Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: FR DE ES IT

CES/08/91

23 października 2008 r.

Prawo i solidarność drogowskazami dla globalizacji:
odpowiedź na kryzys finansowy

Debata z okazji wyboru Maria Sepiego na przewodniczącego Komitetu, 22 października 2008 r.

Z okazji wyboru Maria Sepiego na przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans Vladimír Špidla, przewodniczący Europejskiego Komitetu na rzecz Zatrudnienia Emilio Gabaglio oraz Maria João Rodrigues, profesor na Uniwersytecie Lizbońskim, wzięli udział w debacie nt. „Prawo i solidarność drogowskazami dla globalizacji”, która odbyła się podczas sesji plenarnej EKES-u 22 października 2008 r.

Kwestia praw i solidarności, która znajduje się w centrum programu Maria Sepiego, pozwoliła na zapoczątkowanie debaty na temat źródeł obecnego kryzysu finansowego. Zdaniem przewodniczącego „europejski model społeczny, ze swoim dorobkiem praw, gwarancji i solidarności, stanowi jedyny sposób na ożywienie modelu rozwoju opartego na konkurencyjności”.

Mario Sepi podkreślił, iż należy również „pobudzać wzrost i zwiększać gwarancje dla oszczędzających za pomocą długoterminowych inwestycji, by przywrócić zaufanie i stawić czoła globalizacji przy wykorzystaniu jakościowego modelu rozwoju".

Komisarz Vladimir Špidla gorąco pogratulował Mario Sepiemu z okazji objęcia stanowiska przewodniczącego EKES-u i wyraził swoje poparcie dla trzech głównych priorytetów nowego kierownictwa. Dodał, iż „przyjęcie traktatu z Lizbony, europejski model społeczny oraz strategia lizbońska stanowią trzy główne kierunki działania Europy i w tym obszarze można by zacieśnić współpracę między Komitetem a Komisją”.

Komisarz Špidla podkreślił kluczową rolę Komitetu w kontekście demokracji uczestniczącej oraz przypomniał, iż „siła oddziaływania EKES-u na tle zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego przyniosła istotną wartość dodaną w postaci wkładu wniesionego w strategię lizbońską". Maria João Rodrigues, która odegrała pierwszoplanową rolę w przygotowaniu strategii lizbońskiej, stwierdziła, iż przyświecającym jej celem było zawsze „połączenie większej konkurencyjności, większej liczby miejsc pracy oraz większej spójności społecznej". „Ważne jest – dodała – byśmy dysponowali wspólną agendą w celu zapewnienia wzrostu i stawienia czoła obecnemu kryzysowi strukturalnemu za pomocą przemian strukturalnych”.

Emilio Gabaglio, który jest szczególnie zaangażowany w działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia, stwierdził podczas debaty, iż „w obliczu kryzysu rynków finansowych Unia wykazała się zdolnością podejmowania inicjatyw oraz spójnością działań. Obecnie musimy działać zdecydowanie, by kryzys nie przyniósł dramatycznych konsekwencji dla zatrudnienia. Należy przedsięwziąć skoordynowane środki, nawet o wyjątkowym charakterze, takie jak europejski program inwestycji w infrastrukturę”.

Zabierając głos w dyskusji, przewodniczący trzech Grup EKES-u Henri Malosse (Gr. I – Pracodawcy, Francja), Georgios Dassis (Gr. II – Pracownicy, Grecja) oraz Staffan Nilsson (Gr. III – Inne podmioty, Szwecja) wyrazili swoje poparcie dla przewodniczącego oraz podkreślili coraz większe znaczenie funkcji doradczej Komitetu oraz jego roli w zakresie sprostania poważnym wyzwaniom społeczno-gospodarczym, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska.

Ponadto wiceprzewodnicząca EKES-u Irini Pari zwróciła uwagę podczas konferencji prasowej na „znaczenie Komitetu w tych trudnych momentach jako miejsca dialogu i konsensusu pomiędzy siłami gospodarczymi i społecznymi w naszych społeczeństwach”.

„To, co odróżnia Europę od innych podmiotów międzynarodowych – dodała Irini Pari – to właśnie solidarność między państwami oraz instytucjami, które muszą dziś skupić się na konkretnych środkach pobudzających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, a przy tym wspierać innowacje, kreatywność i nowe szanse”.

Debata pozwoliła również na potwierdzenie pewnych analiz poczynionych przez Komitet we wcześniejszych opiniach dotyczących rynków finansowych, a szczególnie w opinii z 18 września 2002 r. w sprawie tendencji, struktur i mechanizmów instytucjonalnych na międzynarodowych rynkach kapitałowych (sprawozdawca: Mario Sepi) oraz w opinii z 26 września 2007 r. w sprawie społeczno-gospodarczego wpływu trendów na rynkach finansowych (sprawozdawca: Olivier Derruine).

Na przestrzeni ostatnich lat Komitet poruszył wiele kwestii, które obecnie są jak najbardziej aktualne:

  • poszukiwanie nowego modelu rynków walutowych i finansowych w celu złagodzenia natężenia i nawracającego charakteru kryzysów w latach 90.;
  • potrzeba większej przejrzystości i nowej formy sprawowania rządów w obliczu reguł, które albo są przestarzałe, albo ograniczają się do pewnych obszarów i tym samym nie są w stanie powstrzymać kryzysu;
  • znaczenie nadzoru nad największymi bankami na szczeblu europejskim;
  • pilna potrzeba stawienia czoła zagrożeniom dla pracowników i przedsiębiorstw.

Przewodniczący Mario Sepi zakończył dyskusję słowami: „W naszych opiniach przewidzieliśmy konieczność sprostania problemom, które obecnie stały się oczywiste dla wszystkich”.

Szczegółowych informacji udziela:
Christian Weger – Dział Prasy EKES-u
rue Belliard 99, B-1040 Bruksela
tel. +32 2 546 9396/9586; tel. kom. +32 475 75 32 02
e-mail: press@eesc.europa.eu
Strona internetowa: http://www.eesc.europa.eu/
Komunikaty prasowe:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (angielski)
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francuski)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest on instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków, powoływanych przez Radę UE.


Side Bar