Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28 lutego 2013 r.

EBI zwiększy wysokość kredytów na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie

28 lutego 2013 r. - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzieli wyjątkowej odpowiedzi na wyjątkową sytuację obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego w Unii Europejskiej. Grupa EBI dokona znacznego zwiększenia wysokości przyznawanych kredytów na lata 2013-2015, aby udzielić pomocy na rzecz ożywienia gospodarczego w Europie. Bank UE przyzna dodatkowe kredyty w wysokości 60 mld EUR w ciągu najbliższych trzech lat z przeznaczeniem na promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; tym samym roczna wysokość jego kredytów osiągnie 65-70 mld EUR. Wynika to z podjętej w 2012 roku decyzji państw członkowskich o podwyższeniu kapitału wniesionego EBI o 10 mld EUR. Werner Hoyer, prezes EBI, powiedział: „W zeszłym roku EBI dokonał zasadniczej modyfikacji kursu swojej działalności: z zaprogramowanego cyklicznego na antycykliczny. Jesteśmy teraz przygotowani na zwiększenie wysokości przyznawanych kredytów o 40 proc. rocznie począwszy od lat 2013-2015, czyniąc w ten sposób niezwykły wysiłek w tych wyjątkowych czasach dla Europy. Bank UE wniesie znaczący i wymierny wkład w przezwyciężenie aktualnego kryzysu." Dodatkowe kredyty EBI mają pozwolić na realizację projektów o wartości 180 mld EUR - w tym inwestycji prywatnych i publicznych - głównie w zakresie innowacji, dostępu MŚP do finansowania, efektywności wykorzystania zasobów i infrastruktury strategicznej. Prezes Hoyer stwierdził: „Inwestowanie w innowacje i umiejętności ma kluczowe znaczenie dla wydajności w Europie i przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i zapewnienia zatrudnienia w przyszłości."

W 2012 roku EBI podpisał nowe umowy kredytowe na kwotę 52,2 mld EUR w ponad sześćdziesięciu krajach; z tego 44,8 mld EUR na projekty w Unii Europejskiej i 7,4 mld EUR na projekty w krajach poza UE. W odpowiedzi na poważne problemy gospodarcze niektórych krajów unijnych, EBI udzielił wsparcia głównym motorom napędowym wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, przede wszystkim MŚP. Wsparcie finansowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw osiągnęło wysokość 13 mld EUR. W 2012 roku ponad 200 tysięcy MŚP otrzymało wsparcie bezpośrednie lub pośrednie poprzez działalność Grupy EBI. Wysokość zobowiązań kapitałowych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), specjalistycznego organu Grupy EBI, który dostarcza małym i średnim przedsiębiorstwom finansowania ryzyka, osiągnęła rekordowy poziom 1,4 mld EUR, co przyciągnęło dodatkowe finansowanie na kwotę przeszło 7 mld EUR od innych inwestorów. „W 2013 roku EBI dołoży wszelkich starań, żeby jeszcze bardziej zwiększyć wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie oraz poszerzyć zakres produktów i kanałów dystrybucji", powiedział prezes Hoyer.

Bank udzielił również szczególnej pomocy krajom i regionom o ograniczonym dostępie do rynków kapitałowych poprzez wykorzystanie istniejących zasobów, takich jak fundusze strukturalne, przy jednoczesnym zwiększeniu działalności doradczej. „Łączenie różnych rodzajów finansowania i działalność doradcza pozwoliły nam na utrzymanie aktywności w krajach, w których inni inwestorzy już dawno wycofali się z rynków lub znacznie ograniczyli swoją działalność", powiedział prezes Hoyer, podkreślając, że: „EBI jest bankiem dla wszystkich 27 (a wkrótce już 28) państw członkowskich UE."

Kredyty udzielane na projekty poza UE stanowią podstawę pomocy EBI na rzecz zewnętrznych priorytetów UE za pośrednictwem długoterminowych inwestycji, w ścisłej współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), Komisją Europejską i innymi instytucjami finansowymi. EBI skupia się na wspieraniu rozwoju lokalnego sektora prywatnego, infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz łagodzenia skutków zmian klimatycznych; wspiera również bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Prezes Hoyer powiedział: „Przy pomocy rozległej sieci klientów korporacyjnych w Europie, EBI skutecznie wspiera umiędzynarodowienie gospodarki UE z myślą o promowaniu wydajności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Bank, dzięki swojej dogłębnej znajomości sektora, przynosi znaczące korzyści zarówno krajom partnerskim, jak i UE."

W 2012 roku EBI utrzymał wysoki rating kredytowy głównie dzięki ostrożnej polityce kredytowej i prawidłowym zarządzaniu ryzykiem. Na koniec roku 2012 łączna wartość jego aktywów wyniosła 508 mld EUR, co pozwoliło mu na zdobycie pozycji największego wielostronnego podmiotu finansującego. Współczynnik adekwatności kapitałowej EBI utrzymał się na przyzwoitym poziomie - 23,1 proc. W tych niepewnych warunkach rynkowych bankowi udało się pozyskać środki finansowe w wysokości 71,3 mld EUR na międzynarodowych rynkach kapitałowych, w tym pewną część finansowania wstępnego na bieżący rok finansowy. Prezes Hoyer stwierdził: „Bank nadal będzie przykładać olbrzymią wagę do jakości bilansu. Jakość portfela kredytowego oraz konserwatywne zarządzanie ryzykiem ma wielkie znaczenie zarówno dla nas samych, jak i dla naszych inwestorów."

Uwagi dla redakcji:

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego składa się z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). EBI jest instytucją UE udzielającą kredytów długoterminowych; jest własnością państw członkowskich Unii. Udostępnia finansowanie długoterminowe na solidne projekty inwestycyjne, które przyczyniają się do realizacji celów polityki UE. EFI specjalizuje się w przyznawaniu finansowania ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Jego udziałowcami są EBI, Komisja Europejska i szereg instytucji finansowych (publicznych i prywatnych). W 2012 roku EFI zaciągnął zobowiązania kapitałowe w rekordowej wysokości 1,4 mld EUR, co przyciągnęło finansowanie na kwotę przeszło 7 mld EUR od innych inwestorów; zaangażował również kwotę 1,2 mld EUR w gwarancje i transakcje sekurytyzacyjne, co doprowadziło do zapoczątkowania nowego portfela kredytowego dla MŚP o wartości 5,2 mld EUR.

Prezentacja prezesa w programie Powerpoint jest dostępna na stronie internetowej EBI pod adresem: www.eib.org/press

Kontakt dla prasy:

Rainer Schlitt: e-mail: r.schlitt@eib.org; tel. kom.: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-mail: s.parisse@eib.org; tel. kom.: (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: e-mail: c.roche@eib.org; tel. kom.: (+0032) 47 96 505 88

Sekretariat Biura Prasowego: e-mail: press@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 21000; fax: (+352) 43 79 – 61000

Pytania ogólne:

InfoDesk EBI

E-mail: info@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 22000; faks: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar