Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/34

19 kwietnia 2013 r.

Jednolity rynek nie powstanie
bez jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Na kwietniowej sesji plenarnej Europejki Komitet Ekonomiczno-Społeczny stwierdził, że jednolita europejska przestrzeń powietrzna nie powstanie bez zwiększenia wiodącej roli Komisji Europejskiej oraz lepszego wdrożenia przepisów unijnych.

Ostrzeżenie to przybrało formę opinii w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej II+, przyjętej na sesji plenarnej EKES-u w następstwie wniosku Komisji Europejskiej.

Grudzień 2012 r. był terminem utworzenia dziewięciu ponadgranicznych funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB), które miały zastąpić istniejące obecnie 27 krajowych obszarów kontroli lotów i utorować w ten sposób drogę do urzeczywistnienia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Niestety w pełni utworzono i uruchomiono jedynie dwa z nich: obszar powietrzny duńsko-szwedzki oraz brytyjsko-irlandzki.

Zdaniem Jacka Krawczyka, przewodniczącego Grupy Pracodawców w EKES-ie i sprawozdawcy tej opinii, aby zakończyć to fragmentaryczne wdrażanie prawodawstwa dotyczącego SES II, Komisja Europejska powinna wystąpić z powództwem wobec tych państw członkowskich, które go nie przyjęły, i ukarać je w przypadku stwierdzenia naruszeń.

„Musimy wspólnie przebić się przez mur myślenia kategoriami własnych korzyści i małostkowości, które stanowią główną przeszkodę ograniczającą powodzenie tego kluczowego europejskiego projektu na rzecz integracji” – powiedział Jacek Krawczyk.

Dodał też, że dotychczas państwa członkowskie w większym stopniu kierowały się interesami narodowymi niż celami UE.

Rozprawić się z monopolem!

EKES opowiedział się za tym, by służby pomocnicze zarządzania ruchem lotniczym otworzyć na konkurencję.

Zdaniem EKES-u usługi służb meteorologicznych, usługi szkoleniowe, usługi w obszarze łączności, nawigacji i nadzoru byłyby lepsze i efektywniejsze, gdyby były świadczone na warunkach rynkowych i gdyby podlegały procedurom przetargowym.

Komitet stwierdził ponadto, że podstawowe działania z zakresu zarządzania ruchem lotniczym w UE pozostawiają wiele do życzenia. „Duże rozwarstwienie opłat nawigacyjnych w Europie zdaje się wskazywać na to, że istnieje znaczny potencjał związany z obniżaniem opłat z tego tytułu dzięki dalszej koordynacji i standaryzacji w zakresie usług nawigacyjnych w UE” – dodał Jacek Krawczyk. Jednakże jego zdaniem reformy przewidziane w pakiecie legislacyjnym SES II przyniosą efekty dopiero wtedy, gdy zostaną wprowadzone w drodze dialogu społecznego. „Jeśli pracownicy nie będą w pełni zaangażowani w te przemiany, ryzyko niepowodzenia znacznie wzrośnie” – podkreślił.

Jednolity rynek nie powstanie bez jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

EKES uważa, że jednolita europejska przestrzeń powietrzna jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zdaniem Jacka Krawczyka utrzymujące się rozdrobnienie tego jednego z największych sektorów biznesu jest niedopuszczalne.

EKES stwierdził, że zakończenie tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES) jest nieodłącznym elementem procesu zwiększania konkurencyjności gospodarki UE i wzmacniania jej wzrostu. Ostrzegł przed realnym ryzykiem wejścia konkurencji światowej i przejęcia przez nią kontroli nad europejską przestrzenią powietrzną oraz utratą jeszcze większej liczby miejsc pracy, o ile istniejąca fragmentaryzacja się utrzyma.

Zdaniem Jacka Krawczyka zagrożone jest całe europejskie lotnictwo, a jednolita europejska przestrzeń powietrzna stanowi jedyną gwarancję jego przyszłości. „Nie możemy dopuścić do upadku tego tak ważnego sektora” - dodał.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

_______________________________________________________________________________


Side Bar