Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/32

18 април 2013 г.

„Не“ на статуквото – бюджетите на ЕС следва да разкриват перспективи, заявява заместник‑председателят на ЕИСК Хайо Вилмс

17 април, Брюксел: Ханс-Йоахим Вилмс е определен за нов заместник‑председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Като председател на секретариата на Групата по бюджетни въпроси той ще продължи да отстоява заявената в редица становища позиция, че с оглед на амбициозните задачи на Европейския съюз е необходимо увеличаване на неговия бюджет, за да се стимулират отново икономиката и заетостта.

Роденият в Бармщет Ханс-Йоахим Вилмс повече от 40 години се занимава с профсъюзна дейност. В германския профсъюз по градинарство, селско и горско стопанство (GGLF) той е избиран за организационен секретар, ръководител на отдел в Главното управление, заместник-председател и накрая за председател (1993 г.). През януари 1996 г. Ханс-Йоахим (Хайо) Вилмс става член на федералното ръководство на IG Bauen-Agrar-Umwelt (синдиката „Строителство-Селско стопанство-Околна среда“) в управителния орган за Европа, а между 1999 г. и 2005 г. два пъти е избиран за заместник федерален председател на IG BAU (синдиката „Строителство“) в управителния орган за финанси и устойчиво развитие. През септември 2009 г. г-н Вилмс, в качеството си на пълномощник за Европа на федералното ръководство на IG BAU, премества в Брюксел акцента на дейността си. Като член на Група „Работници“ в ЕИСК от 1994 г. той е бил докладчик за повече от 20 становища, както и председател на специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ от 2008 г. до 2010 г. От ноември 2010 г. той освен това ръководеше и Обсерваторията на ЕИСК за устойчивото развитие.

Според заместник-председателя Вилмс предложението на Комисията за финансовата рамка за периода 2014–2020 г. е твърде силно насочено към запазване на статуквото – както по отношение на размера на предоставяните средства, така и по отношение на структурирането на бюджета. Поради това предвидените средства не отговарят нито на обхвата, нито на качеството на предизвикателствата, пред които ще бъде изправен ЕС. Г-н Вилмс посочва, че е необходима по-голяма бюджетна свобода и вследствие на инфлацията бюджетът ще намалява, което е неприемливо в по-дългосрочен план. Заместник-председателят приветства предложението на Комисията за увеличаване на финансирането за научноизследователска и развойна дейност, както и за борба с младежката безработица, но същевременно призовава институциите на ЕС, посредством повече иновации да разкриват нови перспективи и по този начин да противодействат на евроскептицизма.

По отношение на разходите заместник-председателят Вилмс отдава основно значение на въпроса в кои случаи едно евро, похарчено на равнището на ЕС, носи повече полза, отколкото едно евро, похарчено на национално равнище. Става дума за европейски колективни блага, които не могат да бъдат създадени по оптимален начин на национално равнище и за които, следователно, е необходимо да се задейства ЕС. Към европейските колективни блага се числят научните изследвания и развойната дейност, общата отбрана, безопасността на храните, миграцията и правото на убежище, справянето с изменението на климата, инвестициите в общоевропейски инфраструктурни проекти в енергетиката, комуникациите и вътрешния пазар. Наред с работата си по теми, свързани с бюджета, г-н Вилмс ще продължи и занапред своята дейност в областта на устойчивостта. Освен това той ще се застъпва за активна роля на гражданското общество в полза на създаването на зона за свободна търговия между ЕС и САЩ.

За повече информация, моля, свържете се с:

Пресслужба на ЕИСК

електронен адрес: press@eesc.europa.eu

Тел.: +32 2 546 8207

_______________________________________________________________________________

Европейският икономически и социален комитет представлява различните икономически и социални участници в организираното гражданско общество. Той е консултативен институционален орган, създаден през 1957 г. с Римския договор. Консултативната му роля дава възможност на неговите членове, а оттук и на организациите, които те представляват, да участват в процеса на вземане на решения в ЕС. Комитетът има 344 членове от цяла Европа, които се определят от Съвета на Европейския съюз.

_______________________________________________________________________________


Side Bar