Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN DE ES IT PL

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 077/2009

27. května 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Neexistence společné vize jednotného trhu
brzdí evropskou integraci

To je hlavní závěr veřejného slyšení na téma Legislativní překážky bránící jednotnému trhu , které v pondělí 25. května 2009 uspořádalo Středisko pro sledování jednotného trhu (SSJT) Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v prostorách Hospodářské komory České republiky v Praze. Přestože poslední vlna rozšíření jednou provždy ukončila rozdělení Evropy, evropská integrace musí pokračovat, aby byly odstraněny překážky, které na rozšířeném jednotném trhu stále existují.

Bryan Cassidy , předseda sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba EHSV, ve svém zahajovacím projevu uvedl, že Výbor představuje pojítko mezi institucemi EU a organizovanou občanskou společností. Radek Pažout, tajemník Hospodářské komory České republiky, zdůraznil, že „čím reprezentativnější struktury budou zapojeny, tím lépe bude jednotný trh fungovat“ . Jan Hebnar z   Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vyjádřil politování nad tím, že neexistuje společná vize jednotného trhu.

Podle Tomáše Liškutína ze Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) nadměrná regulace poškodí spotřebitele. Jak zdůraznil, pro odstranění zbývajících překážek jsou důležité vzdělávání a přísun informací. Nathalie Berger , která na tomto slyšení zastupovala Evropskou komisi, vyzdvihla roli, kterou vzhledem ke krizi hraje vzdělávání spotřebitelů, především v oblasti finančních služeb. Dále zdůraznila možnosti, jež nabízí síť SOLVIT, která konkrétně řeší problémy s fungováním jednotného trhu.

V reakci na obavy o udržitelnost evropského sociálního modelu, které zde vyjádřil Vít Samek z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), Joost Van Iersel (Skupina I – Zaměstnavatelé, Nizozemsko), zpravodaj průzkumného stanoviska, které na žádost českého předsednictví připravil EHSV k tématu „ Dopad legislativních překážek v členských státech na konkurenceschopnost EU “, prohlásil, že „ právní předpisy EU musí být dynamické, aniž by však byla dotčena základní práva, včetně práv zaměstnanců “.

Daniel Retureau , člen EHSV (Skupina II – Zaměstnanci, Francie) uvedl, že musí být nastolena rovnováha mezi hospodářskými a sociálními svobodami. Ivan Voleš , člen EHSV (Skupina I – Zaměstnavatelé, Česká republika), dodal, že dokud nebude dosaženo rovnováhy v oblasti produktivity, bude rovnost nových a starých členských států v oblasti základních práv i nadále jen iluzí. Eva Semeráková z   Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nastínila roli, kterou síť SOLVIT hraje při odstraňování překážek způsobených nesprávným uplatňováním právních předpisů EU. Docela zajímavá je podle ní skutečnost, že „ většina případů, jež SOLVIT řeší, se týká sociální problematiky" . Slyšení uzavřel Jorge Pegado Liz (Skupina III – Různé zájmy, Portugalsko), předseda SSJT, který zdůraznil, že jednotný trh nebude nikdy úplně završen, neboť je ze své povahy dynamický. Poděkoval zástupcům českého předsednictví za jejich skutečný zájem s EHSV na této složité a obsáhlé problematice úzce spolupracovat.

Technická univerzita Ostrava (Česká republika) a SSJT představily své vzájemně se doplňující studie na téma současných překážek bránících jednotnému trhu. Tyto studie jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách SSJT ( http://www.eesc.europa.eu/smo/news/index_en.asp ).

Další informace vám poskytnou:

Barbara Gessler , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

f-4891 EN-JP/VV/jv


Side Bar