Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/24

27. února 2009

EHSV požaduje balíček politik týkajících se udržitelné spotřeby a výroby, který bude přizpůsobený hospodářské krizi

Na svém plenárním zasedání ve dnech 25.–26. února 2009 přijal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) tři důležitá stanoviska k tématu udržitelné spotřeby a výroby. Přivítal opatření, která zavedla Komise akčním plánem pro udržitelnou spotřebu a výrobu, včetně evropské ekoznačky a systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Akční plán, bude-li správně prováděn, by mohl pomoci s oživením hospodářství díky zvýšení účinnosti a konkurenceschopnosti podniků a zároveň by podpořil udržitelnou výrobu a spotřebu.

Výbor přijal důležité stanovisko, které připravil zpravodaj pan José María Espuny Moyano (Skupina I – Zaměstnavatelé, Španělsko), a uvítal balíček týkající se udržitelnosti, jejž předložila Evropská komise. „Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku“ zahrnuje řadu nových návrhů, například rozšíření energetického a ekologického označování a přechod na „zelené“ postupy při zadávání veřejných zakázek. EHSV však poukazuje na zranitelnost podniků, zvláště malých a středních, ve chvíli hospodářské a finanční krize a na naprostou nezbytnost provádění akčního plánu tak, aby se podpořila nejen udržitelnost, ale i hospodářské oživení.

Ačkoliv Výbor vyzdvihuje celkový význam těchto opatření, je zklamán nedostatečným vymezením obsahu a působnosti tohoto plánu. Výbor se zejména obává, že by navržené opatření nazvané „maloobchodní fórum“ mohlo oslabit zájmy malých dodavatelů ve prospěch velkých maloobchodů. EHSV proto vyzval Komisi, aby zapojila všechna dotčená hospodářská a průmyslová odvětví.

Výbor dále požádal, aby veškerá opatření týkající se udržitelnosti zavedená pro evropské subjekty v rámci tohoto plánu byla uplatněna také na dovážené výrobky, aby se nevytvářel systém, který bude diskriminovat a poškozovat evropské výrobce na jejich vlastním vnitřním trhu.

Stanovisko EHSV k přezkumu systému ekoznačky pro výrobky, které vypracovala zpravodajka paní Sylvia Gauci (Skupina I – Zaměstnavatelé, Malta), uvádí, že tento systém musí „zůstat dobrovolným nástrojem“, aby požadované standardy tohoto označování byly i nadále vysoké, pokud jde o působení na životní prostředí. Výbor souhlasil s opatřeními, jako jsou harmonizace s ostatními systémy ekoznaček a zjednodušení souvisejících kritérií a postupů, zdůraznil však, že u potravin by se měla ekoznačka udělovat pouze tehdy, je-li zohledněn celý životní cyklus výrobku.


Ve třetím stanovisku k návrhu Komise na přezkum systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS), které připravil zpravodaj pan Antonello Pezzini (Skupina I – Zaměstnavatelé, Itálie), vyjádřil Výbor obavu, že tento právní předpis je stále příliš složitý a nepovedlo se mu dosáhnout stanoveného cíle zvýšit povědomí o EMAS a zatraktivnit ho pro soukromé a veřejné organizace. Samotný EHSV zavádí systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí podle nařízení o EMAS a kontroluje například vlastní spotřebu energie či papíru.

Další informace vám poskytnou:

Christian Weger, Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon: +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar