Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

2013. gada 18. aprīlī

EESK priekšsēdētāja vietnieks Hajo Wilmss: “Nepieciešamas pārmaiņas. ES budžetiem ir jāiezīmē turpmākā virzība”

Briselē, 17. aprīlī: Hanss-Joahims Vilmss iecelts par jauno Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētāja vietnieku, kas atbildīgs par budžeta jautājumiem. Kā budžeta grupas sekretariāta priekšsēdētājs H.J. Vilmss arī turpmāk atbalstīs vairākos atzinumos pausto viedokli, ka, ņemot vērā Eiropas Savienības vērienīgos uzdevumus, ES budžets ir jāpalielina, lai atjaunotu ekonomikas izaugsmi un veicinātu nodarbinātību.

Barmštetietis Hanss-Joahims Vilmss jau vairāk nekā 40 gadus strādā arodbiedrības struktūrās. Dārzniecības, lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares arodbiedrībā (GGLF) viņš kļuva par organizācijas sekretāru, nodaļas vadītāju galvenajā pārvaldē un priekšsēdētāja vietnieku, līdz 1993. gadā viņu ievēlēja par priekšsēdētāju. 1996. gada janvārī Hajo Vilmss kļūst par Celtniecības, lauksaimniecības un vides nozares arodbiedrības (IG Bauen-Agrar-Umwelt) federālās valdes locekli, kurš atbildīgs par Eiropas jautājumiem, savukārt laikposmā no 1999. līdz 2005. gadam viņu divreiz ievēl par nozares arodbiedrības federālās valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš atbildīgs par finanšu un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. 2009. gada septembrī H.J. Vilmss kļuva par Celtniecības, lauksaimniecības un vides nozares arodbiedrības pilnvaroto pārstāvi Eiropas lietās, un tādēļ viņam bija jāstrādā galvenokārt Briselē. Kopš 1994. gada viņš ir EESK Darba ņēmēju grupas loceklis un bijis ziņotājs, kas sagatavojis vairāk nekā 20 atzinumus, savukārt no 2008. līdz 2010. gadam viņš bija Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētās nodaļas priekšsēdētājs. Kopš 2010. gada viņš arī vadīja EESK Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centru.

Priekšsēdētāja vietnieks H.J. Vilmss uzskata, ka Eiropas Komisijas priekšlikums daudzgadu finanšu shēmai 2014.–2020. gadam ir pārlieku orientēts uz pašreizējā stāvokļa saglabāšanu, turklāt šis apgalvojums attiecas kā uz piešķirto līdzekļu apmēru, tā arī līdzekļu sadalījuma struktūru. Tādēļ ne pieejamā finansējuma apmērs, ne arī tā kvalitāte nav atbilstoša, lai ES turpmāk spētu risāt problēmas, ar kurām tā saskarsies. H.J. Vilmss norāda, ka, lemjot par budžeta jautājumiem, ir vajadzīga lielāka rīcības brīvība un inflācijas dēļ budžeta apmērs samazinās, kas ilgtermiņā nav pieļaujams. Priekšsēdētāja vietnieks atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu palielināt finansējumu tādām jomām kā pētniecība un izstrāde, kā arī jauniešu bezdarba mazināšana, tomēr viņš arī rosina ES iestādes vairāk sekmēt inovāciju un tādējādi uzlabot attīstības iespējas un mazināt eiroskepticismu.

Runājot par izdevumiem, priekšsēdētāja vietnieks Vilmss norāda, kādos gadījumos finansējumu lietderīgāk izmantot nevis valstu, bet gan ES līmenī. Runa ir par Eiropas sabiedriskajiem labumiem, kurus nevar pietiekami labi nodrošināt valstu līmenī, un tādēļ ir vajadzīga ES rīcība. Eiropas sabiedriskie labumi ir, piemēram, pētniecība un izstrāde, kopējā aizsardzība, pārtikas nekaitīgums, imigrācija un patvēruma tiesības, klimata pārmaiņu jautājumu risināšana, ieguldījumi Eiropas mēroga infrastruktūras projektos enerģētikas, sakaru un iekšējā tirgus jomā. H.J. Vilmss turpmāk risinās ne tikai budžeta, bet arī ilgtspējas jautājumus. Viņš arī atbalstīs pilsoniskās sabiedrības aktīvu iesaistīšanos, lai veicinātu ES un ASV brīvās tirdzniecības zonas izveidi.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar

EESK Preses nodaļu

Elektroniskais pasts: press@eesc.europa.eu

Tālrunis: 32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) nodrošina organizētās pilsoniskās sabiedrības dažādu ekonomisko un sociālo aprindu pārstāvību. Komiteja ir 1957. gadā uz Romas Līguma pamata izveidota konsultatīva iestāde. EESK padomdevēja funkcijas dod iespēju Komitejas locekļiem un tātad arī viņu pārstāvētajām organizācijām piedalīties ES lēmumu pieņemšanas procesā. Komitejā ir 344 locekļi, kurus ieceļ Eiropas Savienības Padome.

_______________________________________________________________________________


Side Bar