Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/12/4

1. februar 2012

EØSU skaber ny dynamik i europæisk energipolitik

Med det formål at fremme sit forslag til et europæisk energifællesskab som en metode til at opnå en fælles energipolitik i EU samlede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og den europæiske tænketank Notre Europe fremtrædende EU-beslutningstagere, aktører og repræsentanter for civilsamfundet til en stor konference.

EØSU opfordrer til udvikling af en fælles strategi for energiproduktion, overførsel og forbrug. "Der er tale om en nødvendighed. Enegang er ikke længere et alternativ, idet dette får energipriserne til at stige, bringer forsyningssikkerheden i fare og på ingen måde bidrager til det lavemissionssamfund, vi arbejder for at skabe", tilføjede Stéphane Buffetaut, formand for EØSU's Faglige Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet.

"EU, medlemsstaterne og alle involverede parter ville svigte borgerne, hvis de ikke håndterede disse udfordringer på grundlag af solidaritet og ansvarlighed", sagde Anna-Maria Darmanin, næstformand i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og tilføjede, at dette ideelt set burde ske inden for rammerne af et europæisk energifællesskab. I den sammenhæng fremhævede Martin Schulz, formand for Europa-Parlamentet, at projektet ville bane vejen for et lavemissionssamfund ved at bidrage til jobskabelse og større vækst.

Energikommissær Günther Oettinger sagde, at der ville blive lagt større vægt på fælles infrastrukturprojekter i de kommende år. "Denne tilgang ville bidrage til at samle Europas hidtil adskilte "energier"", tilføjede Jerzy Buzek, MEP, tidligere formand for Europa-Parlamentet.

Günther Oettinger manede imidlertid til forsigtighed og påpegede, at nogle af EØSU's forslag måske ikke kan gennemføres under den nuværende traktat. "Selvom Lissabontraktaten har udvidet EU's beføjelser på energiområdet, træffes nogle af de centrale afgørelser, f.eks. vedrørende energimikset, stadig på nationalt plan", fastslog han.

EØSU gav sin opbakning til Jacques Delors' idé om at danne "en europæisk gasindkøbsgruppe" for at styrke medlemsstaternes og virksomhedernes forhandlingsposition. Det foreslog, at der etableres en fælles forsyningsstruktur for gas og øvrige brændstoffer, som vil sikre konsekvens i forhandlingerne og medvirke til at reducere priserne. Martin Schulz fremhævede, at integration i EU bør kunne bidrage til at sikre Europas eksterne energileveringer. "Fælles købekraft kunne i vidt omfang bidrage til at forebygge interne spændinger mellem medlemsstaterne", bemærkede Jerzy Buzek.

I et skriftligt budskab til konferencen fremhævede Jacques Delors det europæiske energifællesskabs potentiale til at styrke legitimiteten i den europæiske integrationsproces set med offentlighedens øjne. "Ved at relancere den europæiske integration på et konkret politikområde og imødekomme borgernes behov og forventninger er det europæiske energifællesskab et politisk projekt, som kan mobilisere borgerne."

I sin erklæring støttede Jacques Delors ligeledes EØSU's idé om at etablere et europæisk civilsamfundsforum, der skal overvåge energirelaterede emner såsom udvikling af infrastruktur, markedsvilkår eller forbrugerrettigheder. Som et redskab til dialog med beslutningstagerne ville forummet sikre, at civilsamfundet inddrages i udviklingen af EU's energipolitik.

Som opfølgning på konferencen vil en fælles erklæring, der underskrives af Staffan Nilsson og Jacques Delors, opfordre til, at der træffes hurtige og operationelle tiltag i retning af en integration af EU's energipolitik. Konferencen blev organiseret i fællesskab af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Notre Europe, en europæisk tænketank stiftet af Jacques Delors, som har hjemsted i Paris.

Læs mere om EØSU's udtalelse vedrørende det europæiske energifællesskab, klik her.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Karin Füssl

Chef for EØSU's pressekontor

Tlf. +32 2 546 8722

Karin.Fussl@eesc.europa.eu


Side Bar