Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/15

10. února 2009

Bezpečnější internet pro děti? EHSV požaduje mezinárodní partnerství

Při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2009 připomíná Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) své obavy pramenící z nebezpečí, jež hrozí dětem a mládeži při používání internetu, a zdůrazňuje, že je pevně odhodlán potírat nedovolený obsah a škodlivé chování on-line. Jak dále oznámil, uspořádá na toto téma v květnu konferenci v souvislosti se svou činností, již v této oblasti vyvíjí.

Loni na jaře vydal EHSV stanovisko k ochraně dětí využívajících internet, v němž Komisi pochválil za práci, již v této oblasti odvádí, a plně podpořil její cíl vyřešit problémy spojené s ochranou dětí v souvislosti s „on-line technologiemi“.

Jak dále upozornila zpravodajka paní Madi Sharma (Skupina I – Zaměstnavatelé, UK), „EHSV doporučuje přístup založený na mezinárodním partnerství, který by zajistil jak odborné znalosti, šíření zkušeností a finanční prostředky, tak i aktivní zapojení zúčastněných stran a sociálních partnerů do úsilí EU s cílem minimalizovat výskyt nedovoleného obsahu na internetu“. Podle zmíněného stanoviska by tento přístup měl mimo jiné podpořit:

·           sdílení znalostí a údajů mezi vládami, donucovacími orgány, provozovateli horkých linek (hotlines), bankovními institucemi a/nebo institucemi vydávajícími kreditní karty, centry pro zneužívané děti, organizacemi na ochranu dětí a péči o ně a také internetovým průmyslem,

·           pořádání čtvrtletních schůzí „pracovní skupiny“ na úrovni EU a/nebo mezinárodní úrovni za účelem usnadnění výměny názorů a sdílení údajů,

·           vytváření národních rejstříků jmen domén s cílem zrušit registraci těch, jež propagují pohlavní zneužívání dětí nebo poskytují přístup k takovému obsahu,

·           společné úsilí zvýšit povědomí o problémech tzv. groomingu a internetové šikany,

·           harmonizaci právních rámců v této oblasti ve všech členských státech,

·           zřízení „kanceláře pro koordinaci“ na úrovni Komise, každoročního panelu expertů a fóra mládeže,

·           spolupráci s příslušnými orgány USA za účelem omezení hostingu obsahu souvisejícího s pohlavním zneužíváním dětí v USA a aktivní transatlantickou výměnu údajů.


V návaznosti na stanovisko k ochraně dětí využívajících internet uspořádá EHSV celou řadu akcí, včetně jeho veřejné prezentace, která se bude konat dne 5. května 2009 a na níž byli pozváni představitelé různých významných zúčastněných stran, jako například nevládních organizací, průmyslu, a také političtí činitelé.

Stanovisko EHSV k ochraně dětí využívajících internet je k dispozici na internetové stránce:

http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCOpinions.aspx

Další informace vám poskytnou:

Christian Weger , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website