Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/06/64

Bruksela, 23 czerwca 2006 r.

Przesłuchanie zorganizowane przez EKES w sprawie
Europejskiej Inicjatywy Przejrzystości
11 lipca, godz. 10:00
Budynek główny EKES-u
rue Belliard 99, Bruksela

W ścisłej współpracy z Komisją i na jej prośbę, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny organizuje, w ramach publicznych konsultacji zapoczątkowanych przez Komisję publikacją w dniu 3 maja 2006 r. zielonej księgi w sprawie Europejskiej Inicjatywy Przejrzystości, przesłuchanie zainteresowanych stron. Wezmą w nim udział europejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego, firmy konsultingowe, grupy nacisku sektora przedsiębiorstw, kancelarie prawne oraz zespoły ekspertów.

Debaty skoncentrują się na dwóch istotnych zagadnieniach związanych z procesem zwiększania przejrzystości w działaniach organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz innych grup interesów, a mianowicie stworzeniem systemu rejestracji organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz pozostałych grup interesów i opracowaniem wspólnego kodeksu postępowania.

W celu poprawy przejrzystości w Unii Europejskiej, wyniki przesłuchania oraz wyniki publicznych konsultacji zostaną włączone do prac Komisji na temat specjalnych środków. Prace te będą następstwem zielonej księgi.

W celu uzyskania dalszych szczegółów na temat wspomnianych konsultacji, prosimy o kontakt z dziełem EKES-u ds. Stosunków z Organizacjami Społeczeństwa Obywatelskiego i Kwestii Konstytucyjnych: Patrick Fève, tel.: +32 (0)2 546 96 16, e-mail: patrick.feve@eesc.europa.eu

Europejska Inicjatywa Przejrzystości została zapoczątkowana przez Komisję 9 listopada 2005 r. w celu wzmocnienia legitymizacji procesów decyzyjnych i formułowania zasad polityki w instytucjach europejskich.
Publikacja zielonej księgi miała służyć Komisji do pobudzenia publicznej debaty ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat sposobów poprawy przejrzystości, jeśli chodzi o potrzebę ustanowienia uporządkowanych ram dla działalności grup interesów; reakcje na minimalne standardy konsultacji przeprowadzanych przez Komisję ze społeczeństwem obywatelskim; oraz ujawnianie informacji dotyczących beneficjentów funduszy wspólnotowych.
Publiczne konsultacje potrwają do 31 sierpnia 2006 r.

Szczegółowych informacji udzielają:
Karel Govaert, Christian Weger – Dział Prasy EKES-u
rue Belliard 99, B-1040 Bruksela
tel. 02 546 9396/9586; tel. kom. 0475 753 202
e-mail: press@eesc.europa.eu

strona internetowa: http://eesc.europa.eu/activities/press/index_en.asp

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest on instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. Członków Komitetu w liczbie 317 mianuje Rada.


Side Bar