Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/16

20 lutego 2013 r.

Jak rozwiać wątpliwości wokół euro?

EKES podkreśla, że przekształcenie europejskiej unii walutowej w prawdziwą unię gospodarczą, polityczną i społeczną wymaga dalszej integracji i solidarności. Ważnym elementem tego procesu jest aktywna rola Eurogrupy, Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), która powinna rozwiać wątpliwości wokół euro, a jednocześnie umożliwić napływ kredytów do gospodarki realnej i ożywienie wzrostu.

W świetle utrzymującego się braku zaufania do euro 19 lutego Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizował wysłuchanie publiczne, aby omówić przyszłość jednej waluty oraz całej UE. Wśród uczestników zaleźli się komisarz Olli Rehn, minister spraw europejskich Włoch Enzo Moavero Milanesi i przewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE Pervenche Berès, którzy wymienili poglądy nt. przyszłości UGW i Europy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, ekspertami i dziennikarzami. Przewodniczący Staffan Nilsson otworzył debatę, apelując o nowy ład, który wprowadzi UE na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Choć od przyjęcia euro mięło ponad dziesięć lat, o rocznicy tej praktycznie się nie wspomina, a korzyści gospodarcze płynące z istnienia wspólnej waluty są często niedoceniane. Utrata zaufania nakręca spiralę spekulacji, która wciąga słabsze państwa członkowskie należące do strefy euro, zwiększając koszty długu publicznego i prywatnego. W tym kontekście w opinii z inicjatywy własnej nt. przyszłości euro EKES radzi, jak wzmocnić zarządzanie strefą euro, a także analizuje nowe instrumenty gospodarcze, prawne i polityczne oraz rolę wspólnego długu publicznego, EBC, EBI i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

„Rozczarowujące wskaźniki wzrostu PKB w Niemczech i najnowsze antycykliczne programy wydatków w USA i Japonii pokazują, że mieliśmy rację dwa lata temu, gdy Komitet wzywał do wprowadzenia podobnych rozwiązań stymulujących w Europie. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy – dokonywanie oszczędności dla samych oszczędności nie było właściwym podejściem”, powiedział sprawozdawca Carmelo Cedrone (Grupa Pracowników, Włochy). Michaela Smytha (Grupa Innych Podmiotów, Zjednoczone Królestwo), przewodniczącego Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej EKES-u, niepokoi natomiast to, że banki – mimo wysiłków EBC na rzecz zwiększenia płynności – nie udzielają kredytów dla MŚP. „Czy EBI nie mógłby finansować MŚP, udzielając im pożyczek krótkoterminowych?”, zapytał.

Komisarz Olli Rehn bronił natomiast reform zawartych w tzw. dwupaku jako koniecznego kroku w kierunku wzrostu i zauważył, że łączenie długu przewidujące większą integrację wymagałoby zmiany Traktatów. Komisarz zgodził się z przedstawicielami EBC i Europejskiego Mechanizmu Stabilności, że MŚP muszą odzyskać dostęp do kredytów i że trzeba przywrócić zaufanie do systemów bankowych UE. „Możemy wyciągnąć naukę z doświadczeń USA”, dodał. Podobnego zdania był minister Enzo Moavero Milanesi, który podkreślił znaczenie realizacji solidnej polityki budżetowej nakierowanej na naprawę gospodarki, a także zwrócił uwagę na rolę inwestycji publicznych w przywracaniu wzrostu oraz możliwe działania na rzecz uwspólnienia długów, zgodne z celem przywracania zaufania.

Różnorodne poglądy przedstawione podczas wysłuchania zostaną uwzględnione w prowadzonej obecnie w EKES-ie debacie nt. euro i znajdą odzwierciedlenie w opinii w sprawie przyszłości euro. Główną ideą zawartą w tej opinii, która musi jeszcze zostać przyjęta na sesji plenarnej, jest to, że najlepszym sposobem uniknięcia recesji, obniżenia długu publicznego oraz stabilizacji budżetów jest odwrócenie hasła „od stabilności do wzrostu” i uczynienie wzrostu równie ważnym celem. Strefa euro potrzebuje zatem paktu na rzecz łączenia długów oraz zapewnienia wzrostu, zatrudnienia i stabilności, obejmującego partnerów społecznych i całe zorganizowane społeczeństwo obywatelskie.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel.: +32 2 546 8722


Side Bar