Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

18. apríla 2013

Zmeniť status quo: Rozpočty EÚ musia ukázať perspektívu, hovorí podpredseda EHSV Hajo Wilms

Brusel 17. apríla: Novým podpredsedom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) zodpovedným za rozpočet sa stal Hans-Joachim Wilms. Ako predseda sekretariátu rozpočtovej skupiny bude naďalej obhajovať postoj, ktorý zaujal vo viacerých stanoviskách, že vzhľadom na ambiciózne úlohy EÚ je potrebné navýšenie jej rozpočtu, aby sa podarilo oživiť hospodársky rast a zamestnanosť.

Hans-Joachim Wilms z Barmstedtu už viac ako štyridsať rokov pôsobí ako odborár. V odborovom zväze zamestnancov záhradníctva, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (GGLF) zastával postupne funkciu tajomníka organizácie, vedúceho oddelenia v hlavnej správe, podpredsedu a napokon v roku 1993 jeho predsedu. V januári 1996 sa Hajo Wilms stal členom predstavenstva Priemyselnej odborovej organizácie stavebníctvo-poľnohospodárstvo-životné prostredie (IG BAU) pre oblasť Európy a od roku 1999 do roku 2005 bol dvakrát podpredsedom tejto organizácie pre oblasť financií a udržateľného rozvoja. V septembri 2009 presunul pán Wilms ako delegát spolkového predstavenstva odborového zväzu IG BAU zodpovedný za európske záležitosti ťažisko svojej práce do Bruselu. Od roku 1994 je členom skupiny „Pracovníci“ v EHSV, bol spravodajcom viac ako 20 stanovísk a od roku 2008 do roku 2010 bol predsedom odbornej sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie. Okrem toho od novembra 2010 riadil stredisko EHSV pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja.

Podľa názoru podpredsedu Wilmsa je návrh viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, ktorý predložila Komisia, príliš zameraný na zachovanie súčasného stavu, a to tak z hľadiska vyčlenených zdrojov, ako aj štruktúry rozpočtu. Disponibilné prostriedky preto nebudú zodpovedať rozsahu ani povahe výziev, ktorým bude EÚ musieť čeliť. Pán Wilms poukazuje na to, že je potrebná väčšia rozpočtová sloboda a že kvôli inflácii sa rozpočet znižuje, čo je dlhodobo neudržateľné. Podpredseda víta návrh Komisie, aby sa zvýšilo financovanie v oblasti výskumu a vývoja a v oblasti boja proti nezamestnanosti mladých ľudí, zároveň však vyzýva orgány EÚ, aby pomocou väčšieho množstva inovácií vytvárali perspektívy, a tým čelili euroskepticizmu.

Na strane výdavkov ide podpredsedovi Wilmsovi o otázku, kde sa vynaložením jedného eura na úrovni EÚ dosiahne väčší úžitok ako jeho použitím na národnej úrovni. Týka sa to európskych verejných statkov, ktorých zabezpečenie na národnej úrovni nie je optimálne, a teda si vyžadujú zásah Únie. Medzi európske verejné statky patria výskum a vývoj, spoločná obrana, potravinová bezpečnosť, prisťahovalectvo a právo na azyl, reakcia na klimatické zmeny, investície do celoeurópskej infraštruktúry v oblasti energetiky, komunikácií a vnútorného trhu. Okrem tém týkajúcich sa rozpočtu sa bude pán Wilms zaoberať aj naďalej problematikou udržateľnosti. Zároveň sa bude zasadzovať za aktívnu úlohu občianskej spoločnosti v prospech vytvorenia zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA.

Ďalšie informácie Vám poskytne:

Tlačové oddelenie EHSV

e-mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Ide o poradný inštitucionálny orgán, ktorý bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Vďaka svojej poradnej úlohe sa jeho členovia, a teda aj nimi zastupované organizácie, môžu zúčastňovať na rozhodovacom procese Európskej únie. Výbor má 344 členov, ktorých menuje Rada Európskej únie.

_______________________________________________________________________________


Side Bar