Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL

CES/12/70

16 listopada 2012

Unia bankowa pilnie potrzebna

Od początku kryzysu w sektorze bankowym Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) opowiadał się za głębszą integracją i harmonizacją systemu regulacji dotyczącego europejskich banków. W świetle prowadzonych obecnie negocjacji dotyczących unii bankowej oraz planowanego rozporządzenia mającego ustanowić europejski urząd nadzoru, EKES popiera inicjatywę Komisji, co wyraził w opinii przyjętej na sesji plenarnej w dniu 15 listopada. Podkreśla również potrzebę przyjęcia praktycznego planu działań, który przyniósłby jak najszybciej zauważalne skutki.

W innej opinii EKES podkreślił ponadto potrzebę właściwego uregulowania równoległego systemu bankowego, tak by prowadzona w jego ramach działalność była zgodna z wymogami dotyczącymi pozostałej części sektora bankowego.

Plan działania na rzecz unii bankowej

Opinia w sprawie planu działania na rzecz unii bankowej stanowi odpowiedź na wnioski o konsultację w sprawie planu działania na rzecz unii bankowej oraz rozporządzenia ustanawiającego europejski urząd nadzoru, złożone przez Komisję Europejską, Radę i Parlament Europejski. Głównym przesłaniem tej opinii jest poparcie dla unii bankowej, która może zapewnić sektorowi bankowemu solidne podstawy i przywrócić zaufanie do euro jako element długoterminowego projektu integracji gospodarczej i fiskalnej. Chodzi nie tylko o wprowadzenie nadzoru ze strony organów unijnych, ale też o jego wsparcie dzięki nowym środkom, takim jak system ochrony depozytów oraz wspólne ramy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków znajdujących się w trudnej sytuacji, wraz ze zintegrowanym zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi w bankowości.

„Unia bankowa stanowi potrójną odpowiedź na kryzys finansowy, przywracając zaufanie dzięki stabilizowaniu unii walutowej, przeciwdziałając fragmentacji i chroniąc sektor bankowy przed zachwianiem równowagi w przyszłości. Komitet jest przekonany, że pakiet na rzecz unii bankowej to dla UE krok naprzód i że może on zapoczątkować nowy cykl, który pozwoli odrodzić konkurencyjność jednolitego rynku” – twierdzi Carlos Trías Pintó (Grupa Innych Podmiotów), sprawozdawca generalny odpowiedzialny za przygotowanie opinii w tej sprawie. Obecny kryzys pokazuje, że model oparty na fragmentacji i uregulowaniach krajowych jest nieskuteczny. Dlatego też EKES wzywa do przekazania uprawnień, by możliwe było zastosowanie jednolitego i w pełni wiarygodnego nadzoru. Jest to sposób na wdrożenie skutecznego zarządzania na szczeblu europejskim, pożytecznego ze społecznego punktu widzenia i efektywnego z perspektywy gospodarki.

Wprowadzenie w życie jednolitego mechanizmu nadzorczego i powierzenie EBC nadzoru nad wszystkimi bankami w Unii wymaga jednak szybkiego porozumienia. EKES podkreśla, że EBC, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego i nowe organy nadzoru finansowego muszą współpracować z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza z federacjami konsumentów i związkami zawodowymi.

Równoległy system bankowy

Unia bankowa i inne modele bankowości inwestycyjnej i komercyjnej mogą poważnie ucierpieć z winy tak zwanego równoległego systemu bankowego. „Działalność równoległego systemu bankowego w ostatnich latach nasiliła się w wyniku deregulacji, przyczyniając się do stworzenia bańki na rynku nieruchomości, a następnie do załamania finansowego. Choć równoległy system bankowy nie podlegał i nie podlega tym samym wymogom regulacyjnym i ostrożnościowym co normalny system bankowy, organy publiczne musiały ostatecznie uporać się ze stratami powodowanymi przez jego działalność finansową” – powiedział Juan Mendoza Castro (Grupa Pracowników, Hiszpania), sprawozdawca odpowiedzialny za opinię w sprawie równoległego systemu bankowego.

EKES pragnie wyeliminować podział na „równoległą” i tradycyjną działalność bankową: równoległy system bankowy powinien stosować się do tych samych wymogów regulacyjnych i ostrożnościowych co system finansowy jako całość. W szczególności przyszłe unijne akty prawne dotyczące równoległego systemu bankowego muszą chronić europejskich konsumentów, sprawiając, by oferowane produkty były przejrzyste, i gwarantując wkład wszelkiej działalności finansowej w gospodarkę realną i rozwój gospodarczy.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722


Side Bar