Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

2013. gada 28. februāris

EIB palielinās aizdevumus izaugsmes veicināšanai un darbavietu izveidei Eiropā

2013. gada 28. februāris - Eiropas Investīciju banka (EIB) veic ārkārtējus pasākumus ārkārtas apstākļos, ko Eiropas Savienībā radījusi pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze. Laikposmā no 2013. līdz 2015. gadam EIB grupa ievērojami palielinās aizdevumu izsniegšanas darbību apjomu, lai atbalstītu izaugsmes atjaunošanos Eiropā. Eiropas Savienības (ES) banka nākamo trīs gadu laikā aizdos papildu 60 miljardus EUR ilgtspējīgas izaugsmes un darbavietu izveides veicināšanai, tādējādi palielinot ikgadējo aizdevumu izsniegšanas apjomu līdz 65–70 miljardiem EUR. Tas izriet no dalībvalstu 2012. gada lēmuma palielināt EIB apmaksāto kapitālu par 10 miljardiem EUR. EIB priekšsēdētājs Verners Hoijers (Werner Hoyer) skaidroja: Pagājušajā gadā EIB pašos pamatos mainīja tās darbības virzienu no plānota, cikliska uz pretciklisku darbības virzienu. Tagad mēs esam gatavi laikposmā no 2013. līdz 2015. gadam ik gadu palielināt mūsu aizdevumu darbību apjomu par 40 % un tādējādi pielikt īpašas pūles šajos ārkārtas apstākļos Eiropā. Eiropas Savienības banka veiks būtisku un taustāmu ieguldījumu pašreizējās krīzes pārvarēšanai.” Tiek plānots, ka EIB papildu aizdevumi ļaus uzsākt projektus vērtībā līdz pat 180 miljardiem EUR, ieskaitot privātos un publiskos ieguldījumus, kas vērsti uz inovācijām, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuvi finansēm, resursu efektivitāti un stratēģisko infrastruktūru. Bankas priekšsēdētājs Hoijers minēja: „Ieguldījumi inovācijās un prasmēs ir ļoti svarīgi Eiropas produktivitātei un palīdzēs nodrošināt konkurētspēju un darbavietas nākotnē.”

2012. gada laikā EIB parakstīja jaunus aizdevumus 52,2 miljardu EUR apmērā vairāk nekā 60 valstīs. 44,8 miljardi EUR tika izsniegti projektiem Eiropas Savienībā, bet 7,4 miljardi EUR – projektiem ārpus tās. Reaģējot uz nopietnajiem ekonomikas izaicinājumiem, ar ko saskaras atsevišķas ES valstis, EIB sniedza mērķtiecīgu atbalstu galvenajiem izaugsmes un nodarbinātības virzītājspēkiem, jo īpaši MVU. Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem sasniedza 13 miljardus EUR.  Vairāk nekā 200 000 MVU 2012. gadā saņēma tiešu vai netiešu atbalstu ar EIB grupas darbību starpniecību. Eiropas Investīciju fonds (EIF) – EIB grupas specializētā iestāde, kas nodrošina riska kapitāla finansējumu MVU labā – sasniedza rekordlielu kapitāla aizdevumu apjomu 1,4 miljardu EUR apmērā, kas piesaistīja vairāk nekā 7 miljardus EUR no jauniem investoriem. „2013. gadā EIB grupa centīsies sniegt vēl lielāku atbalstu MVU Eiropā un paplašināt tās izplatīšanas kanālu un produktu klāstu”, teica prezidents Hoijers. 

Banka arī sniedza īpašu atbalstu valstīm un reģioniem ar ierobežotu piekļuvi kapitāla tirgiem, efektīvi izmantojot tādus resursus kā struktūrfondi un vienlaikus uzlabojot bankas konsultatīvās darbības. „Apvienošanas un konsultatīvās iespējas ir ļāvušas mums turpināt aktīvu darbību valstīs, kur investori jau ir pametuši tirgu vai strauji samazina uzņēmējdarbības apjomu”, piebilda priekšsēdētājs Hoijers, uzsverot, ka: „EIB ir banka visām 27 – drīzumā 28 – Eiropas Savienības dalībvalstīm.”

EIB atbalsts ES ārējām prioritātēm ir balstīts uz aizdevumiem ārpus ES, veicot ilgtermiņa ieguldījumus ciešā sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju, kā arī ar citām finanšu iestādēm. EIB koncentrējas uz vietējā privātā sektora attīstību, sociālo un ekonomisko infrastruktūru un klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī atbalsta ārvalstu tiešos ieguldījumus. Priekšsēdētājs Hoijers piebilda: „EIB ar tās lielo Eiropas korporatīvo klientu tīklu efektīvi atbalsta Eiropas Savienības ekonomikas internacionalizāciju, lai sekmētu produktivitāti, izaugsmi un darbavietu izveidi. Pateicoties tās plašajai sektora pieredzei, EIB vienlaicīgi nodrošina būtiskus ieguvumus gan partnervalstij, gan Eiropas Savienībai.”

Visa 2012. gada laikā EIB saglabāja lielisku kredītspēju, ko īpaši veicināja saprātīga aizdevumu politika un pārdomāta riska pārvaldība. Kopējais aktīvu apjoms 2012. gada beigās sasniedza 508 miljardus EUR, tādējādi padarot EIB par lielāko daudzpusējo finansētāju. EIB kapitāla pietiekamības koeficients saglabājās stabils 23,1 % apmērā. Mainīgajos tirgus apstākļos banka starptautiskajos kapitāla tirgos piesaistīja 71,3 miljardus EUR, ieskaitot priekšfinansējumu kārtējam gadam. Priekšsēdētājs Hoijers apgalvoja: „Banka turpinās pievērst lielu uzmanību tās bilances kvalitātei. Mūsu aizdevumu portfeļa kvalitāte un piesardzīgā riska pārvaldība ir ļoti būtiska gan bankai, gan tās investoriem.”

Piezīmes redaktoram

Eiropas Investīciju bankas grupu veido Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Investīciju fonds (EIF). Eiropas Investīciju banka ir dalībvalstīm piederoša Eiropas Savienības iestāde, kas izsniedz ilgtermiņa aizdevumus. Tā nodrošina ilgtermiņa finansējuma pieejamību pārdomātu ieguldījumu veikšanai, lai īstenotu ES politikas mērķus. EIF ir grupas specializētā iestāde, kas sniedz riska kapitāla finansējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā. Tā akcionāri ir EIB, Eiropas Komisija un dažādas publiskās un privātās finanšu iestādes. 2012. gadā EIF sasniedza rekordlielu kapitāla aizdevumu apjomu 1,4 miljardu EUR apmērā, kas piesaistīja vairāk nekā 7 miljardus EUR no jauniem investoriem. EIF arī ieguldīja 1,2 miljardus EUR garantijās un vērtspapīrošanas darījumos, tādējādi veicinot jaunu MVU paredzētu aizdevumu portfeļu izveidi 5,2 miljardu EUR vērtībā.

Prezidenta Powerpoint prezentācija ir pieejama: www.eib.org/press

Preses kontaktpersonas:

Rainers Šlits (Rainer Schlitt), e-pasts: r.schlitt@eib.org, mob. tālr.: (+352) 621 36 25 09,

Sabīne Parise (Sabine Parisse), e-pasts: s.parisse@eib.org, mob. tālr.: (+352) 621 45 91 59,

Kristofs Roše (Christof Roche), e-pasts: c.roche@eib.org, mob. tālr.: (+0032) 47 96 505 88

Preses sekretariāts, e-pasts: press@eib.org, tālr.: (+352) 43 79 – 21000, fakss: (+352) 43 79 – 61000

Par vispārīgiem jautājumiem sazināties ar:

EIB Informācijas centrs (EIB Infodesk)

E-pasts: info@eib.org, tālr.: (+352) 43 79 – 22000, fakss: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar