Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/10

8 lutego 2013 r

Wystąpienie przewodniczącego EKES-u
na temat porozumienia w sprawie budżetu UE:
„Zawarliśmy porozumienie,
lecz jego wyniki są rozczarowujące!”

Przewodniczący EKES-u Staffan Nilsson docenia wysiłki przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya zmierzające do osiągnięcia kompromisu i porozumienia wśród wszystkich państw członkowskich i tym samym utorowania drogi do przyjęcia przyszłego budżetu. Należy z zadowoleniem przyjąć fakt, że zawarto porozumienie, choć jego wyniki są rozczarowujące.

Istnieje rozdźwięk między uzgodnieniami przywódców państw członkowskich UE w sprawie długofalowej strategii UE na rzecz tworzenia miejsc pracy oraz polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju, innowacji, kształcenia i badań a tym, jak ich zdaniem należy je wdrażać. EKES nieustannie apeluje o „więcej Europy”, stwierdzając wyraźnie, że tego celu nie można osiągnąć przy mniejszych nakładach. Jest to sprzeczne z dążeniem do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i wymaga znacznych wysiłków na rzecz znalezienia długoterminowych rozwiązań, w tym wsparcia z funduszy publicznych na zatrudnienie sprzyjające włączeniu społecznemu, innowacji mających na celu utrzymanie aktywnego rynku pracy i działań na rzecz przekwalifikowania się w celu dostosowania wykształcenia do przyszłych potrzeb rynku pracy.

By móc konkurować na arenie międzynarodowej, musimy dążyć do wspólnej, silniejszej gospodarki UE. Solidny budżet stanowi podstawę silniejszej, społecznej i odpowiedzialnej gospodarki europejskiej sprzyjającej włączeniu społecznemu. Podczas negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych szczegóły przesłoniły przywódcom UE istotę rzeczy. Oczekujemy, że Parlament Europejski będzie nadal apelować o solidniejszy budżet UE, który byłby wyrazem dążenia do inwestowania w przyszłość UE i w przyszłe pokolenia. Natomiast EKES będzie nadal wzywał do odnowienia systemu własnych zasobów budżetowych UE. Dzięki temu UE będzie mogła zainwestować w te dziedziny, w których państwa członkowskie są najsłabsze.

Nie możemy mylić zrównoważenia budżetów krajowych ze zrównoważeniem budżetu UE. Konkurencyjność Europy ma pewną cenę – jest to cena inwestycji długoterminowych, trwałych miejsc pracy i wizji przyszłości.

Więcej informacji o pracach EKES-u w tej dziedzinie:

Opinia EKES-u w sprawie kosztów rezygnacji z integracji europejskiej

Inne wystąpienia przewodniczącego EKES-u na temat budżetu UE

Szczegółowych informacji udziela:

Coralia Catana, rzeczniczka przewodniczącego EKES-u

tel. +32 (0)25469963 |+32 (0)498984613

e-mail: coralia.catana@eesc.europa.eu | president.eesc@eesc.europa.eu

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.staffan-nilsson-speeches


Side Bar