandzkiej.

„Zwiększenie produkcji elektryczności w oparciu o nieciągłe dostawy energii ze źródeł odnawialnych niewątpliwie doprowadzi do tego, że użytkownicy, w tym zarówno gospodarstwa domowe, jak i przemysł, będą płacić znacznie wyższe ceny za elektryczność” – stwierdził sprawozdawca opinii Gerd Wolf (Niemcy, Grupa Innych Podmiotów).

Zdaniem EKES-u koszty wprowadzania do sieci nieciągłej produkcji energii uzyskanej z odnawialnych źródeł stanowią najwyżej połowę łącznych kosztów. Gdy udział nieciągłych odnawialnych źródeł energii (OZE) w koszyku energetycznym przekracza pewien poziom, niezbędne staje się wprowadzenie do systemu energetycznego dodatkowych elementów, takich jak znaczne rozbudowanie sieci, budowa instalacji magazynowych i zapewnianie mocy rezerwowych.

EKES ostrzegł, że jeśli elementy te nie zostaną udostępnione, doprowadzi to do niewydajnego użytkowania istniejących instalacji oraz zagrozi bezpieczeństwu dostaw energii i funkcjonowaniu europejskiego rynku energii.

Wobec tego należy unikać wszelkich dodatkowych kosztów wykraczających poza te, które zostały wymienione powyżej. Mogą one wynikać z niewłaściwych i niespójnych środków wspierania OZE w państwach członkowskich i prowadzić do fragmentacji rynku, niewydolności oraz problemów z przekonaniem obywateli do zaakceptowania tego rozwiązania. W tej sytuacji EKES przekonuje, że trzeba starannie (ponownie) określić zasady wprowadzania OZE do systemu energetycznego.

Kwestie kosztów wraz z ich pozytywnymi i negatywnymi aspektami muszą być bardziej przejrzyste, a także zostać dogłębnie przeanalizowane także w kategoriach ilościowych oraz otwarcie omówione. Jak stwierdził przewodniczący sekcji EKES-u zajmującej się zagadnieniami energii Stéphane Buffetaut (Grupa Pracodawców, Francja), ustanowienie europejskiego dialogu na temat energii, do czego wzywał EKES, byłoby ważnym krokiem w tym kierunku.

EKES jest przekonany, że dzięki uzyskaniu jaśniejszego obrazu łącznych kosztów nieciągłej produkcji energii ze źródeł odnawialnych i innych alternatyw energetycznych UE można by wyraźnie usprawnić proces decyzyjny i ułatwić przejście na gospodarkę niskoemisyjną. EKES zdecydowanie popiera też postępy na drodze do ustanowienia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, gdyż jest to najlepszy sposób na racjonalne pod względem kosztów rozwinięcie potencjału Europy.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722

_______________________________________________________________________________

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

_______________________________________________________________________________


Side Bar