Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

TLAČOVÁ SPRÁVA

BEI/14/44

Bratislava/Luxemburg, 3. marca 2014

EIB podporí lesné hospodárstvo na Slovensku sumou 120 mil. EUR

Európska investičná banka (EIB) poskytne úver v hodnote 120 mil. EUR na financovanie projektov, ktoré budú prispievať k zalesňovaniu, lepšej ochrane a obhospodarovaniu lesov a k zvýšeniu kvality poľnohospodárskej infraštruktúry na slovenskom vidieku.

Viceprezident EIB László Baranyay, zodpovedný za úverové operácie na Slovensku, uviedol: „Som veľmi rád, že z finančných prostriedkov EIB sa po prvýkrát budú financovať lesnícke projekty na Slovensku – v krajine, kde lesy zaberajúce 40 % územia zohrávajú dôležitú úlohu. Projekt bude ekologicky prínosný z hľadiska zlepšovania zdravia lesného ekosystému, zvýšenia sekvestrácie CO2 a výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Projekt takisto vytvorí v krajine nové pracovné miesta.“

Pôžička od EIB prispeje k realizácii prvého slovenského komplexného programu rozvoja vidieka. Je určená na obnovu, lepšie obhospodarovanie a ochranu viac ako 50 000 hektárov lesov, ktoré boli zničené v dôsledku dažďov, škodcov a požiarov, vrátane obnovy a rekonštrukcie 280 km lesných prístupových ciest, ktoré umožnia ochranu a obhospodarovanie lesov.

Najmenej 2000 poľnohospodárskych podnikov si prostredníctvom projektu zlepší svoju environmentálnu výkonnosť, a to tak, že obmedzia znečisťovanie povrchových a podzemných vôd hospodárskymi zvieratami a zvýšia výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, najmä z bioplynu a biomasy. Predovšetkým lepšia správa živín bude viesť k menšiemu znečisťovaniu vody spôsobenému chovom hospodárskych zvierat a zlepší riadenie vodných zdrojov. Slovensko tak bude plniť smernicu EÚ o dusičnanoch a krajina spraví pokrok v napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich z rámcovej smernice o vode, a to najmä prostredníctvom znižovania znečistenia dusičnanmi a fosfátmi pochádzajúceho z poľnohospodárskych činností.

Projekt bude konkrétne prínosný z pohľadu stratégie EÚ pre rast a tvorbu pracovných miest, pretože počas realizácie projektu vzniknú nové pracovné miesta, čím sa podporí hospodársky rast a zamestnanosť vo vidieckych častiach Slovenska a taktiež sa posilní rozvoj agroturistiky.

Predkladateľom projektu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Konečnými príjemcami pomoci budú verejné a súkromné subjekty vrátane MSP, ktoré dostanú podporu z programu rozvoja vidieka,.

Všeobecné informácie:

EIB je inštitúcia Európskej únie, ktorá zabezpečuje dlhodobé úverovanie a ktorú vlastnia jej členské štáty. Poskytuje dlhodobé financie na zdravé investície v snahe prispieť k plneniu politických cieľov EÚ.

Kontakt s tlačou:


Dušan Ondrejička,
d.ondrejicka@eib.org, Tel.: +352 4379 83334
Internetová stránka:
www.eib.org/press – Tlačová kancelária: +352 4379 21000 – press@eib.org


Side Bar