Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/13/31

18. apríla 2013

Nové vedenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: Henri Malosse chce postaviť občana do centra verejnej diskusie

Henri Malosse bol na dvaapolročné funkčné obdobie zvolený za predsedu európskej inštitúcie zastupujúcej občiansku spoločnosť. Vzhľadom na to, že občania čoraz menej chápu rozhodnutia Európskej únie, chce nový predseda dosiahnuť, aby EHSV v plnej miere získal späť svoju pozíciu v rámci európskej diskusie. V čase krízy, ktorou Európa práve prechádza, ide podľa neho o prioritu.

Henri Malosse, ktorý sa stal v poradí 30. predsedom EHSV, konštatoval, že je možné pozorovať prehlbujúcu sa priepasť medzi Európou a Európanmi, čo najnovšie potvrdila aj kríza v Grécku a na Cypre. Je presvedčený, že jedným z riešení je opätovné nastolenie rovnováhy síl pôsobiacich v Bruseli, a preto si želá, aby druhé zhromaždenie zástupcov Európskej únie vo výraznejšej miere zohľadnilo očakávania občanov v súvislosti s vytváraním pracovných miest v Európe, zapájaním mladých ľudí, ochranou vkladov, prístupom k jednotlivým druhom starostlivosti atď.

„Úlohou výboru je obracať sa v mene rôznych záujmov našej spoločnosti na ostatné inštitúcie, klásť im otázky týkajúce sa ich stratégií a brať ich na zodpovednosť. Len pod touto podmienkou bude možné získať späť dôveru občanov.“ Henri Malosse, predseda EHSV

EHSV preto posilní svoju schopnosť predvídať vývoj, sprístupniť svoju činnosť a hodnotiť európske politiky.

Henri Malosse je od roku 1995 francúzskym členom výboru a od roku 2006 vykonával funkciu predsedu skupiny „Zamestnávatelia“. Je autorom viac ako päťdesiatich správ a jednej zvlášť kritickej analýzy týkajúcej sa „Bolkesteinovej smernice.“ Vďaka svojmu pragmatickému a angažovanému prístupu zohrával aktívnu úlohu pri realizácií európskych politík podporujúcich MSP. Za podpredsedov boli zvolení: pani Jane Morrice, bývalá podpredsedníčka parlamentného zhromaždenia Severného Írska a členka EHSV od roku 2006 a pán Hans-Joachim Wilms, delegát Odborového zväzu pre oblasť stavebníctva, poľnohospodárstva a životného prostredia (BAU) zodpovedný za európske záležitosti a nemecký člen EHSV od roku 1994.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Tlačové oddelenie EHSV

e-mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8207

______________________________________________________________________________

Predseda EHSV je volený členmi výboru na 2,5-ročné funkčné obdobie, pričom ide striedavo o predstaviteľa jednej z troch skupín zhromaždenia. Zastupuje výbor navonok a najmä vo vzťahoch s ostatnými inštitúciami EÚ. Predseda ručí za realizáciu úloh, ktoré boli zverené EHSV.

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Ide o poradný inštitucionálny orgán, ktorý bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Vďaka svojej poradnej úlohe sa jeho členovia, a teda aj nimi zastupované organizácie, môžu zúčastňovať na rozhodovacom procese Európskej únie. Výbor má 344 členov z celej Európy, ktorých menuje Rada.

_______________________________________________________________________________


Side Bar