Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

2013 m. vasario 28 d.

Ekonomikos augimui skatinti ir darbo vietoms kurti Europoje EIB skolins daugiau

2013 m. vasario 28 d. – Ypatingu tebesitęsiančios Europos Sąjungos finansų ir ekonomikos krizės metu Europos investicijų bankas (EIB) parengė ypatingą atsaką. Siekdama greičiau atgaivinti Europos ekonomikos augimą, 2013–2015 m. EIB grupė reikšmingai plečia savo skolinimo veiklą. Per ateinančius trejus metus ES bankas papildomai suteiks paskolų už 60 mlrd. EUR tvariam ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti, o metinė skolinimo apimtis padidės iki 65-70 mlrd. EUR. Toks sprendimas priimtas po to, kai 2012 m. valstybės narės nutarė 10 mlrd. EUR didinti EIB apmokėtą kapitalą.  EIB pirmininkas Werner Hoyer pasakė: Pernai EIB pasiekė puikių rezultatų iš esmės pakeitęs finansavimo kryptį nuo programuotos cikliškos į anticiklinę. Dabar esame pasirengę nuo 2013 m. iki 2015 m. plėsti savo skolinimo veiklą 40 % per metus, šiais ypatingu Europai metu imdamiesi ypatingų priemonių. ES bankas įneš didžiulį materialų indėlį dabartinei krizei įveikti. Tikimasi, kad dėl papildomo EIB finansavimo bus galima pradėti 180 mlrd. EUR vertės projektų, pvz., finansuoti privačiojo ir viešojo sektoriaus investicijas, kurių dėmesio centre – inovacijos, MVĮ prieiga prie finansinių išteklių, išteklių vartojimo efektyvumas ir strateginė infrastruktūra. Pirmininkas Hoyer teigė: „Europos ekonomikos našumui didinti svarbiausia investuoti į inovacijas ir gebėjimų stiprinimą, nes tai padės užtikrinti konkurencingumą ir darbo vietas ateityje.“

2012 m. EIB pasirašė 52,2 mlrd. EUR naujų paskolų daugiau kaip 60-yje šalių: 44,8 mlrd. EUR buvo suteikta projektams Europos Sąjungoje ir 7,4 mlrd. EUR – už ES ribų. Atsiliepdamas į kai kurių ES šalių sunkias ekonomines problemas, EIB teikė tikslingą paramą svarbiausiems ekonomikos augimą ir užimtumą užtikrinantiems subjektams, ypač MVĮ. Parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms išaugo iki 13 mlrd. EUR. 2012 m. tiesioginę arba netiesioginę EIB grupės paramą gavo daugiau kaip 200 000 MVĮ. Europos investicijų fondas (EIF) – specializuotas EIB grupės padalinys, teikiantis rizikos kapitalą MVĮ, suteikė rekordinę 1,4 mlrd. EUR sumą akciniam kapitalui finansuoti ir taip pritraukė dar 7 mlrd. EUR iš kitų investuotojų. 2013 m. EIB grupė sieks dar padidinti savo paramą MVĮ Europoje ir išplėsti platinimo kanalų ir produktų pasirinkimą, – teigė Pirmininkas Hoyer. 

Be to, Bankas, sustiprinęs savo konsultacinę veiklą, suteikė specialią paramą ribotą prieigą prie kapitalo rinkų turinčioms šalims ir regionams, suteikdamas galimybę pasinaudoti esamais ištekliais, pvz., struktūrinių fondų lėšomis. Lėšų jungimas ir konsultaciniai pajėgumai padėjo mums ir toliau aktyviai remti tas šalis, iš kurių rinkų kiti investuotojai jau pasitraukė arba gerokai sumažino savo veiklą, pasakė Pirmininkas Hoyer, pabrėždamas, kad EIB yra visų 27 – greitai 28 – ES valstybių narių bankas.

Teikdamas paskolas už ES ribų EIB, glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisija, taip pat su kitomis finansų įstaigomis, remia svarbiausius ES išorės politikos tikslus, finansuodamas ilgalaikes investicijas. Didžiausią dėmesį EIB skiria vietos privačiojo sektoriaus vystymui, socialinei ir ekonominei infrastruktūrai, taip pat klimato kaitos poveikiui švelninti ir tiesioginėms investicijoms užsienyje remti. Pirmininkas Hoyer paaiškino: Europoje turėdamas didelį verslo klientų tinklą, EIB veiksmingai remia ES ekonomikos tarptautiškumą, skatindamas našumą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Pasinaudodamas savo įvairiapusiška darbo įvairiuose sektoriuose patirtimi EIB teikia solidžią naudą šalims partnerėms, o kartu ir visai ES.

Per visus 2012 m. dėl riziką ribojančios skolinimo politikos ir protingo rizikos valdymo EIB išsaugojo puikią savo kaip kreditoriaus padėtį. 2012 m. pabaigoje visas EIB turtas buvo 508 mlrd. EUR, o pats Bankas – didžiausia įvairiausius projektus finansuojanti įstaiga. EIB kapitalo pakankamumo rodiklis tvirtai laikosi ties 23,1 %. Nuolat kintančiomis rinkos sąlygomis tarptautinėse kapitalo rinkose Bankas pritraukė 71,3 mlrd. EUR, įskaitant dalį šiems metams skirto išankstinio finansavimo. Pirmininkas Hoyer pasakė: Bankas ir toliau skirs didelį dėmesį savo balanso kokybei. Ir Bankui, ir jo investuotojams svarbiausia mūsų paskolų knygos kokybė ir konservatyvus rizikos valdymas.

Pastabos redaktoriui:

Europos investicijų banko grupę sudaro Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF). EIB yra Europos Sąjungos valstybėms narėms priklausanti ilgalaikio skolinimo įstaiga. Siekdamas padėti įgyvendinti ES politikos tikslus, jis teikia ilgalaikes paskolas perspektyvioms investicijoms finansuoti. EIF yra specializuotas Grupės padalinys, teikiantis rizikos kapitalą Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti. Jo akcininkai yra EIB, Europos Komisija ir įvairios viešosios ir privačios finansų įstaigos. 2012 m. EIF suteikė MVĮ rekordinę 1,4 mlrd. EUR sumą jų akciniam kapitalui finansuoti ir taip padėjo pritraukti dar 7 mlrd. EUR kapitalo iš kitų investuotojų. Be to, EIF suteikė 1,2 mlrd. EUR garantijoms ir pakeitimo vertybiniais popieriais operacijoms finansuoti, todėl MVĮ portfelį papildė 5,2 mlrd. EUR naujų paskolų.

Pirmininko kalba ir pranešimo powerpoint skaidrės paskelbtos interneto svetainėje www.eib.org/press

Kontaktai žiniasklaidai:

Rainer Schlitt: el. paštas: r.schlitt@eib.org; mob. (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: el. paštas: s.parisse@eib.org; mob. (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: el. paštas: c.roche@eib.org; mob. (+0032) 47 96 505 88

Spaudos sekretoriatas: tel. +352 43 79 21000; faksas (+352) 4379 61000

El. paštas press@eib.org; interneto svetainė www.eib.org

Bendrieji klausimai:

EIB Infodesk

El. paštas: info@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 22000; faksas: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar