Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

18 april 2013

Inget status quo: EU-budgetarna måste visa vägen framåt, säger EESK:s vice ordförande Hajo Wilms

Bryssel den 17 april: Hans-Joachim Wilms har utnämnts till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) vice ordförande för budgetfrågor. Som ordförande för budgetgruppens sekretariat kommer han även i fortsättningen att företräda den ståndpunkt som EESK uttryckt i flera yttranden, nämligen att man med tanke på EU:s ambitiösa uppgifter måste öka storleken på EU:s budget för att få fart på ekonomin och sysselsättningen igen.

Hans-Joachim Wilms kommer från Barmstedt i norra Tyskland och har varit fackligt aktiv i mer än 40 år. I fackföreningen för trädgårdsodling, jord- och skogsbruk (GGLF) valdes han till organisations­sekreterare, avdelningschef vid huvudkontoret, vice ordförande och slutligen ordförande (1993). I januari 1996 blev Hajo Wilms ledamot av förbundsstyrelsen för IG Bauen-Agrar-Umwelt med ansvar för Europafrågor och mellan 1999 och 2005 valdes han två gånger till vice förbundsordförande för IG BAU med ansvar för finanser och hållbar utveckling. I september 2009 förlade han som Europaansvarig i IG BAU:s förbundsstyrelse tyngdpunkten i sitt arbete till Bryssel. Som medlem i arbetstagargruppen inom EESK sedan 1994 har Hajo Wilms varit föredragande för mer än 20 yttranden, och mellan 2008 och 2010 var han ordförande för facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö. Sedan november 2010 har han dessutom lett EESK:s observationsgrupp för hållbar utveckling.

Enligt vice ordförande Wilms är kommissionens förslag till budgetram för 2014–2020 alltför starkt inriktat på att behålla status quo när det gäller både nivån på de anslagna medlen och budgetens struktur. Därför motsvarar de tillgängliga medlen varken omfattningen på eller karaktären av de utmaningar som EU står inför. Hajo Wilms påpekar att det behövs mer budgetfrihet och att inflationen leder till att budgeten minskar, vilket är ohållbart i längden. Han välkomnar kommissionens förslag att öka finansieringen på områdena forskning och utveckling samt bekämpning av ungdomsarbetslösheten, men uppmanar samtidigt EU-institutionerna att genom innovationer skapa mer framtidsutsikter och på så sätt motverka EU-skepsisen.

På utgiftssidan handlar det för vice ordförande Wilms om frågan var en euro som spenderas på EU-nivå ger större fördelar än en euro som spenderas på nationell nivå. Det rör sig här om europeiska kollektiva nyttigheter som inte kan tillhandahållas tillräckligt effektivt på nationell nivå, vilket gör EU-insatser nödvändiga. Till de europeiska kollektiva nyttigheterna hör forskning och utveckling, ett gemensamt försvar, livsmedelssäkerhet, invandring och asylrätt, kampen mot klimatförändringarna samt investeringar i alleuropeisk infrastruktur på områdena energi, kommunikation och den inre marknaden. Vid sidan av sitt arbete med budgetfrågor kommer Hajo Wilms även fortsättningsvis att ägna sig åt hållbarhetsfrågor. Dessutom kommer han att engagera sig för att det civila samhället ska spela en aktiv roll till förmån för inrättandet av en frihandelszon mellan EU och USA.

För ytterligare information kontakta

EESK:s pressavdelning

E-post: press@eesc.europa.eu

Tfn +32 25468207

_______________________________________________________________________________

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) företräder de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället. Kommittén är ett rådgivande institutionellt organ som inrättades genom Romfördraget 1957. Genom dess rådgivande roll ges ledamöterna, och därigenom de organisationer som de företräder, möjlighet att delta i EU:s beslutsprocess. Kommittén har 344 ledamöter från samtliga EU-länder, som utnämns av Europeiska unionens råd.

_______________________________________________________________________________


Side Bar