Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/14

15 lutego 2013 r.

Europa na drodze ku ożywieniu gospodarczemu?

Na lutowej sesji plenarnej EKES-u przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i członkowie Komitetu debatowali na temat zrównoważonego wzrostu, sposobów wyjścia z kryzysu oraz roli społeczeństwa obywatelskiego. Przyjęto trzy opinie dotyczące polityki gospodarczej państw członkowskich.

Komisja Europejska (KE) i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyraziły wspólny pogląd, że zrównoważony wzrost jest kluczowym elementem dla utrzymania europejskiego modelu społecznego. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podkreślił znaczenie dyscypliny, konwergencji i solidarności, które umożliwiają tworzenie miejsc pracy i stymulowanie wzrostu gospodarczego. Z kolei przewodniczący EKES-u Staffan Nilsson zaapelował do państw członkowskich i do instytucji o pogłębienie procesu integracji. Jego zdaniem nie wolno zapominać, że koszty braku integracji byłyby znacznie wyższe. Komisja oczekuje, że ostatnie decyzje dotyczące unii bankowej oraz reform podatkowych poprowadzą Europę na ścieżkę ożywienia gospodarczego, jednak na razie jeszcze nie należy popadać w samozadowolenie. Przewodniczący Barroso z uznaniem wypowiadał się o wkładzie Komitetu w funkcjonowanie UE i o jego doradczej roli oraz o tym, że wspiera on Komisję w wielu dziedzinach polityki, jak choćby w pracach na rzecz zrównoważonej Europy czy broniąc jej wniosku w sprawie budżetu. Członkini EKES-u Jane Morrice podziękowała przewodniczącemu Komisji za jego gotowość do ścisłej współpracy z Komitetem, wezwała jednak do jeszcze większego wysiłku. „Jestem przekonana, że naszą wiedzę i doświadczenie można by wykorzystywać w jeszcze większym stopniu; proszę się bardziej postarać” – stwierdziła w swojej wypowiedzi.

Ponadto przyjęto trzy opinie dotyczące różnych dziedzin polityki krajowej. W opinii na temat rocznej analizy wzrostu gospodarczego (sprawozdawca: Xavier Verboven, Grupa Pracowników, Belgia), EKES ostrzegł przed dalszym realizowaniem polityki cięć i oszczędności oraz przed poważnymi konsekwencjami recesji, która może strukturalnie osłabić gospodarki krajowe. W opinii o wytycznych dla państw członkowskich w zakresie zatrudnienia (sprawozdawca: Wolfgang Greif, Grupa Pracowników, Austria), Komitet po raz kolejny wyraził swoje poważne obawy, że nie uda się osiągnąć celów strategii „Europa 2020”, ani jeśli chodzi o zatrudnienie, ani pod względem zwalczania ubóstwa. Zaapelował także o opracowanie europejskiego pakietu zachęt, które oddziaływałyby kompleksowo na politykę rynku pracy.

Pobudzanie popytu i troska o sprawiedliwy podział dóbr

Trzecia opinia (sprawozdawca: Thomas Delapina, Grupa Pracowników, Austria) dotyczyła polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro. Przygotowano ją w odpowiedzi na konsultację ze strony Komisji w związku zaleceniem Rady w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich strefy euro. EKES z zadowoleniem przyjął przygotowane przez Komisję zalecenie, w którym zawarto nie tylko ogólne wytyczne dla krajów strefy euro, lecz także propozycje dostosowane do uwarunkowań gospodarczych poszczególnych krajów. Niemniej zdaniem Komitetu obecny zestaw środków polityki makroekonomicznej jest niewłaściwie wyważony, w związku z czym EKES domaga się opracowania nowego modelu wzrostu, który uwzględniałby znaczenie popytu i sprawiedliwego podziału dóbr. W opinii przedstawiono szereg konkretnych zaleceń, w tym i postulat ostrzejszego uregulowania rynków finansowych, tak aby odpowiadały one potrzebom gospodarki realnej, oraz postulat siatki bezpieczeństwa opartej na zasadzie solidarności, która chroniłaby przed spekulacjami wymierzonymi w poszczególne kraje i przed kosztami finansowymi.

W świetle badań międzynarodowych, z których wynika, że w sytuacji recesji mnożniki fiskalne mają o wiele bardziej niekorzystny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, niż dotychczas sądzono, Komitet zaapelował o ich ponowną ocenę w kształtowaniu polityki gospodarczej. Polityka powinna zatem uwzględniać fakt, że ujemne mnożniki dochodu i zatrudnienia wynikające ze środków po stronie dochodów są z reguły mniejsze niż w przypadku środków związanych z ograniczaniem wydatków. EKES ostrzegł też przed koncentrowaniem się na konkurencyjności cenowej jako na sposobie zmniejszenia zewnętrznych nierównowag gospodarczych, zwłaszcza poprzez obniżenie płac, gdyż ogranicza to całkowity popyt i prowadzi do spirali spadku, na czym tracą wszystkie kraje. Europa odniesie sukces w globalnym współzawodnictwie tylko wtedy, gdy będzie stosować strategię polegającą na tworzeniu wartości dodanej odznaczającej się wysoką jakością. Komitet sprzeciwił się osłabianiu systemów zabezpieczenia społecznego i wezwał do ogólnej refleksji nad systemem podatkowym – zwłaszcza pod kątem sprawiedliwego podziału, a także za wzmocnieniem roli partnerów społecznych na szczeblu krajowym i europejskim, co zwiększy też wartość dialogu makroekonomicznego. Jego zdaniem w przeglądzie wytycznych powinno się uwzględnić fakt, że kraje, w których partnerstwo społeczne funkcjonuje prawidłowo, potrafią łagodzić wpływ kryzysu lepiej niż inne kraje.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel.: +32 2 546 8722


Side Bar