Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT

CES/12/8

24 lutego 2012

Społeczeństwo obywatelskie
i przewodniczący Komisji Europejskiej
debatują na temat wyjścia UE z kryzysu

Podczas 478. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przewodniczący EKES-u Staffan Nilsson miał okazję powitać przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso i zaprosić go do udziału w pogłębionej debacie na temat strategii „Europa 2020” i środków, które należy przedsięwziąć w celu rozwiązania obecnego kryzysu w Europie, jeszcze przed głosowaniem Komitetu w sprawie stosownej opinii dotyczącej „Rocznej analizy wzrostu gospodarczego – rok 2012”.

Po zakończeniu dyskusji trzy grupy EKES-u (Pracodawcy, Pracownicy i Grupa Innych Podmiotów) przyjęły bardzo aktualną rezolucję, w której Komitet wyraża duże zaniepokojenie obecną sytuacją gospodarczo-finansową Unii Europejskiej, podkreśla bezwzględną potrzebę odnowienia jedności i solidarności europejskiej oraz konieczność intensywniejszego zarządzania polityką gospodarczą, a także nawołuje do opracowania ambitniejszego budżetu pozwalającego na finansowanie inicjatyw ukierunkowanych na pobudzanie wzrostu, rozwój MŚP, zagwarantowanie ludziom młodym dostępu do rynku pracy i prowadzenie efektywnej polityki energetycznej.

Na sesji plenarnej podpisano poza tym odnowiony protokół dotyczący współpracy między Komisją Europejską a EKES-em. Protokół ten wzmacnia rolę EKES-u w zakresie umożliwiania społeczeństwu obywatelskiemu udziału w kształtowaniu strategii i w procesie decyzyjnym UE w świetle traktatu lizbońskiego oraz zapewnia większy wkład społeczeństwa obywatelskiego w określanie priorytetów politycznych UE, tworzenie rocznego programu prac Komisji Europejskiej i realizację strategii „Europa 2020”. Podpisany dokument uznaje wzmocnioną rolę konsultacyjną EKES-u oraz mówi o tym, że dzięki zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego w monitorowanie umów handlowych UE zwiększy się rola EKES-u w obszarze działań zewnętrznych Unii.

Debatę zainaugurował Staffan Nilsson, wyrażając zadowolenie z okazji do wymiany poglądów na temat priorytetów Komisji w działaniach na rzecz pokonania kryzysu w Europie i potencjalnego wkładu społeczeństwa obywatelskiego w tym zakresie. „Uważam, że jeśli chodzi o rozwiązanie kryzysu, powinniśmy częściej mówić o potencjale” – stwierdził i podkreślił przekonanie Komitetu, iż najbardziej potrzebne są obecnie reformy strukturalne, które przyniosłyby skutki długoterminowe, oraz reformy łączące programy oszczędnościowe z rozwiązaniami sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy. Przewodniczący zapewnił o niesłabnącym zaangażowaniu EKES-u w torowanie drogi dla konkretnego planu działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój przed szczytem Rio+20, a także w urealnienie zapisów strategii „Europa 2020”.

José Manuel Barroso podziękował EKES-owi za jego wsparcie dla wdrażania krajowych programów reform w ramach strategii „Europa 2020”, stosowania metody wspólnotowej i koncentracji na zrównoważonym rozwoju. Szczególną uwagę zwrócił na kluczową rolę EKES-u jako głównej płaszczyzny porozumienia instytucji europejskich ze społeczeństwem obywatelskim. „Tu nie chodzi o ideologię, tylko o strategię” – powiedział przewodniczący Barroso w nawiązaniu do tego, że głębsza integracja jest jedynym sposobem ochrony wartości europejskich, obrony interesów obywateli naszego kontynentu i zachowania statusu Europy na świecie, zwłaszcza względem innych mocarstw politycznych, takich jak USA, Japonia, Chiny czy Indie. Dodał, że silnej Europy nie da się zbudować bez silnej spójności społecznej, a najważniejszym wyzwaniem jest poprawa konkurencyjności bez szkody dla europejskiego modelu społecznego.

Przewodniczący Komisji Europejskiej zacytował na koniec Alexisa de Tocqueville’a: „Historia jest galerią obrazów, w której znajduje się mało dzieł oryginalnych i dużo kopii”, sugerując, że Europa ma niepowtarzalną szansę stania się jednym z tych rzadkich oryginałów.

Następnie odbyła się debata, podczas której przewodniczący Grupy Pracodawców w EKES-ie Henri Malosse nawiązał do wypowiedzi przewodniczących Nilssona i Barroso, zwracając uwagę na szereg kluczowych atutów, na których może opierać się UE w obecnej sytuacji, takich jak nowy traktat międzyrządowy, perspektywa budżetowa na lata 2014–2020 i niezwykle istotna strategia „Europa 2020”. Dodał jednak, że tylko osoby stojące na czele instytucji europejskich są wstanie sprawić, że europejski sen stanie się rzeczywistością, i rozpropagować to przesłanie wśród obywateli Europy. Georges Dassis, reprezentujący Grupę Pracowników w EKES-ie, porównał wysiłki na rzecz dalszych działań podejmowanych przez zjednoczoną Europę do pracy Syzyfa. Podkreślił konieczność respektowania praw pracowniczych w kontekście planów oszczędnościowych i trudności gospodarczych. Luca Jahier, przewodniczący Grupy Innych Podmiotów, zwrócił z kolei uwagę na wynikający z obecnego kryzysu problem legitymacji demokratycznej na szczeblu krajowym i europejskim oraz wezwał przewodniczącego Komisji do zwołania nadzwyczajnego szczytu poświęconego europejskiej przyszłości, która winna wiązać się z bezpośrednim zaangażowaniem obywateli.

Stosowna opinia przyjęta przez EKES (sprawozdawca: David Croughan, Grupa Pracodawców) dotyczy kwestii budzących największe obawy społeczeństwa obywatelskiego, związanych z roczną analizą wzrostu gospodarczego za rok 2012. W analizie tej przedstawiono zdanie Komisji na temat pożądanych priorytetów UE na rok 2012, pozwalających na dynamizację wzrostu i zatrudnienia w ramach strategii „Europa 2020”. Uczestnikom wiosennego szczytu Rady Europejskiej EKES pragnie przekazać jasny komunikat: Unia musi teraz udowodnić, że posiada potencjał polityczny pozwalający na pokonanie kryzysu zadłużenia oraz dysponuje ambitnymi i wystarczającymi środkami, by odbudować zaufanie. Dużo większy nacisk należy położyć na inteligentny i zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

W opinii Komitet z zadowoleniem przyjmuje zwiększoną koncentrację na wzroście, opisaną w dokumencie pt. „Roczna analiza wzrostu gospodarczego – rok 2012”, zwłaszcza że uwzględniono w nim szereg idei wyrażonych w poprzedniej opinii EKES-u, dotyczącej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2011. Komitet jest jednak wielce zaniepokojony faktem, iż zobowiązania podjęte w ramach procesu europejskiego semestru nie zostały zrealizowane. Podkreśla, że jeśli instytucje europejskie i państwa członkowskie nie wdrożą reform w sposób zdecydowany i skuteczny, Europa stanie w obliczu długoletniego kryzysu wzrostu.

W opinii wyrażono ponadto zaniepokojenie z powodu znacznego nacisku, jaki kładzie się na programy oszczędnościowe. Choć nie ulega wątpliwości, że konieczne jest zastosowanie środków konsolidacji budżetowej w celu skorygowania znacznej nierównowagi fiskalnej, środki te nie powinny stanowić zagrożenia dla zrównoważonego wzrostu w perspektywie długookresowej.

UE musi zareagować ambitnie na bieżące wyzwania, takie jak tworzenie miejsc pracy czy poprawa konkurencyjności względem coraz silniejszej konkurencji globalnej, a celem ostatecznym pozostaje zapewnienie Europejczykom dobrobytu na długie lata.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl

Kierownik Działu Prasy w EKES-ie

tel.:+32 2 546 8722

karin.fussl@eesc.europa.eu


Side Bar