Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/12/8

24. februar 2012

Civilsamfundet debatterer genopretningen af EU med kommissionsformand Barroso

Ved Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 478. plenarforsamling kunne EØSU's formand Staffan Nilsson byde Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso velkommen til en dybtgående debat om EU's 2020-strategi og om hvilke skridt, der er behov for, hvis man skal løse den nuværende krise i Europa. Debatten fandt sted umiddelbart inden afstemningen om udvalgets udtalelse om den årlige vækstundersøgelse 2012.

Efter debatten vedtog EØSU's tre grupper (Arbejdsgivere, Lønmodtagere og Gruppen andre interesser) en særdeles aktuel resolution, som understreger udvalgets alvorlige bekymring over den nuværende økonomiske og finansielle situation i EU samt det grundlæggende behov for fornyet europæisk sammenhold og solidaritet, for mere omfattende styring af den økonomiske politik og for et mere ambitiøst budget, som skal finansiere foranstaltninger rettet mod fremme af vækst, SMV'er, unges adgang til arbejdsmarkedet og en effektiv energipolitik.

På plenarforsamlingen underskrev man endvidere den nye samarbejdsprotokol mellem Kommissionen og EØSU, som styrker EØSU's rolle, der består i at give civilsamfundet mulighed for at deltage i udformningen af EU's politikker og i EU's beslutningsprocesser i lyset af Lissabontraktaten. Ligeledes giver den nye samarbejdsprotokol civilsamfundet mulighed for at komme med flere input til fastlæggelsen af EU's politiske prioriteter, Kommissionens årlige arbejdsprogram og Europa 2020-strategien. Den styrker EØSU's rolle i forbindelse med EU's optræden udadtil ved at inddrage civilsamfundet i overvågningen af EU's handelsaftaler samt anerkender udvalgets styrkede rådgivende rolle.

Staffan Nilsson åbnede debatten ved at hilse muligheden for at udveksle synspunkter om Kommissionens målsætning om at hjælpe Europa ud af krisen og om det bidrag, EØSU kan yde i den henseende, velkommen. "Det er i høj grad min opfattelse, at vi er nødt til at tale mere om vores potentiale, når vi skal tackle krisen", sagde han og understregede, at udvalget er overbevist om, at det, der nu er behov for, er strukturreformer med en langsigtet effekt – reformer som supplerer økonomiske stramninger med foranstaltninger, der fremmer vækst og beskæftigelse. Han lagde endvidere vægt på EØSU's vedvarende bidrag til at bane vejen for en konkret handlingsplan for bæredygtig udvikling forud for Rio+20-topmødet og udvalgets engagement, når det gælder om at virkeliggøre Europa 2020-strategien.

José Manuel Barroso takkede EØSU for udvalgets støtte til gennemførelsen af de nationale Europa 2020-reformprogrammer, det fællesskabsretlige samarbejde samt dets fokus på bæredygtighed, idet han henviste til EØSU's grundlæggende rolle som en vigtig grænseflade mellem EU's institutioner og civilsamfundet. "Dette handler ikke om ideologi, men om strategi", erklærede Barroso og påpegede, at øget integration er den eneste måde, hvorpå man kan forsvare de europæiske værdier, beskytte de europæiske borgeres interesser og fastholde Europas status i verden, navnlig positionen i forhold til andre politiske magter som USA, Japan, Kina og Indien. Han understregede, at et stærkt Europa er utænkeligt uden stærk social samhørighed, og at en af de vigtigste udfordringer er at opnå øget konkurrencedygtighed uden at underminere den europæiske samfundsmodel.

Efter citat af Alexis de Tocqueville, konkluderede Barroso, at "Historien er et galleri af billeder, hvor der er få originaler og mange kopier". Dermed henviste han til EU's enestående evne til at vise sig som sådan en sjælden original.

Under den efterfølgende debat tog Henri Malosse, formand for EØSU's Arbejdsgivergruppe, tråden op fra Staffan Nilssons og José Manuel Barrosos indlæg ved at henlede opmærksomheden på nogle af de vigtige aktiver, som EU kan forlade sig på i den nuværende situation, nemlig den nye mellemstatslige traktat, overslaget for budgettet for 2014-2020 og den yderst vigtige EU 2020-strategi. Han erklærede imidlertid også, at kun lederne af EU's institutioner kan legemliggøre den europæiske drøm og sprede budskabet blandt de europæiske borgere. Georges Dassis, som repræsenterede Lønmodtagergruppen, sammenlignede bestræbelserne på at gå fremad som et samlet Europa med et Sisyfosarbejde og understregede, at det er vigtigt at sikre arbejdstagernes rettigheder trods stramninger og økonomiske trængsler. Luca Jahier, formand for Gruppen andre interesser, pegede på spørgsmålet om den demokratiske legitimitet på nationalt og EU-niveau som resultat af den nuværende krise og opfordrede Kommissionens formand til at indkalde til et ekstraordinært topmøde om Europas fremtid, som skulle inddrage de europæiske borgere direkte.

Den relevante udtalelse, som blev vedtaget af EØSU (ordfører: David Croughan, Arbejdsgivergruppen), behandler civilsamfundets vigtigste bekymringer i forbindelse med den årlige vækstundersøgelse 2012. Den årlige vækstundersøgelse 2012 opstiller, hvad der efter Kommissionens opfattelse må være de vigtigste prioriteter for EU i 2012 med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse under Europa 2020-strategien. EØSU's budskab med henblik på Det Europæiske Råds forårstopmøde er klart: EU skal nu vise sin politiske evne til at tackle gældskrisen med ambitiøse og tilstrækkelige foranstaltninger for at genoprette tilliden. Der skal lægges langt større vægt på intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Udtalelsen bifalder det øgede fokus på vækst i den årlige vækstundersøgelse 2012, navnlig fordi den inddrager mange af EØSU's synspunkter fra den seneste udtalelse om den årlige vækstundersøgelse 2011. Udvalget er imidlertid dybt bekymret over den mangelfulde gennemførelse af de forpligtelser, man enedes om i forbindelse med den europæiske semesterproces, og understreger, at uden beslutsomhed og EU-institutionernes og medlemsstaternes effektive gennemførelse af reformer vil Europa komme til at stå over for en langsigtet vækstkrise.

Udtalelsen udtrykker bekymring over det fokus, der rettes mod økonomiske stramninger. Selv om der ikke er nogen tvivl om, at der er behov for budgetkonsolideringsforanstaltninger for at rette op på alvorlige finanspolitiske skævheder, bør disse ikke bringe den langsigtede bæredygtige vækst i fare.

EU er nødt til at levere ambitiøse svar på de nuværende udfordringer – som at skabe job og forbedre konkurrenceevnen i en stadig hårdere global konkurrence – hvor målet i sidste ende er at forbedre europæernes velfærd på langt sigt.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Karin Füssl

Chef for EØSU's pressekontor

Tlf. +32 2 546 8722

Karin.Fussl@eesc.europa.eu


Side Bar