Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/10/75

16 czerwca 2010 r.

Przewodniczący EKES-u Mario Sepi o strategii„Europa 2020": potrzebny wspólny wskaźnik realizacji celu ograniczenia ubóstwa

Po konferencji pt. „Edukacja na rzecz walki z wykluczeniem społecznym”, przeprowadzonej niedawno we Florencji, przewodniczący EKES-u Mario Sepi i grupa analityczna ds. Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym nalegają, by Rada Europejska przyjęła wspólny wskaźnik dochodów służący pomiarowi postępów w realizacji celu zmniejszenia o 20 milionów liczby osób na krawędzi ubóstwa.

W chwili, gdy Unia Europejska angażuje się w długoterminową strategię, EKES, jako organ przedstawicielski zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, pragnie wystosować zdecydowane przesłanie w sprawie ograniczenia ubóstwa, by poprzeć realizację tego celu. Komitet wzywa Radę Europejską do uwzględniania poniższych zaleceń na posiedzeniu 17 czerwca, na którym mają zostać wytyczone cele dotyczące ograniczenia skali ubóstwa do 2020 r. Chodzi o to, by:

jako główny wskaźnik jasno określić wspólny wskaźnik dochodów z myślą o realizacji celu polegającego na zmniejszeniu o 20 milionów liczby osób na krawędzi ubóstwa; nie wyklucza to możliwości uzupełnienia go o inne konkretne wskaźniki tematyczne, by odzwierciedlić złożoność problematyki ubóstwa;

w realizacji strategii „Europa 2020” stale zwracać uwagę na kwestie nierówności i walki z dyskryminacją; w tym celu, zgodnie z traktatem lizbońskim, zagadnienia te należy włączyć do wszystkich dziedzin polityki;

podjąć działania służące umocnieniu i przystosowaniu otwartej metody koordynacji w dziedzinie ochrony socjalnej i integracji społecznej, a jednocześnie coraz bardziej uwydatniać rolę krajowych planów działania i wyznaczyć wymierne cele.

W obecnym kryzysie istotne jest utrzymanie systemu ochrony społecznej i polityki włączenia społecznego. W chwili gdy państwa członkowskie rozważają poważne ograniczenia budżetowe, EKES zaleca przeprowadzenie oceny ich skutków, tak aby upewnić się, że podjęte działania nie doprowadzą do zwiększenia liczby osób dotkniętych ubóstwem.

Potrzebne jest także wsparcie w ustanawianiu „Europejskiego programu walki z ubóstwem”, tak aby nie tylko dzielić się najlepszymi rozwiązaniami, ale także ocenić wpływ wdrażanej polityki i przyjętych środków.

Podstawową kwestią jest zadbanie o to, by środki służące odnowie gospodarczej już obecnie uwzględniały strategiczne cele przyjęte w ramach strategii „Europa 2020”.

EKES ponawia swe poparcie dla instytucji unijnych w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, prowadzonej zwłaszcza w ramach europejskiego programu walki z ubóstwem.

Mario Sepi


Side Bar