Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28 februari 2013

Årliga presskonferensen: EIB ökar utlåningen till tillväxt och sysselsättning i Europa

28 februari 2013 - Europeiska Investeringsbanken (EIB) gör en exceptionell insats med tanke på de exceptionella omständigheter som den pågående finansiella och ekonomiska krisen i Europeiska unionen innebär. Under perioden 2013-2015 kommer EIB-gruppen att öka sin utlåningsverksamhet avsevärt för att stödja återhämtningen i tillväxt i Europa. EU:s bank kommer att låna ut ytterligare 60 miljarder euro under de kommande tre åren för att främja hållbar tillväxt och arbetstillfällen, vilket innebär att den årliga utlåningsvolymen kommer att uppgå till 65-70 miljarder euro. Det följer på medlemsstaternas beslut 2012 att öka EIB:s inbetalda kapital med 10 miljarder euro. EIB:s president Werner Hoyer kommenterar: "Förra året ändrade EIB sin inriktning i grunden från en programplanering som följde konjunkturen till en konjunkturutjämnande inriktning. Vi är nu beredda att öka vår utlåningsverksamhet med 40 % per år från 2013 till 2015 genom en extraordinär satsning i dessa exceptionella tider för Europa. EU:s bank kommer att lämna ett betydande och konkret bidrag för att övervinna den pågående krisen." EIB:s extra utlåning beräknas initiera projekt till ett värde av upp till 180 miljarder euro inom både privata och offentliga investeringar, med inriktning på innovation, små och medelstora företags tillgång till finansiering, resurseffektivitet och strategisk infrastruktur. "Investeringar i innovation och kompetens är avgörande för Europas produktivitet och bidrar till att säkra konkurrenskraft och arbetstillfällen i framtiden", slår president Werner Hoyer fast.

Under 2012 avtalade EIB om nya lån på 52,2 miljarder euro i över 60 länder. Av dessa gick 44,8 miljarder euro till projekt inom Europeiska unionen och 7,4 miljarder euro till projekt utanför unionen. För att bemöta de svåra ekonomiska utmaningar som vissa EU-länder står inför tillhandahöll EIB riktat stöd till viktiga aktörer för tillväxt och sysselsättning, framför allt små och medelstora företag. Stödet till dessa företag uppgick till 13 miljarder euro. Över 200 000 små och medelstora företag erhöll direkt eller indirekt stöd via EIB-gruppens verksamhet under 2012. Europeiska investeringsfonden (EIF), EIB-gruppens särskilda organ som erbjuder riskfinansiering till små och medelstora företag, nådde en rekordvolym på 1,4 miljarder euro vad gäller aktiekapitalåtaganden, vilket mobiliserade över 7 miljarder euro från andra investerare. "Under 2013 ska EIB-gruppen sträva efter att öka sitt stöd till små och medelstora företag i Europa ytterligare, och bredda utbudet av distributionskanaler och produkter", säger president Werner Hoyer.

Banken gav också särskilt stöd till länder och regioner som har begränsad tillgång till kapitalmarknaderna genom att öka befintliga resurser, exempelvis strukturfonderna, och samtidigt förbättra sin rådgivningsverksamhet. "Genom att kombinera resurser och ha en rådgivningskapacitet kunde vi fortsätta att vara aktiva i länder där andra investerare redan har lämnat marknaderna eller minskat sin verksamhet avsevärt", säger president Werner Hoyer och betonar att "EIB är banken för EU:s alla 27 medlemsstater – som snart blir 28".

Utlåningen utanför EU förstärker EIB:s stöd till EU:s utrikespolitiska prioriteringar genom långsiktiga investeringar i nära samarbete med Europeiska utrikestjänsten och Europeiska kommissionen, liksom andra finansinstitut. EIB fokuserar på utveckling av den privata sektorn lokalt, social och ekonomisk infrastruktur och minskade klimatförändringar och stöder även utländska direkta investeringar. "Med sitt stora nätverk av företagskunder i Europa stöder EIB effektivt internationaliseringen av EU:s ekonomi för att främja produktivitet, tillväxt och sysselsättning. Genom sina omfattande sektorsvisa expertkunskaper kan EIB erbjuda både partnerlandet och EU avsevärda fördelar", kommenterar president Werner Hoyer.

EIB hade en utmärkt kreditvärdighet under hela 2012 vilket framför allt berodde på en försiktig utlåningspolitik och solid riskhantering. Vid årets slut uppgick de totala tillgångarna till 508 miljarder euro, vilket gör EIB till den största multilaterala finansiären. EIB:s kapitaltäckningsgrad var fortsatt hög och låg på 23,1 %. Trots stora marknadssvängningar lånade banken upp 71,3 miljarder euro på de internationella kapitalmarknaderna, inklusive viss förfinansiering för innevarande år. "Banken kommer att vara fortsatt mycket uppmärksam på balansräkningens kvalitet. Kvaliteten på vår låneportfölj och vår försiktiga riskhantering är grundläggande för banken och dess investerare", avslutar president Werner Hoyer.

Bakgrundsinformation:

EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). EIB är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av dess medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. EIF är gruppens särskilda organ för riskfinansiering till små och medelstora företag i hela EU. Dess aktieägare är EIB, Europeiska kommissionen och en rad offentliga och privata finansinstitut. Under 2012 nådde EIF en rekordvolym på 1,4 miljarder euro vad gäller aktiekapitalåtaganden vilket mobiliserade över 7 miljarder euro från andra investerare. Fonden avsatte också 1,2 miljarder euro till garanti- och värdepapperiseringstransaktioner, vilket skapade nya låneportföljer för små och medelstora företag till ett värde av 5,2 miljarder euro.

Presidentens Powerpoint-presentation finns på www.eib.org/press

Presskontakt:

Rainer Schlitt: e-post: r.schlitt@eib.org, mobil: +352 621 36 25 09

Sabine Parisse: e-post: s.parisse@eib.org, mobil: +352 621 45 91 59

Christof Roche: e-post: c.roche@eib.org, mobil: +32 47 96 505 88

Pressavdelningens sekretariat: e-post: press@eib.org, tel: +352 43 79 – 21000, fax: +352 43 79 – 61000

Allmänna frågor:

EIB:s informationsdisk

e-post: info@eib.org, tel. +352 43 79 – 22000, fax: +352 43 79 – 62000


Side Bar