Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28. februára 2013

EIB zvyšuje objem pôžičiek pre rast a tvorbu pracovných miest v Európe

28. februára 2013 Európska investičná banka (EIB) reaguje výnimočným spôsobom na výnimočné časy počas pretrvávajúcej finančnej a hospodárskej krízy Európskej únie. V úsilí o obnovu rastu v Európe skupina EIB v období rokov 2013 až 2015 svoju úverovú činnosť výrazne posilní. V nasledujúcich troch rokoch požičia banka Európskej únie ďalších 60 miliárd EUR na podporu udržateľného rastu a tvorbu pracovných miest, pričom ročný objem pôžičiek tak bude 65 – 70 miliárd EUR. Sleduje sa tým rozhodnutie členských štátov z roku 2012 navýšiť vložený kapitál EIB o 10 miliárd EUR. Prezident EIB Werner Hoyer poznamenal: „Minulý rok EIB zásadne zmenila svoje smerovanie, a to od naprogramovaného cyklického k proticyklickému. Teraz sme pripravení posilňovať našu úverovú činnosť ročne o 40 % v období rokov 2013 až 2015, čo pre Európu predstavuje výnimočné úsilie v týchto výnimočných časoch. Banka EÚ bude významne a hmatateľne prispievať k prekonaniu súčasnej krízy.“ Očakáva sa, že dodatočné pôžičky z EIB iniciujú projekty v hodnote 180 miliárd EUR vrátane súkromných a verejných investícií, so zameraním na inovácie, prístup MSP k financiám, efektívnosť zdrojov a strategickú infraštruktúru. Prezident Hoyer uviedol: „Investovanie do inovácií a rozvoja zručností je pre produktivitu Európy kritické a zabezpečí konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest v budúcnosti."

V roku 2012 podpísala EIB nové pôžičky na 52,2 miliárd EUR v 60 krajinách. Suma 44,8 miliárd EUR bola poskytnutá na projekty v rámci Európskej únie a 7,4 miliárd EUR mimo EÚ. V reakcii na neľahké hospodárske úlohy, ktorým čelia niektoré krajiny EÚ, poskytla EIB cielenú podporu pre kľúčové ťahúne rastu a zamestnanosti, obzvlášť pre MSP. Podpora malým a stredne veľkým podnikom predstavovala 13 miliárd EUR. V roku 2012 dostalo priamu alebo nepriamu podporu prostredníctvom činnosti skupiny EIB viac ako 200 000 MSP. Európsky investičný fond (EIF), špecializované rameno skupiny EIB, ktoré poskytuje riešenia v oblasti rizikového financovania v prospech malých a stredných podnikov, dosiahol v ekvitnom financovaní rekordný objem, a to 1,4 miliardy EUR, čo podnietilo vznik ďalších 7 miliárd EUR od iných investorov. „V roku 2013 sa skupina EIB bude snažiť zväčšiť svoju podporu pre MSP v Európe a rozšíriť škálu svojich distribučných kanálov a produktov“, povedal prezident Hoyer.

Banka tiež špecificky podporila krajiny a regióny, ktoré majú obmedzený prístup na kapitálové trhy, a to prostredníctvom využitia existujúcich zdrojov, ako sú napríklad štrukturálne fondy, pričom posilnila svoju poradenskú činnosť. „Kombinatorické a poradenské schopnosti nám umožnili zostať aktívnymi v krajinách, kde ostatní investori už z trhov odišli alebo svoje podnikateľské činnosti výrazne obmedzili,“ povedal prezident Hoyer, pričom zdôraznil: „EIB je banka všetkých 27 a čoskoro už 28 členských štátov.“

Úverová činnosť mimo EÚ podchytáva podporu EIB pre externé priority EÚ cez dlhodobé investície v úzkej spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiou, ako aj inými finančnými inštitúciami. EIB sa zameriava na rozvoj miestneho súkromného sektora, sociálnu a hospodársku infraštruktúru a zmiernenie vplyvov zmeny klímy a podporuje priame zahraničné investície. Prezident Hoyer poznamenal: „EIB so svojou širokou sieťou korporátnych klientov v Európe účinne podporuje internacionalizáciu ekonomiky EÚ s cieľom posilniť produktivitu, rast a tvorbu pracovných miest. Prostredníctvom svojej rozsiahlej základne odborných vedomostí o jednotlivých sektoroch EIB zároveň prináša značné výhody pre partnerskú krajinu a EÚ.“

V priebehu celého roka 2012 si EIB udržala vynikajúci rating, k čomu prispeli najmä obozretná politika v oblasti pôžičiek a zdravého riadenia rizík. Celkové aktíva ku koncu roka 2012 dosiali hodnotu 508 miliárd EUR, čím sa EIB stáva najväčším viacstranným financovateľom. Ukazovateľ kapitálovej primeranosti EIB zostal pevný – 23,1 %. Uprostred premenlivých podmienok na trhu sa banke podarilo na medzinárodných kapitálových trhoch získať 71,3 miliárd EUR, vrátane istého predfinancovania na tento rok. Prezident Hoyer uviedol: „Banka bude i naďalej venovať veľkú pozornosť kvalite svojej súvahy. Kvalita našich pôžičiek a naše konzervatívne riadenie rizík sú pre banku a jej investorov životne dôležité.“

Poznámky pre redakciu:

Skupina Európskej investičnej banky sa skladá z Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF). EIB je inštitúcia Európskej únie, ktorá zabezpečuje dlhodobé úverovanie a ktorú vlastnia jej členské štáty. Poskytuje dlhodobé financie pre zdravé investície v snahe prispieť k plneniu politických cieľov EÚ. EIF je špecializovaný poskytovateľ rizikových financií v prospech malých a stredných podnikov v Európe. Jeho akcionármi sú EIB, Európska komisia a široká škála verejných a súkromných finančných inštitúcií. V roku 2012 EIF dosiahol v ekvitnom financovaní rekordný objem, a to 1,4 miliardy EUR, čo podnietilo vznik ďalších 7 miliárd EUR od iných investorov; vyčlenil tiež 1,2 miliardy EUR na záruky a sekuritizačné operácie, stimulujúc tak portfóliá nových pôžičiek pre MSP v hodnote 5,2 miliardy EUR.

Prezentácia prezidenta v programe PowerPoint je dostupná na adrese www.eib.org/press

Kontakt s tlačou:

Rainer Schlitt: e-mail: r.schlitt@eib.org; mobilný tel.: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-mail: s.parisse@eib.org; mobilný tel.: (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: e-mail: c.roche@eib.org; mobilný tel.: (+0032) 47 96 505 88

Sekretariát tlačovej kancelárie: e-mail: press@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 21000; fax: (+352) 43 79 – 61000

Všeobecné otázky:

Infodesk EIB:

e-mail: info@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 22000; fax: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar