Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/13

15 lutego 2013 r.

EKES popiera plan Viviane Reding w sprawie obecności kobiet w organach spółek

W opinii przyjętej na sesji plenarnej w dniu 13 lutego 2013 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą celu zapewnienia co najmniej 40-procentowej równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek notowanych na giełdzie. Zastosowanie takiego środka wydaje się konieczne, aby umożliwić zmniejszenie dysproporcji płci na najwyższych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwami i zapewnienie równych szans zasiadania w organach spółek.

Według dokumentu Komisji 85% niewykonawczych członków zarządów i 91% wykonawczych członków zarządów w europejskich spółkach to mężczyźni. Celem wniosku w sprawie dyrektywy Komisji jest doprowadzenie do sytuacji, w której do 2020 r. co najmniej 40% miejsc dyrektorów niewykonawczych w zarządach spółek notowanych na giełdzie i zatrudniających ponad 250 pracowników zostanie zajętych przez kobiety.

W opinii autorstwa Madi Sharmy (Grupa Pracodawców, Wielka Brytania) Komitet podkreśla swoje poparcie dla tej inicjatywy, wysuwając szereg propozycji, które mają pomóc w realizacji celów ustalonych przez Komisję. Komitet stwierdza, że system kwotowy nie jest idealną metodą osiągnięcia faktycznej równości płci; jednak w obecnym kontekście jest to najskuteczniejszy instrument zrównoważenia istniejących nierówności.

Madi Sharma z zadowoleniem odniosła się do przyjęcia opinii, podkreślając że „stanowi ona dowód zaangażowania EKES-u na rzecz zwiększenia równości, różnorodności i przejrzystości w Unii Europejskiej oraz jego poparcia dla inicjatywy Viviane Reding dotyczącej stworzenia sprawiedliwego systemu mianowania członków zarządów spółek w oparciu o zasługi”.

EKES a równość płci

Opinia autorstwa Madi Sharmy to tylko najnowsza z wielu inicjatyw na rzecz równości płci. Zaledwie w zeszłym miesiącu Komitet zajął się wymiarem równości płci w strategii „Europa 2020” poprzez opinię przedstawioną przez Joanę Gaudo i Bataller (Grupa Pracowników, Hiszpania), w której podkreślił szkodliwy wpływ nierówności płci na europejską gospodarkę.

W opinii tej proponuje się kilka środków służących złagodzeniu nierówności płci, które należy uwzględnić przy wdrażaniu licznych działań w zakresie strategii „Europa 2020”. 22 marca 2013 r. w siedzibie EKES-u odbędzie się otwarta konferencja, na której przedyskutowane zostaną możliwości ściślejszego powiązania strategii „Europa 2020” ze strategią Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Omówione zostaną konkretne dostosowania, mające zapewnić pełne włączenie równości płci do programów edukacji, szkoleń, zatrudnienia, planowania życia zawodowego, wynagrodzenia, równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym oraz systemów podejmowania decyzji.

Opinie EKES-u znajdują się pod adresem.

Aby zgłosić swój udział w tym wydarzeniu, proszę skorzystać z następującego linka.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

E-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8722


Side Bar