Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL

CES/12/69

15 listopada 2012

EKES twierdzi, że aby przywrócić zaufanie do UE,
trzeba dysponować skutecznymi mechanizmami
demokracji uczestniczącej

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał do pełnego wdrożenia art. 11 traktatu lizbońskiego jako środka umocnienia demokratycznej legitymizacji UE i sposobu na uniknięcie narastania ekstremizmu w Europie. Skupienie środków na art. 11 przyczyni się do przybliżenia projektu europejskiego obywatelom i do zapewnienia instytucjom platformy umożliwiającej im wysłuchanie i uwzględnienie zapatrywań obywateli. EKES jako główne ogniwo tego procesu.

Już w marcu 2010 r. Komitet zwrócił się do Komisji o publikację zielonej księgi w sprawie wdrażania zasady demokracji uczestniczącej, zgodnie z art. 11 traktatu lizbońskiego. Komitet zauważa, że od tamtej pory zrobiono wiele, by zachęcać obywateli do uczestnictwa w życiu politycznym, zwłaszcza dzięki przepisom dotyczącym europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Niemniej w swej opinii przewodniczący Grupy Innych Podmiotów Luca Jahier jasno stwierdza, że wiele jeszcze pozostaje do zrobienia w kwestii dialogu obywatelskiego.

EKES uważa, że kryzys legitymizacji instytucji UE można przezwyciężyć jedynie pod warunkiem, że instytucje te otworzą swe drzwi przed społeczeństwem obywatelskim, obywatelami i organizacjami obywatelskimi, ustanawiając w ten sposób trwały dialog, który może zniwelować dystans między instytucjami a obywatelami. Komitet, dzięki swemu doświadczeniu, wynikającemu z roli katalizatora wypowiedzi społeczeństwa obywatelskiego, może i powinien – we współpracy z pozostałymi instytucjami unijnymi – odegrać kluczową rolę w pracach nad skoordynowaną i spójną strategią skuteczniejszej realizacji celów określonych w tym artykule.

Omawiając swą opinię, Luca Jahier stwierdził, że „więcej przejrzystości i większy udział to dwa kluczowe elementy obrony demokracji i zwalczania postaw ekstremalnych”. Odniósł się do różnych stosowanych w Komitecie, pozostałych instytucjach unijnych i państwach członkowskich podejść do zorganizowanego dialogu obywatelskiego wynikających ze sprawdzonych rozwiązań i wykazał ich mocne i słabsze strony. W świetle doświadczeń podkreślił, że Komisja Europejska musi zainicjować badanie mające na celu ocenę istniejącej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, określenie obecnych problemów i ustalenie, jak zapewnić odpowiednio szerszy udział w tej współpracy. W badaniu należałoby wskazać na wspólne rozwiązania i wytyczne dla wszystkich instytucji, tak by ustanowić jasny, skuteczny, włączający i przejrzysty proces systematycznego udziału społeczeństwa obywatelskiego.

Luca Jahier przekonywał, że punktem wyjścia do oceny zasięgu dialogu obywatelskiego jest sporządzenie bazy danych dotyczących kontaktów, kompetencji i organizacji zaangażowanych w istniejące konsultacje i dialog z instytucjami. Komitet wnosi także, by rejestr służący przejrzystości obejmował również Radę Europejską i by Rada podejmowała więcej wysiłków zmierzających do włączenia społeczeństwa obywatelskiego w swe strategie polityczne, z pomocą ze strony EKES-u. Poza tym w opinii zasugerowano zorganizowanie dużego dorocznego wydarzenia z myślą o zebraniu wkładu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i przekazania go Komisji do wykorzystania w pracach nad jej rocznym programem działań, a także innym instytucji do wykorzystania w pracach nad ich priorytetami.

Opinia została poddana pod głosowanie i przyjęta na 484. sesji plenarnej EKES-u, po debacie z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Isabelle Durant i z przedstawicielem grupy łącznikowej EKES-u ze społeczeństwem obywatelskim Diogo Pintem. Isabelle Durant zauważyła, że nie powinniśmy obawiać się demokracji uczestniczącej ani opinii obywateli, i przypomniała o znaczeniu monitorowania przez obywateli działań decydentów politycznych w UE oraz o pozytywnym wpływie, jaki inicjatywy legislacyjne obywateli oraz ich petycje mogą wywierać na różne polityki. Diogo Pinto poparł w swoim wystąpieniu pomysł Komitetu dotyczący zorganizowania dorocznego wydarzenia i podkreślił, jak bardzo związana z nim wymiana zapatrywań i doświadczeń mogłaby wzbogacić harmonogram prac instytucji europejskich.

Przewodniczący EKES-u Staffan Nilsson podsumował debatę stwierdzając: „Trzeba zastanowić się nad kwestiami reprezentatywności i udziału oraz przemyśleć wszystkie narzędzia i istniejące platformy – w tym media społecznościowe i sieci kontaktów w internecie – by dotrzeć do obywateli i organizacji w Europie oraz aktywnie przyczynić się do kształtowania przyszłości projektu integracji europejskiej”.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722


Side Bar