Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/10/26

4 marca 2010 r

EKES przyjmuje z zadowoleniem większe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w strategię UE 2020, ale oczekuje ambitniejszego programu wyjścia z kryzysu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjmuje z zadowoleniem komunikat Komisji Europejskiej pt. „Europa 2020 – europejska strategia na rzecz inteligentnego, ekologicznego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu” oraz plany ściślejszego zaangażowania EKES-u w realizację nowej strategii. „Możliwości tkwiące w społeczeństwie obywatelskim predysponują go do tego, by stać się narzędziem pomyślnej realizacji przyszłej strategii. Szybkie wdrożenie jakiegokolwiek nowego programu wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron i połączenia ich zasobów, by urzeczywistnić zrównoważoną społeczną gospodarkę rynkową” – powiedział przewodniczący EKES-u Mario Sepi.

Jednocześnie zauważył, że w dokumencie Komisji zabrakło ambitnych propozycji przejścia od obecnego kryzysu do nowej gospodarki. „Obserwujemy pogłębianie się różnic w obrębie strefy euro i w Unii Europejskiej, co może doprowadzić do kryzysu politycznego. Z tego powodu ubolewam, że nie wysunięto śmiałych propozycji ściślejszej koordynacji polityki gospodarczej i budżetowej” – stwierdził. Przewodniczący Komitetu zwrócił też uwagę, że najważniejsze inicjatywy powinny uwzględniać koncepcję bezpieczeństwa zatrudnienia ze względu na utrzymujące się w państwach członkowskich podstawowe problemy strukturalne i społeczne. W dniach 18–19 marca EKES zorganizuje ważną konferencję pt. „Plan działań UE na rzecz trwałej naprawy gospodarczej i społecznej”. Oczekuje się, że przyniesie ona postęp w rozwiązywaniu tych kwestii.

Aby umożliwić przejście od obecnego kryzysu do nowej gospodarki Rada Europejska powinna na swym najbliższym posiedzeniu utrzymać jak najambitniejsze cele i środki na przyszłość, tak by Europa mogła wejść na ścieżkę dostatniej i ekologicznej przyszłości uwzględniającej wymiar społeczny. Po przyjęciu zintegrowanego sprawozdania w sprawie strategii po 2010 r. (http://www.eesc.europa.eu/lisbon_strategy/presentation/index_en.asp) EKES jest obecnie gotów wnieść wkład do strategii UE 2020 w formie szeroko zakrojonego planu działania społeczeństwa obywatelskiego w ramach strategii UE 2020. EKES apeluje do Rady Europejskiej, by w konkluzjach prezydencji udzieliła Komitetowi jednoznacznego mandatu, który pozwoli mu przyczynić się do sukcesu nowej strategii dzięki wykorzystaniu sieci krajowych rad społeczno-gospodarczych oraz innych organizacji partnerskich.

Szczegółowych informacji udziela:

Gilbert Marchlewitz

Gilbert.Marchlewitz@eesc.europa.eu


Side Bar