Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

18 kwietnia 2013 r.

Potrzeba zmian: budżety UE muszą być perspektywiczne, mówi wiceprzewodniczący EKES-u Hans-Joachim Wilms

Bruksela, 17 kwietnia: Hans-Joachim Wilms został mianowany nowym wiceprzewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u). Jako przewodniczący sekretariatu Zespołu Budżetowego będzie on w dalszym ciągu stał na stanowisku, wyrażonym w wielu opiniach, że wobec ambitnych zadań UE – ożywienia gospodarki i zwiększenia zatrudnienia – niezbędne jest podwyższenie unijnego budżetu.

Hans-Joachim Wilms, pochodzący z Barmstedt, od ponad 40 lat działa w związkach zawodowych. W związku zawodowym Ogrodnictwo-Rolnictwo-Leśnictwo został wybrany na sekretarza organizacji, kierownika działu w głównej administracji, zastępcę przewodniczącego i wreszcie przewodniczącego (w 1993 r.). W styczniu 1996 r. został członkiem krajowego kierownictwa związku zawodowego Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko na Europę, a w latach 1999–2005 został dwukrotnie wybrany na zastępcę krajowego przewodniczącego związku zawodowego Budownictwo w zarządzie ds. finansów i zrównoważonego rozwoju. We wrześniu 2009 r., jako specjalista do spraw europejskich w krajowym zarządzie związku zawodowego Budownictwo, Hans-Joachim Wilms skupił się głównie na pracy w Brukseli. Od 1994 r. jako członek Grupy Pracowników w EKES-ie był sprawozdawcą ponad 20 opinii, dodatkowo w latach 2008–2010 piastował stanowisko przewodniczącego Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego. Od listopada 2010 r. kierował ponadto Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego w EKES-ie.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Wilmsa wniosek Komisji dotyczący ram finansowych na lata 2014–2020 jest zbyt mocno ukierunkowany na zachowanie obecnego stanu rzeczy, zarówno pod względem udostępnionych środków, jak i podziału budżetu. Środki te więc ani pod względem ilości, ani jakości nie będą odpowiadały zadaniom, którymi ma się zająć Unia Europejska. Hans-Joachim Wilms zwrócił uwagę, że konieczna jest większa swoboda budżetowa i że inflacja dodatkowo zmniejsza budżet, przez co nie da się go utrzymać w dłuższej perspektywie. Wiceprzewodniczący z zadowoleniem przyjął natomiast wniosek Komisji, aby zwiększyć finansowanie w obszarach badań i rozwoju oraz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Jednocześnie wezwał instytucje UE, by otwierały nowe perspektywy poprzez wprowadzanie innowacji i tym samym przeciwdziałały eurosceptycyzmowi.

Hans-Joachim Wilms zastanawia się, w których obszarach po stronie wydatków jedno euro wydane na szczeblu UE przynosi więcej korzyści niż jedno euro wydane na szczeblu krajowym. Chodzi tutaj o europejskie dobra publiczne, których nie można w sposób optymalny zapewnić na szczeblu krajowym, i w ich przypadku niezbędne jest działanie UE. Do europejskich dóbr publicznych należą: badania i rozwój, wspólna obrona, bezpieczeństwo żywnościowe, imigracja i prawo do azylu, przeciwdziałanie zmianie klimatu, ogólnoeuropejskie inwestycje infrastrukturalne w dziedzinie energetyki, komunikacji i rynku wewnętrznego. Hans-Joachim Wilms oprócz zaangażowania w sprawy budżetowe pragnie również kontynuować działanie w obszarze rozwoju zrównoważonego. Ponadto będzie się opowiadał za aktywną rolą społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu wolnej strefy handlowej UE-USA.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. 32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. Członków Komitetu w liczbie 317 mianuje Rada.

_______________________________________________________________________________


Side Bar