Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/12/69

15 Νοεμβρίου 2012

ΕΟΚΕ: "Χρειάζεται αποτελεσματική συμμετοχική δημοκρατία για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ΕΕ"

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ζήτησε την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 11 της Συνθήκης της Λισαβόνας, διότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα της ΕΕ και θα αποφευχθεί η άνοδος του εξτρεμισμού στην Ευρώπη. Εάν το άρθρο 11 τηρείται, οι πολίτες θα μπορέσουν να προσεγγίσουν περισσότερο το εγχείρημα της ΕΕ και, παράλληλα, θα διαμορφωθεί η πλατφόρμα που θα επιτρέψει στα θεσμικά όργανα να λάβουν υπόψη τις γνώμες των πολιτών της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ θα πρέπει να αποτελέσει κύριο συντελεστή αυτής της διαδικασίας.

Ήδη από τον Μάρτιο του 2010, η ΕΟΚΕ ζήτησε από την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια πράσινη βίβλο σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι έκτοτε έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών, κυρίως μάλιστα μέσω του κανονισμού για την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, όπως καθιστά σαφές μία γνωμοδότηση που κατάρτισε ο κ. Luca Jahier (Πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων) απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν στον τομέα του διαλόγου με τους πολίτες.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η κρίση νομιμότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα μπορέσει να ξεπερασθεί μόνον εάν αυτά ανοίξουν τις πόρτες τους στην κοινωνία των πολιτών, στους πολίτες και στις οργανώσεις των πολιτών, εγκαθιδρύοντας, με τον τρόπο αυτό, έναν συνεχή διάλογο που θα μπορούσε να γεφυρώσει το χάσμα που υφίσταται σήμερα. Η ΕΟΚΕ μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει αποκομίσει λειτουργώντας ως καταλύτης για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και θα πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαδικασία αυτή, σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σύμφωνα με μια συντονισμένη και συνεκτική στρατηγική, ώστε οι στόχοι του άρθρου 11 να υλοποιηθούν πιο αποτελεσματικά.

"Περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη συμμετοχή είναι τα δύο βασικά στοιχεία που θα επιτρέψουν την προάσπιση της δημοκρατίας και την καταπολέμηση του εξτρεμισμού", δήλωσε ο κ. Jahier κατά την παρουσίαση της γνωμοδότησης. Ο κ. Jahier αναφέρθηκε σε μια σειρά προσεγγίσεων βέλτιστης πρακτικής του δομημένου διαλόγου των πολιτών οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την ΕΟΚΕ, τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της, τονίζοντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες καθεμιάς. Λαμβάνοντας υπόψη την πρότερη εμπειρία, υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να προβεί η Επιτροπή στην εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, την εξακρίβωση των προβλημάτων που υφίστανται και τον προσδιορισμό των λύσεων που θα διασφαλίσουν μία πιο κατάλληλη, ευρύτερη συμμετοχή. Η μελέτη θα πρέπει να προσδιορίσει κοινές πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές για όλα τα θεσμικά όργανα, έτσι ώστε να υιοθετηθεί μία σαφής, αποτελεσματική, διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία για τη συστηματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

O κ. Jahier υποστήριξε ότι ένα σημείο εκκίνησης για την εξακρίβωση της έκτασης του κοινωνικού διαλόγου είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τις επαφές, τους αρμόδιους και τις οργανώσεις που ήδη συμμετέχουν στις τρέχουσες διαβουλεύσεις και στον διάλογο με τα θεσμικά όργανα. Η ΕΟΚΕ ζητά, επίσης, στο Μητρώο Διαφάνειας να συμπεριληφθεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το δε Συμβούλιο να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις πολιτικές του, με τη βοήθεια της ΕΟΚΕ. Τέλος, η γνωμοδότηση προτείνει τη διοργάνωση μιας ετήσιας εκδήλωσης μεγάλης κλίμακας για την αντιπαράθεση των διαφόρων συνεισφορών της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και την αξιοποίηση της συμβολής τους κατά την κατάρτιση το ετήσιου προγράμματος της Επιτροπής και την χάραξη των προτεραιοτήτων των διαφόρων θεσμικών οργάνων.

Η γνωμοδότηση τέθηκε σε ψηφοφορία και υιοθετήθηκε κατά τη 484η σύνοδο της ΕΟΚΕ, μετά από συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος η κ. Isabelle Durant, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ο κ. Diogo Pinto, εκπρόσωπος της ομάδας επαφής «οργανωμένη κοινωνία πολιτών» της ΕΟΚΕ. Στη διάρκεια της συζήτησης, η κ. Durant επισήμανε ότι δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τη συμμετοχική δημοκρατία και τις απόψεις των πολιτών, υπενθυμίζοντας τη σημασία που έχει η παρακολούθηση εκ μέρους των πολιτών των φορέων χάραξης πολιτικής της ΕΕ και τη θετική επίδραση που οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι αναφορές των πολιτών μπορούν να έχουν στις πολιτικές. Στην παρέμβασή του, ο κ. Pinto υποστήριξε την ιδέα της ΕΟΚΕ να διοργανωθεί μία ετήσια εκδήλωση, τονίζοντας τον εγγενή πλούτο που η ανταλλαγή αυτή απόψεων και εμπειριών θα μπορούσε να προσκομίσει στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Staffan Nilsson έκλεισε τη συζήτηση με τα εξής λόγια: «Είναι απαραίτητο να προβληματιστούμε γύρω από τα θέματα της αντιπροσωπευτικότητας και της συμμετοχής και να εξετάσουμε όλα τα μέσα και τις υπάρχουσες πλατφόρμες -συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής και επιγραμμικής δικτύωσης- για να μπορέσουμε να απλώσουμε το χέρι στους πολίτες και στις οργανώσεις της Ευρώπης και να συμβάλουμε ενεργά στην οικοδόμηση του μέλλοντος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος».

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Karin Füssl, Επικεφαλής της Μονάδας Τύπου

E-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

Τηλ:. +32 2 546 8722


Side Bar