Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

18. aprill 2013

EMSK asepresident Hajo Wilms: praegune olukord ei tohi jätkuda – ELi eelarve peab näitama edasist teed

17. aprill, Brüssel: Hans-Joachim Wilms nimetatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) uueks asepresidendiks eelarveküsimustes. Eelarverühma sekretariaadi esimehena toonitab ta jätkuvalt mitmetes arvamustes väljendatud seisukohta, et Euroopa Liidu ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks on vajalik ELi eelarve suurendamine, et taaselavdada majandust ja tööhõivet.

Barmstedtist pärit Hans-Joachim Wilms on enam kui nelikümmend aastat olnud aktiivselt tegev ametiühinguliikumises. Ta töötas Saksamaa aianduse, põllu- ja metsamajanduse ametiühingu (GGLF) juures organisatsioonisekretärina, selle peakontoris osakonnajuhataja ja aseesimehena ning lõpuks esimehena (alates aastast 1993). 1996. aasta jaanuaris valiti Hajo Wilms Saksamaa Ehitus-, Põllumajandus- ja Keskkonnatöötajate Ametiühingu (IG BAU) juhatuse liikmeks Euroopa küsimustes ning ajavahemikul 1999–2005 kaks korda sama ametiühingu aseesimeheks, kus tema vastutusaladeks olid rahandus ja säästev areng. 2009. aasta septembris kandis Wilms IG BAU Euroopa asjade esindajana oma töö keskme üle Brüsselisse. Alates 1994. aastast on Hans-Joachim Wilms EMSK töötajate rühma liikmena olnud raportööriks enam kui kahekümnele arvamusele ning aastatel 2008–2010 oli ta põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna (NAT) sektsiooni esimees. Alates 2010. aasta novembrist juhatas ta lisaks EMSK säästva arengu vaatlusrühma.

Asepresident Hans-Joachim Wilmsi sõnul on komisjoni 2014.–2020. aasta finantsraamistiku ettepanek nii eraldatud vahendite mahu kui ka eelarve jaotuse osas liiga tugevalt suunatud praeguse olukorra säilitamisele. Seetõttu ei vasta kasutada olevad vahendid ei oma mahult ega kvaliteedilt ELi eelseisvatele väljakutsetele. Wilms juhib tähelepanu sellele, et vajalik on suurem eelarvevabadus ja et eelarve väheneb inflatsiooni tõttu, mis muudab olukorra pikas perspektiivis vastuvõetamatuks. Asepresident tervitab komisjoni ettepanekut suurendada teadus- ja arendustegevuse ning noorte töötuse vastase võitluse rahastamist, ent kutsub samal ajal ELi institutsioone üles looma ulatuslikuma innovatsioonitegevuse kaudu väljavaateid ja avaldama seeläbi vastupanu euroskeptitsismile.

Kulutuste osas on asepresident Wilmsi jaoks keskne küsimus see, kus toob ELi tasandil kulutatud euro rohkem kasu kui riiklikul tasandil kulutatud euro. See puudutab Euroopa avalikke hüvesid, mida ei ole võimalik riiklikul tasandil optimaalselt pakkuda ja seetõttu on siin vajalik ELi tegutsemine. Euroopa avalike hüvede hulka kuuluvad teadus- ja arendustegevus, ühiskaitse, toiduga kindlustatus, sisseränne ja varjupaigaõigus, vastus kliimamuutustele, Euroopa tähtsusega infrastruktuuriinvesteeringud energeetika, kommunikatsiooni ja siseturu valdkonnas. Eelarveküsimuste kõrval jätkab Hans-Joachim Wilms tegevust ka säästva arengu valdkonnas. Lisaks toetab ta kodanikuühiskonna aktiivset rolli Euroopa Liidu ja USA vabakaubanduspiirkonna loomise edendamisel.

Täiendav teave:

EMSK pressiüksus

E-post: press@eesc.europa.eu

Tel: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tagab organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvate majandus- ja ühiskonnaelu eri alade esindatuse. Komitee on nõuandev organ, mis loodi Rooma lepinguga aastal 1957. Komitee nõuandev roll võimaldab selle liikmetel ja seega organisatsioonidel, mida nad esindavad, osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Komiteesse kuulub kõikjalt Euroopast 344 liiget, kelle nimetab ametisse Euroopa Liidu Nõukogu.

_______________________________________________________________________________


Side Bar