Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

Päiväys 19. huhtikuuta 2013

Muutosta tarvitaan: EU:n talouksien täytyy osoittaa tie eteenpäin, ETSK:n varapuheenjohtaja Hans-Joachim Wilms toteaa

17. huhtikuuta 2013, Bryssel: Hans-Joachim Wilms nimitetään Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) uudeksi, talousarvioasioista vastaavaksi varapuheenjohtajaksi. Budjettiryhmän sihteeristön puheenjohtajana hän aikoo edelleen puoltaa monissa lausunnoissa esitettyä näkemystä, jonka mukaan unionin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n talousarviota on tarpeen kasvattaa, jotta voidaan elvyttää taloutta ja työllisyyttä.

Saksan Barmstedtistä kotoisin oleva Hans-Joachim Wilms on osallistunut yli neljänkymmenen vuoden ajan ammattiyhdistystoiminaan. Hän toimi puutarha-, maa- ja metsätalousalan ammattijärjestössä (GGLF) järjestösihteerinä, hallinnollisen päätoimipaikan jaostopäällikkönä, varapuheenjohtajana ja lopulta puheenjohtajana (vuodesta 1993). Vuoden 1996 tammikuussa Wilmsistä tuli IG Bau:n (rakennus-, maatalous- ja ympäristöalan ammattijärjestö) liittovaltiotason johtajiston jäsen Eurooppa-asiain vastuuhenkilönä ja vuosina 1999–2005 hänet valittiin kaksi kertaa IG Bau:n rahoituskysymyksiä ja kestävää kehitystä käsittelevän puheenjohtajiston liittovaltiotason varapuheenjohtajaksi. Vuoden 2009 syyskuussa Wilms siirsi IG Bau:n liittovaltiotason johtajiston Eurooppa-asiain vastuuhenkilönä työskentelynsä painopisteen Brysseliin. Hän on ollut vuodesta 1994 ETSK:n "työntekijät"-ryhmän jäsen ja on toiminut yli kahdenkymmenen lausunnon esittelijänä sekä vuosina 2008–2010 "maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö" -erityisjaoston puheenjohtajana. Vuoden 2010 marraskuusta alkaen hän on lisäksi johtanut ETSK:n asettamaa kestävän kehityksen seurantaryhmää.

Varapuheenjohtaja Wilmsin mukaan komission monivuotista rahoituskehystä vuosiksi 2014–202 koskeva ehdotus painottuu sekä käyttöön asetettavien varojen suuruuden että talousarvion rakenteen osalta liian voimakkaasti nykytilanteen säilyttämiseen. Sen vuoksi käytettävissä olevien varojen suuruus ja laatu eivät vastaa EU:n kohtaamia haasteita. Wilms toteaa, että tarvitaan enemmän talousarviovapautta ja että inflaatio pienentää varojen suuruutta, mikä tekee tilanteesta ajan mittaan kestämättömän. Varapuheenjohtaja on tyytyväinen komission ehdotukseen lisätä rahoitusta tutkimuksen ja kehityksen sekä nuorisotyöttömyyden torjunnan aloilla, mutta kehottaa samanaikaisesti EU:n toimielimiä lisäämään innovointia näkymien parantamiseksi ja samalla euroskeptisyyden torjumiseksi.

Varapuheenjohtaja Wilmsin mielestä menopuolen osalta keskeinen kysymys on, missä EU-tasolla käytetty euro tuo enemmän hyötyä kuin valtiotasolla käytetty euro. Kyseessä ovat EU:n julkiset hyödykkeet, joita ei voida jäsenvaltiotasolla hyödyntää optimaalisesti, ja joiden tarjoamisessa EU:n toimet ovat sen vuoksi tarpeen. EU:n julkisiin hyödykkeisiin kuuluvat tutkimus ja kehitys, yhteinen puolustus, elintarviketurvallisuus, maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä investoinnit Euroopan laajuisiin infrastruktuurihankkeisiin energian, viestinnän ja sisämarkkoiden aloilla. Talousarvioasioiden parissa työskentelyn ohella Wilms aikoo jatkaa toimintaa kestävän kehityksen alalla. Lisäksi hän aikoo puoltaa kansalaisyhteiskunnan aktiivista roolia EU:n ja USA:n vapaakauppa-alueen luomisen edistämisessä.

_______________________________________________________________________________

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea edustaa järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluvia talous- ja yhteiskuntaelämän eri aloja. Komitea on neuvoa-antava elin, joka on perustettu vuonna 1957 allekirjoitetulla Rooman sopimuksella. Sen neuvoa-antava tehtävä antaa komitean jäsenille ja heidän edustamilleen organisaatioille mahdollisuuden osallistua Euroopan unionin päätöksentekoprosessiin. Euroopan unionin neuvosto nimeää komitean 344 jäsentä kaikkialta Euroopasta.

_______________________________________________________________________________


Side Bar