Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT

CES/13/25

20 marca 2013 r.

Regiony najbardziej oddalone niedocenionym atutem Europy

Ze względu na specyfikę regionów najbardziej oddalonych, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pozwala na zastosowanie w stosunku do nich specjalnych środków w ramach wdrażania postanowień traktatów. Aby jednak były one skuteczne, należy przyjąć ambitniejszą strategię niż ta proponowana przez Komisję Europejską. Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie dla rolnictwa, zwiększenie środków finansowych, polityka zewnętrzna oraz transeuropejskie sieci energetyczne, transportowe i badawcze. Tylko w ten sposób możliwe będzie zrealizowanie celów strategii „Europa 2020” w ośmiu regionach najbardziej oddalonych UE.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) od dwudziestu lat analizuje ewolucję regionów najbardziej oddalonych. Niedawno stwierdził, że realizowanie w praktyce art. 349 TFUE, który pozwala na podejmowanie konkretnych działań wspierających te regiony, pozostawia wiele do życzenia. Stanowisko to zostało przedstawione w opinii „Najbardziej oddalone regiony – inteligentny wzrost”, przyjętej na sesji plenarnej 20 marca. „Przede wszystkim warto by przyjrzeć się na nowo polityce konkurencji, zamówień publicznych, rybołówstwa i ochrony środowiska. Dlatego też Komitet wzywa Komisję Europejską do przygotowania i opublikowania dogłębnej analizy zastosowania art. 349” – stwierdził Henri Malosse, przewodniczący Grupy Pracodawców i sprawozdawca wspomnianej wyżej opinii.

Należy także dokonać przeglądu programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI), ukierunkowanego na produkcję rolną. Dotychczas program ten skupiał się na uprawach tradycyjnych, a mianowicie bananach i trzcinie cukrowej. EKES apeluje o rozszerzenie go na inne produkty – bez uszczerbku dla upraw tradycyjnych – takie jak wanilia, owoce i warzywa oraz produkty rybołówstwa, przeznaczone zarówno na rynek wewnętrzny, jak i na eksport. W tym celu EKES postuluje dokonanie przeglądu programu POSEI i objęcie nim szerszej gamy produktów.

Komitet uważa, iż należy wzmocnić powiązania między UE a regionami najbardziej oddalonymi, aby wzmocnić poczucie przynależności tych regionów do kontynentu i wykorzystać szanse związane z ich położeniem geograficznym. Wydaje się więc niezbędne, aby środki finansowe umożliwiały regionom najbardziej oddalonym realizowanie celów strategii „Europa 2020” i rekompensowanie niedogodności wynikających z ich oddalenia. Pomoc powinna koncentrować się na ułatwianiu dostępu do dużych europejskich sieci badawczych, do transportu, kształcenia i szkolenia, zatrudnienia i technologii informacyjnych. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce regionów najbardziej oddalonych i nie można ich pomijać. Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera program „Small Business Act”, przestrzeganie zasad wolnej konkurencji oraz dostęp MŚP do funduszy europejskich. Komitet zwraca także uwagę na znaczenie wymiaru społecznego i popiera propozycję przewodniczącego Wysp Kanaryjskich dotyczącą opracowania planu działania w sytuacjach wyjątkowych w celu zwalczania olbrzymiego bezrobocia. EKES zwraca uwagę na konsekwencje, jakie mogą wyniknąć dla regionów najbardziej oddalonych z umów handlowych i porozumień w sprawie połowów zawieranych przez UE z krajami trzecimi. Proponuje więc przeprowadzenie oceny skutków. Z drugiej strony, regiony najbardziej oddalone pełnią strategiczną funkcję europejskiej platformy w sąsiednich strefach geograficznych w ramach polityki zewnętrznej, handlowej, polityki rybołówstwa i współpracy na rzecz rozwoju.

„Udział społeczeństwa obywatelskiego w realizacji strategii UE nie może być tylko sloganem, dlatego też zaproponowaliśmy w opinii organizowanie spotkań okrągłego stołu z udziałem podmiotów społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich regionów najbardziej oddalonych w celu opracowania planów działania” – powiedział Luis Miguel Pariza Castaños, członek Grupy Pracowników i przewodniczący grupy analitycznej odpowiedzialnej za przygotowanie opinii. Komitet proponuje w tym celu regularną współpracę z Konferencją Prezydentów regionów najbardziej oddalonych oraz z radami społeczno-gospodarczymi z tych regionów. W tym kontekście ważnym momentem było ubiegłoroczne listopadowe spotkanie na wyspie Reunion, która przewodniczy Konferencji Prezydentów regionów najbardziej oddalonych. Zdaniem Henri Malosse’a w 2013 r. proces ten będą wspierać kolejne konferencje i posiedzenia.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722


Side Bar