Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV

CES/10/121

3 grudnia 2010 r.

Dwa lata programu „Small Business Act”: przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji

Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act” i krótko przed jego przeglądem przez Komisję Europejską, Grupa Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES i Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw spotkały się na drugiej dorocznej konferencji, której celem była dyskusja na temat dalszej realizacji programu. Podczas tego wydarzenia, będącego okazją do spotkania decydentów UE i przedsiębiorców, określono, jakie konkretne środki należy szybko przedsięwziąć w polityce krajowej i UE, by wspomóc wysiłki podejmowane w celu wywiązania się z założeń programu „Small Business Act”.

Europejscy przedsiębiorcy i przedstawiciele świata biznesu jasno stwierdzili, że obecnie podejmowane środki nie pozwoliły jeszcze na usunięcie przeszkód w rozwoju MŚP, tworzeniu miejsc pracy i innowacyjności w Europie.

We wnioskach z dyskusji (zob. załącznik) przedstawiciele świata biznesu przedstawili w skrócie dziesięć zaleceń w trzech obszarach priorytetowych wskazanych przez Radę w planie działania dotyczącym programu „Small Business Act” z grudnia 2008 r.: dostęp do rynków, lepsze stanowienie prawa i dostęp do źródeł finansowania.

Uczestnicy konferencji podkreślili potrzebę utworzenia bardziej korzystnego dla MŚP otoczenia regulacyjnego poprzez uważną ocenę wpływu wszystkich nowych przepisów prawnych i regulacji dotyczących MŚP. Zaznaczyli także, że MŚP potrzebują lepszego dostępu do rynków – jest on obecnie wciąż utrudniony ze względu na nadmiar biurokracji i brak harmonizacji na rynku wewnętrznym UE. Wezwali także do inicjatyw umożliwiających MŚP dostęp do zamówień publicznych.

Mimo niedawnych inicjatyw UE – podejmowanych zwłaszcza przez Europejski Bank Inwestycyjny i  za pośrednictwem programów ramowych w zakresie badań naukowych – dostęp do źródeł finansowania jest nadal kwestią problematyczną. Nowe regulacje UE dotyczące banków powinny być określone w sposób zrównoważony, tak by nie blokowały dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom. Uczestnicy konferencji stwierdzili, że należy uwzględnić łączny efekt – potencjalnie znaczący – szeregu podejmowanych obecnie środków.

Wezwali także do pomyślnego ukończenia negocjacji w Radzie w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej – jedynego wciąż niezrealizowanego wniosku ustawodawczego z programu „Small Business Act”. Brak takiego statutu ogranicza możliwości rozwoju mniejszych przedsiębiorstw i ich działalności w całej Europie.

Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES-u Henri Malosse podsumował dyskusję słowami: „Najwyższy czas na zastąpienie strategii, aktów i planów Komisji Europejskiej konkretnymi działaniami. 23 miliony europejskich MŚP bardzo dobrze przyjęłoby choćby jedno pozytywne działanie, jak te w dziedzinach zamówień publicznych, szkolenia zawodowego, przedsiębiorczości, opodatkowania i finansów”.

Wspieranie MŚP i przedsiębiorczości w Europie będzie jednym z kluczowych rozwiązań nie tylko z punktu widzenia kryzysu finansowego, lecz również w kwestiach społecznych i ekologicznych o zasięgu globalnym. MŚP mają decydujące znaczenie dla innowacyjności i kreatywności. Zasługują na poparcie. Chociaż na ogromnych obszarach UE perspektywy gospodarcze wyglądają zachęcająco, małe przedsiębiorstwa wciąż borykają się z tzw. „wąskimi gardłami” i problemami, które miały być rozwiązane w ramach programu „Small Business Act”. Komisja i niektóre państwa członkowskie z całą pewnością poczyniły przez ostatnie dwa lata postępy. By jednak pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego przełożyły się na długotrwałą poprawę połączoną ze zrównoważonym wzrostem i tworzeniem nowych miejsc pracy, realizacja programu „Small Business Act” i zastosowanie jego najważniejszej zasady – „Think Small First” (najpierw myśl na małą skalę) – muszą być odczuwalne w całej UE.

Grupa Pracodawców (Grupa I) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zrzesza 113 członków. Są to przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców działających w sektorze przemysłu, handlu, usług i rolnictwa w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacji udziela Sabrina Tesoka, 32(0)25469552, sabrina.tesoka@eesc.europa.eu

____________

Bruksela, 2 grudnia 2010 r.

Program „Small Business Act”: dziesięć zaleceń, które zapewnią jego skuteczność

W związku z trzema priorytetami określonymi w planie działania Rady dotyczącym programu „Small Business Act” z grudnia 2008 r., BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES i Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw formułują następujące zalecenia dla decydentów na szczeblu krajowym i europejskim.

UŁATWIENIE DOSTĘPU DO ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

  • Reforma rynków finansowych Należy przyjąć zrównoważone podejście do nowych przepisów UE regulujących działalność banków (np. w zakresie wymogów kapitałowych), z uwzględnieniem faktu, że podejmowanie nieproporcjonalnych środków negatywnie wpłynęłoby na koszty i dostępność kapitału dla MŚP, a także mając na uwadze łączny efekt – potencjalnie znaczący – szeregu podejmowanych obecnie środków.

  • Dostępność kredytów Należy nadal rozwijać instrumenty gwarancji kredytowych – zarówno publiczne, jak i prywatne – w ramach dążeń do stworzenia skutecznego i ogólnodostępnego systemu gwarancyjnego.

  • Opracowanie alternatywnych źródeł finansowania MŚP Ze względu na ograniczoną – w perspektywie średnioterminowej – zdolność kredytową banków, należy przedsięwziąć środki mające na celu zwiększenie dostępu MŚP do rynków kapitałowych i pracować nad korzystniejszymi zachętami podatkowymi dla inwestorów.

  • Systemy publiczne Należy stymulować publiczne systemy finansowania MŚP na szczeblu krajowym i europejskim, by zaradzić niedomaganiom rynku i poprawić dostępność środków. Szczególną uwagę należy poświęcić powszechnemu problemowi finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie działalności.

KORZYSTNE DLA MŚP OTOCZENIE REGULACYJNE WYMAGA

  • Ulepszenia ocen wpływu polityki Należy zapewnić wykonywanie systematycznych i niezależnych ocen wpływu (opłacalności) wszystkich propozycji polityki dotyczącej MŚP, z uwzględnieniem różnych kategorii tego rodzaju przedsiębiorstw. Korzystne dla tego procesu będą konsultacje z przedstawicielami MŚP w sprawie pierwszej wersji projektu oceny wpływu.

  • Systematyczne wprowadzanie i stosowanie zasady „tylko jeden raz” Władze publiczne muszą upewnić się, że nie żądają od przedsiębiorstw informacji, które zostały im już dostarczone jakąkolwiek inną drogą, i to na wszystkich szczeblach (europejskim, krajowym, regionalnym czy lokalnym).

  • Uwzględnianie MŚP podczas podejmowania decyzji politycznych Zasada „think small first” („najpierw myśl na małą skalę”) oznacza, że przy opracowywaniu wszelkich przepisów małe przedsiębiorstwa powinny być punktem wyjścia, a nie przedmiotem wyjątków lub wyłączeń. Zasada ta powinna być stosowana w sposób bardziej konsekwentny w procesach związanych z regulacją i wdrażaniem na wszystkich poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU MŚP DO RYNKU

  • Interoperacyjność elektroniczna Komisja i państwa członkowskie muszą razem dążyć do zwiększania interoperacyjności rozwiązań elektronicznych na rynku wewnętrznym. Odnosi się to zwłaszcza do zawartego w Akcie o jednolitym rynku wniosku dotyczącego podjęcia do 2012 r. decyzji, która zagwarantuje wzajemne uznawanie elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania w całej UE, oraz przeglądu – w 2011 r. – dyrektywy w sprawie podpisu elektronicznego.

  • Statut europejskiej spółki prywatnej Dysponująca odnowionym wsparciem politycznym Komisji Europejskiej Rada powinna zintensyfikować wysiłki w kierunku wyjścia z impasu dotyczącego statutu europejskiej spółki prywatnej, jedynego nieuzgodnionego jeszcze wniosku ustawodawczego z programu „Small Business Act”. Priorytetem powinno być także przyjęcie patentu UE, jako że ma on zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności firm europejskich.

  • Internacjonalizacja MŚP Zachęca się Komisję Europejską do przyjęcia bardziej spójnej strategii w kwestii internacjonalizacji MŚP, opierającej się na zasadzie komplementarności, trwałości i partnerstwa publiczno-prywatnego.

BUSINESSEUROPE skupia przedstawicieli ponad 20 mln małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Członkami aktywnego w sprawach europejskich od 1958 r. BUSINESSEUROPE jest 40 krajowych federacji branżowych oraz federacji pracodawców z 34 państw. Współpracują oni na rzecz wzrostu i konkurencyjności w Europie. BUSINESSEUROPE jest europejskim partnerem społecznym.

Informacji udziela Peter Vertessy, +32 (0)2 237 65 03, p.vertessy@businesseurope.eu

EUROCHAMBRES – Stowarzyszenie Europejskich Izb Gospodarczych – reprezentuje ponad 20 mln europejskich przedsiębiorstw (93% z nich to MŚP) poprzez członków w 45 krajach i europejską sieć 2 tys. izb lokalnych i regionalnych.

Informacji udziela Guendalina Cominotti, +32 (0)2 282 08 66, cominotti@eurochambres.eu

UEAPME – Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jest zrzeszeniem reprezentującym na szczeblu europejskim wyłącznie cechy rzemieślnicze, związki i MŚP z UE i krajów do niej przystępujących. W skład UEAPME wchodzi 85 organizacji członkowskich obejmujących ponad 12 mln przedsiębiorstw zatrudniających 55 mln pracowników. UEAPME jest europejskim partnerem społecznym.

Informacji udziela Francesco Longu, +32 (0)496 52 03 29, pressoffice@ueapme.com

_____________


Side Bar