Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL

CES/12/76

7 grudnia 2012 r

EKES stwierdza, że osiągnięcie przejrzystości w kwestii energii jądrowej w Europie wciąż wymaga wielu działań

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stwierdził, że kraje europejskie muszą upublicznić wszystkie najistotniejsze informacje na temat bezpieczeństwa jądrowego i włączyć obywateli do podejmowania decyzji w sprawie energii jądrowej.

Do takiego wniosku doszli uczestnicy dwudniowej konferencji mającej na celu ocenę wdrażania konwencji z Aarhus w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego.

W Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, znanej również pod nazwą konwencji z Aarhus, przyznano prawa publiczne w tym zakresie w kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym.

Konwencję ratyfikowała Unia Europejska, a inspirowane nią zasady stosuje się w prawodawstwie, mianowicie w dyrektywie w sprawie gospodarowania odpadami promieniotwórczymi. Zostaną one także uwzględnione w przyszłej zmienionej dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa jądrowego.

Testy wytrzymałościowe

„Droga do większego bezpieczeństwa jądrowego prowadzi przez większą przejrzystość” – stwierdziła Ulla Sirkeinen, członkini EKES-u z Finlandii.

Zdaniem Richarda Adamsa, członka EKES-u, który sporządził wiele opinii w sprawie energii jądrowej, obywatele muszą czynnie uczestniczyć w otwartym procesie decyzyjnym w sprawie tych kwestii związanych z energią jądrową, które mają długofalowe konsekwencje.

Podczas konferencji odbyła się dyskusja w sprawie przejrzystości niedawnych testów wytrzymałościowych, których celem było sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w UE.

Peter Faross, jeden z dyrektorów w Komisji Europejskiej, stwierdził, że chociaż podczas testów nie prowadzono prawdziwego dialogu z obywatelami, przejrzystość zapewniono, udostępniając wszystkie dokumenty w internecie.

Uczestnicy zwrócili się do Komisji Europejskiej o sporządzenie „jasnych i cieszących się szerokim poparciem” wytycznych w sprawie klauzul przejrzystości zawartych w dyrektywach dotyczących odpadów nuklearnych i bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawo obywateli do udziału w tym procesie.

Stwierdzili, że należy udzielić specjalnego wsparcia urzędnikom publicznym, by mogli odpowiednio wdrożyć postanowienia dotyczące przejrzystości i dostępu do informacji.

Omawiając kwestię udziału obywateli w skomplikowanej debacie na temat energii jądrowej, przedstawiciel Francuskiego Instytutu Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego podkreślił potrzebę „pogłębienia wiedzy fachowej obywateli” dzięki udostępnieniu zrozumiałych dla ogółu społeczeństwa informacji, co podniesie świadomość tych zagadnień.

Pierre-Jean Coulon, francuski członek EKES-u, stwierdził, że chociaż wdrożenie konwencji z Aarhus jest nadal wyzwaniem, nie kwestionuje się jej znaczenia dla poprawy zarządzania i rozliczania władz z ich decyzji.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez krajowe stowarzyszenie lokalnych komitetów i komisji informacyjnych, Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Francuski Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego (IRSN).

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722


Side Bar