Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/15

10. února 2009

Bezpečnější internet pro děti? EHSV požaduje mezinárodní partnerství

Při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2009 připomíná Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) své obavy pramenící z nebezpečí, jež hrozí dětem a mládeži při používání internetu, a zdůrazňuje, že je pevně odhodlán potírat nedovolený obsah a škodlivé chování on-line. Jak dále oznámil, uspořádá na toto téma v květnu konferenci v souvislosti se svou činností, již v této oblasti vyvíjí.

Loni na jaře vydal EHSV stanovisko k ochraně dětí využívajících internet, v němž Komisi pochválil za práci, již v této oblasti odvádí, a plně podpořil její cíl vyřešit problémy spojené s ochranou dětí v souvislosti s „on-line technologiemi“.

Jak dále upozornila zpravodajka paní Madi Sharma (Skupina I – Zaměstnavatelé, UK), „EHSV doporučuje přístup založený na mezinárodním partnerství, který by zajistil jak odborné znalosti, šíření zkušeností a finanční prostředky, tak i aktivní zapojení zúčastněných stran a sociálních partnerů do úsilí EU s cílem minimalizovat výskyt nedovoleného obsahu na internetu“. Podle zmíněného stanoviska by tento přístup měl mimo jiné podpořit:

·           sdílení znalostí a údajů mezi vládami, donucovacími orgány, provozovateli horkých linek (hotlines), bankovními institucemi a/nebo institucemi vydávajícími kreditní karty, centry pro zneužívané děti, organizacemi na ochranu dětí a péči o ně a také internetovým průmyslem,

·           pořádání čtvrtletních schůzí „pracovní skupiny“ na úrovni EU a/nebo mezinárodní úrovni za účelem usnadnění výměny názorů a sdílení údajů,

·           vytváření národních rejstříků jmen domén s cílem zrušit registraci těch, jež propagují pohlavní zneužívání dětí nebo poskytují přístup k takovému obsahu,

·           společné úsilí zvýšit povědomí o problémech tzv. groomingu a internetové šikany,

·           harmonizaci právních rámců v této oblasti ve všech členských státech,

·           zřízení „kanceláře pro koordinaci“ na úrovni Komise, každoročního panelu expertů a fóra mládeže,

·           spolupráci s příslušnými orgány USA za účelem omezení hostingu obsahu souvisejícího s pohlavním zneužíváním dětí v USA a aktivní transatlantickou výměnu údajů.


V návaznosti na stanovisko k ochraně dětí využívajících internet uspořádá EHSV celou řadu akcí, včetně jeho veřejné prezentace, která se bude konat dne 5. května 2009 a na níž byli pozváni představitelé různých významných zúčastněných stran, jako například nevládních organizací, průmyslu, a také političtí činitelé.

Stanovisko EHSV k ochraně dětí využívajících internet je k dispozici na internetové stránce:

http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCOpinions.aspx

Další informace vám poskytnou:

Christian Weger , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar