Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/12/70

16 Νοεμβρίου 2012

Πρέπει να συσταθεί επειγόντως η Τραπεζική Ένωση

Από τότε που εκδηλώθηκε η τραπεζική κρίση, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προκρίνει την μεγαλύτερη ενσωμάτωση και εναρμόνιση του ρυθμιστικού συστήματος που διέπει τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Υπό το πρίσμα των τρεχουσών διαπραγματεύσεων σχετικά με την Τραπεζική Ένωση και του προτεινόμενου κανονισμού για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολομέλειας της 15ης Νοεμβρίου. Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να εγκριθεί ένας συγκεκριμένος χάρτης πορείας, ο οποίος να μπορεί να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν.

Εξάλλου, σε άλλη γνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ έχει υπογραμμίσει την ανάγκη δέουσας ρύθμισης του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, ούτως ώστε οι δραστηριότητές του να ασκούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν στον υπόλοιπο κλάδο.

Χάρτης πορείας προς την Τραπεζική Ένωση

Η γνωμοδότηση με θέμα τη Δέσμη μέτρων για την Τραπεζική Ένωση αποτελεί αάντηση στις διαβουλεύσεις που διεξήγαγαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον χάρτη πορείας προς την Τραπεζική Ένωση και τον κανονισμό σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής. Το κεντρικό μήνυμα της γνωμοδότησης είναι η στήριξη μιας τραπεζικής ένωσης που να παρέχει στον τραπεζικό κλάδο μια στέρεα βάση και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο ευρώ στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου οικονομικής και δημοσιονομικής ολοκλήρωσης. Στόχο δεν είναι μόνον η καθιέρωση της εποπτείας από όργανα της ΕΕ, αλλά και η υποστήριξή της με περαιτέρω μέτρα, όπως ένα σύστημα προστασίας των καταθέσεων και ένα κοινό πλαίσιο εξυγίανσης για τις προβληματικές τράπεζες, σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη διαχείριση των τραπεζικών κρίσεων.

«Η Τραπεζική Ένωση αποτελεί τριπλή απάντηση στη χρηματοπιστωτική κρίση δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης μέσω της σταθεροποίησης της Νομισματικής Ένωσης, καταπολεμώντας τον κατακερματισμό και θωρακίζοντας τον κλάδο από μελλοντικές ανισσοροπίες. Στην ΕΟΚΕ, είμαστε πεπεισμένοι ότι η Δέσμη μέτρων για την Τραπεζική Ένωση συνιστά βήμα προόδου για την ΕΕ και μπορεί να πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο που θα αποκαταστήσει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά» υποστηρίζει ο κ. Carlos Trias Pintó (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων), γενικός εισηγητής της γνωμοδότησης. Με την τρέχουσα κρίση καταδεικνύεται ότι το πρότυπο του κατακερματισμού και οι εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις είναι αναποτελεσματικές. Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ ζητεί τη μεταβίβαση των εξουσιών, ούτως ώστε να εφαρμοστεί μια ομοιόμορφη και πλήρως αξιόπιστη εποπτεία. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η οποία θα είναι κοινωνικά ωφέλιμη και οικονομικά αποδοτική.

Όλα αυτά απαιτούν την ταχεία επίτευξη συμφωνίας προκειμένου να τεθεί σε ισχύ ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, όπου η ΕΚΤ θα είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία του συνόλου των τραπεζών της Ένωσης. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι στο πλαίσιο της ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και οι νέες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να εμπλέκουν στις εργασίες τους τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα τις οργανώσεις καταναλωτών και τα συνδικάτα.

Σκιώδες τραπεζικό σύστημα

Η τραπεζική ένωση και άλλα πρότυπα για τις επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες θα μπορούσαν να υπονομευθούν σοβαρά από το αποκαλούμενο σκιώδες τραπεζικό σύστημα. «Οι 'σκιώδεις' δραστηριότητες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της απορρύθμισης, και συντέλεσαν τελικά στη στεγαστική 'φούσκα' και τη συνεπαγόμενη χρηματοπιστωτική κατάρρευση. Μολονότι το σκιώδες τραπεζικό σύστημα δεν υπέκειτο, ούτε υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις ρύθμισης και προληπτικής εποπτείας όπως το κανονικό τραπεζικό σύστημα, τα δημόσια ιδρύματα αναγκάστηκαν εν τέλει να αντιμετωπίσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις σκιώδεις χρηματοοικονομικές του δραστηριότητες» επισήμανε ο κ. Juan Mendoza Castro (Ομάδα των Εργαζομένων, Ισπανία), εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ σχετικά με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα.

Η ΕΟΚΕ επιθυμεί να αρθεί η διάκριση ανάμεσα στις «σκιώδεις» και τις παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες: το σκιώδες τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις ρύθμισης και προληπτικής εποπτείας όπως και το συνολικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, η μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα πρέπει να προστατεύει τους Ευρωπαίους καταναλωτές καθιστώντας διαφανή τα προσφερόμενα προϊόντα και διασφαλίζοντας ότι όλες οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην πραγματική οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

την κ. Karin Füssl, προϊστάμενη της Μονάδας Τύπου

E-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

Τηλ.: +32 2 546 8722


Side Bar