Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL

CES/10/121

3 december 2010

Rättsakten för småföretag två år senare: Företagen efterlyser ett bättre genomförande

Två år efter det att rättsakten för småföretag trädde i kraft och kort före kommissionens översyn av denna höll EESK:s arbetsgivargrupp, Businesseurope, Eurochambers och Europeiska sammanslutningen för hantverksföretag och små och medelstora företag (UEAPME) för andra gången sitt årliga evenemang för att diskutera genomförandet av rättsakten och fortsättningen. Vid konferensen, där beslutsfattare och företag från EU deltog, identifierade man ett antal konkreta åtgärder som de politiska beslutsfattarna i EU och medlemsstaterna snabbt borde vidta för att öka insatserna för att genomföra rättsakten för småföretag för Europa.

Europeiska företagare och näringslivsrepresentanter klargjorde att de nuvarande åtgärderna ännu inte lett till att hindren för de små och medelstora företagens tillväxt, nya arbetstillfällen och innovation i Europa undanröjts.

I sina slutsatser (se bilagan) formulerade näringslivsrepresentanterna tio rekommendationer inom ramen för de tre prioriteringar som rådet fastställde i sin handlingsplan (från december 2008) för rättsakten för småföretag: marknadstillträde, bättre lagstiftning och tillgång till finansiering.

Konferensdeltagarna framhöll att man måste skapa en mer småföretagarvänlig lagstiftning genom att noggrant undersöka vilka konsekvenser alla nya lagar och bestämmelser får för de små och medelstora företagen. De betonade också att de små och medelstora företagen måste få bättre marknadstillträde. Överdriven byråkrati och bristfällig harmonisering på EU:s inre marknad är fortfarande hinder i vägen. De efterlyste också initiativ för att göra de offentliga upphandlingarna tillgängliga för de små och medelstora företagen.

Trots de initiativ som nyligen tagits av EU, framför allt genom Europeiska investeringsbanken och EU:s olika ramprogram för forskning, är tillgången till finansiering fortfarande problematisk. De nya EU-bestämmelserna för banker borde ges en välavvägd formulering så att de inte hindrar de små och medelstora företagen från att få tillgång till kapital. Man borde också ta hänsyn till den potentiellt stora kumulativa effekten av den långa rad åtgärder som ligger på bordet, förklarade evenemangsdeltagarna.

Deltagarna uttryckte också en förhoppning om att förhandlingarna inom rådet om en Europa­bolagsordning, det enda lagförslaget i rättsakten för småföretag som återstår att behandla, kommer att slutföras med framgång. Att det saknas en Europabolagsordning begränsar mindre företags möjligheter att växa och bedriva handel över hela Europa.

Henri Malosse, ordförande för EESK:s arbetsgivargrupp, drog följande slutsats: "Det är på tiden att kommissionen omsätter sina strategier, akter och planer i konkret handling. De 23 miljoner små och medelstora företagen inom EU skulle bli mycket nöjda om det så bara kom en enda positiv åtgärd, t.ex. i fråga om offentliga upphandlingar, yrkesutbildning, företagande, beskattning och finansiering".

Stöd till små och medelstora företag och andra företag i Europa kommer att vara en av de viktigaste lösningarna inte bara på finanskrisen utan också på hanteringen av de globala sociala frågorna och miljöfrågorna: De små och medelstora företagen spelar en avgörande roll för innovation och kreativitet. De förtjänar stöd. Medan de ekonomiska prognoserna kanske börjat se mer lovande ut i stora delar av EU, stöter mindre företag fortfarande ofta på många av de flaskhalsar och hinder som rättsakten för småföretag var tänkt att lösa. Kommissionen och vissa medlemsstater har utan tvivel gjort framsteg under de senaste två åren. För att den spirande ekonomiska återhämtningen ska bli början på ett uppsving på lång sikt med hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen, måste resultaten av rättsakten för småföretag och överensstämmelsen med den överordnade "tänk småskaligt först"-principen bli synliga i hela EU.

EESK:s arbetsgivargrupp (grupp I) har 113 medlemmar och består av företagare och representanter för företagarsammanslutningar verksamma inom industri, handel, tjänstesektor och jordbruk i EU:s 27 medlemsstater.

Kontaktperson: Sabrina Tesoka, +32 25469552, sabrina.tesoka@eesc.europa.eu

_____________

Bryssel den 2 december 2010

Rättsakten för småföretag: Tio rekommendationer från näringslivet för att få den att fungera

Med hänvisning till de tre prioriteringar som rådet fastställde i sin handlingsplan av den 2 december 2008 för rättsakten för småföretag i Europa har Businesseurope, Eurochambers och UEAPME följande rekommendationer till de politiska beslutsfattarna i EU och medlemsstaterna.

ATT FÖRBÄTTRA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING

  • Reformen av de finansiella marknaderna – Man bör tillämpa ett välavvägt angrepps­sätt när man fastställer EU:s nya bestämmelser för banker (t.ex. om kapitalkrav) och komma ihåg att oproportionerliga åtgärder inverkar negativt på de små och medelstora företagens kostnader för och tillgång till kapital. Man bör också tänka på den potentiellt stora kumulativa effekt som många åtgärder som ligger på bordet skulle kunna få.

  • Tillgång till krediter – Lånegarantiinstrumenten, både de offentliga och de privata, borde utvecklas vidare så att det skapas ett effektivt och lättillgängligt garantisystem.

  • Utveckla alternativa källor till finansiering av små och medelstora företag Eftersom bankernas utlåningskapacitet kommer att vara fortsatt begränsad på medellång sikt måste initiativ tas för att öka de små och medelstora företagens tillgång till kapital­marknaderna och för att utforma bättre skatteincitament för investerarna.

  • Offentliga program – De offentliga programmen för finansiering av små och medelstora företag bör stimuleras på både nationell och europeisk nivå – så att man tar itu med de marknadsmisslyckanden som identifierats – och stramas upp så att tillgången förbättras. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att stöd med anledning av det utbredda problemet med finansieringen av innovativa företags första expansion.

EN LAGSTIFTNING TILL STÖD FÖR DE SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGENS BEHOV

  • Förbättra konsekvensbedömningarna i det politiska beslutsfattandet – Man måste se till att det görs en systematisk och oberoende bedömning av konsekvenserna (kostnader och intäkter) av alla politiska förslag som berör de små och medelstora företagen och ta hänsyn till olika underkategorier inom denna grupp. Samråd med representanter för små och medelstora företag om det första utkastet till konsekvensbedömning kommer att bidra till denna process.

  • Systematiskt införande och systematisk tillämpning av "bara en gång"-principen De offentliga myndigheterna måste se till att företagen inte flera gånger tvingas att lämna upplysningar som myndigheterna redan fått på annat sätt, och detta på alla nivåer (på EU-nivå, nationellt, regionalt och lokalt).

  • Att inte glömma de små och medelstora företagen under det politiska beslutsfattandet – "Tänk småskaligt först"-principen innebär att man i all lagstiftning bör utgå från de minsta företagen i stället för att undanta eller utesluta dem. Denna princip bör tillämpas mer konsekvent under hela lagstiftnings- och genomförandeprocessen på alla nivåer: på EU-nivå, nationellt, regionalt och lokalt.

ATT STÄRKA MARKNADSTILLTRÄDET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

  • Elektronisk driftskompatibilitet Kommissionen och medlemsstaterna måste till­sammans sträva efter att öka den elektroniska driftskompatibiliteten på den inre marknaden och framför allt senast 2012 anta det beslut om ömsesidigt erkännande av e-legitimation och e-autentisering i hela EU som föreslås i inremarknadsakten och en översyn under 2011 av direktivet om elektroniska signaturer.

  • Europabolagsordningen Rådet måste med förnyat politiskt stöd från kommissionen öka sina ansträngningar för att bryta dödläget i fråga om Europabolagsordningen, det enda lagförslaget i rättsakten för småföretag där man ännu inte nått en överenskommelse. Antagandet av ett EU-patent måste också bli en prioritering: Detta är avgörande för de europeiska bolagens konkurrensförmåga.

  • Internationalisering av små och medelstora företag – Vi riktar en kraftig uppmaning till kommissionen att anta en mer sammanhängande strategi för små och medelstora företags internationalisering, en strategi som bör grunda sig på principerna om komplementaritet, hållbarhet och offentlig–privata partnerskap.

Businesseurope representerar mer än 20 miljoner små, medelstora och stora företag. Businesseuropes medlemmar – 40 centrala näringslivs- och arbetsgivarorganisationer från 34 länder som arbetar tillsammans för tillväxt och konkurrenskraft i Europa – har varit verksamma i europeiska frågor ända sedan 1958. Businesseurope är en av de europeiska arbetsmarknads­parterna.

Kontaktperson: Peter Vertessy, +32 22376503, p.vertessy@businesseurope.eu

Eurochambers – den ständiga europeiska konferensen för handelskamrar och industriförbund – representerar mer än 20 miljoner företag i Europa – 93 % av dessa är små och medelstora företag – genom medlemmar i 45 länder och ett europeiskt nätverk bestående av 2 000 regionala och lokala kamrar.

Kontaktperson: Guendalina Cominotti, +32 22820866, cominotti@eurochambres.eu

UEAPME är en arbetsgivarorganisation som endast representerar hantverks- och handelsföretag och små och medelstora företag från EU och anslutningsländerna på europeisk nivå. UEAPME har 85 medlemsorganisationer och omfattar mer än 12 miljoner företag med 55 miljoner anställda. UEAPME är en av de europeiska arbetsmarknadsparterna.

Kontaktperson: Francesco Longu, +32 496520329, pressoffice@ueapme.com

_____________


Side Bar