Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/15

18 lutego 2013 r.

„Powstrzymajmy nadużycia dużych detalistów” – mówi EKES

Nadużycia detalistów przyśpieszają upadek sektora rolno-spożywczego. Zakłócenia rynku oddziałują zarówno na konsumentów, jak i na dostawców. 13 lutego Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię, w której postuluje położenie kresu tym dramatycznym zawirowaniom, które jeszcze pogarsza kryzys gospodarczy.

„Jest faktem, że niewielka grupa przedsiębiorstw handlu detalicznego kontroluje większość rynku i dyktuje dostawcom swoje warunki. Pojęcie swobody zawierania umów istnieje tylko na papierze. Mamy tu do czynienia z nielegalnym oligopolem, który zakłóca funkcjonowanie rynku przez rozpowszechnione nadużywanie siły nabywczej. EKES chciałby położyć kres tej sytuacji” – stwierdził Igor Šarmír (Grupa Pracodawców, Słowacja), sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie dużych przedsiębiorstw handlu detalicznego.

Chociaż Komisja utworzyła Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności, zainteresowane podmioty działające w łańcuchu rolno-spożywczym nie były w stanie osiągnąć porozumienia co do głównych zasad zwalczania nieuczciwych praktyk. Samoregulacja nie zdała egzaminu ani na szczeblu UE, ani na szczeblu krajowym. EKES wzywa zatem do pilnego sporządzenia wiążącego tekstu prawnego, który będzie zawierał zachęty do uczciwej konkurencji i działania, które należy podjąć wobec nielegalnych oligopoli.

Nadużycia i praktyki antykonkurencyjne, narzucane przez wielkich detalistów, dowodzą faktycznego braku swobody zawierania umów. W związku z tym niektórzy dostawcy nie są w stanie spełnić wymogów stawianych przez wielkie przedsiębiorstwa handlu detalicznego, a wynikające stąd trudności ekonomiczne przyczyniają się w kilku krajach do upadku sektora rolno-spożywczego. Niektóre państwa członkowskie, które były ongiś samowystarczalne w zakresie żywności, obecnie nie mają zapewnionego bezpieczeństwa żywnościowego.

Zgodnie z danymi statystycznymi dotyczącymi udziału w rynku w 2009 r. 84% dostawców europejskich współpracujących z dużymi przedsiębiorstwami handlu detalicznego padło ofiarą złamania umowy, 77% spotkało się z groźbą, że ich produkt nie będzie już zamawiany, jeśli dostawca nie przyzna supermarketom nieuzasadnionych upustów, 63% spotkało się z obniżką ceny fakturowanej bez wyraźnego powodu handlowego, zaś 60% było zmuszonych do dokonania płatności, za którą nic w zamian nie otrzymali.

Pełny tekst opinii w sprawie dużych przedsiębiorstw handlu detalicznego można znaleźć pod adresem:

http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=ces/nat/nat571/pl/ces1887-2012_00_00_tra_as_pl.doc

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

E-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8722


Side Bar