Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28.2.2013

EIP lisää lainanantoa Euroopan kasvun ja työllisyyden tueksi

28.2.2013 – Euroopan investointipankki (EIP) ryhtyy poikkeuksellisiin toimiin nyt Euroopan unionin finanssi- ja talouskriisin poikkeuksellisina aikoina. EIP-ryhmä elvyttää Euroopan talouskasvua tehostamalla merkittävästi luotonantoa vuosina 2013–2015. Unionin pankki Euroopan investointipankki antaa kolmen seuraavan vuoden aikana 60 miljardin euron lisälainat kestävän kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. EIP:n vuosittainen rahoitusvolyymi asettuu siten 65–70 miljardin euron tasolle.  Toiminta perustuu EU:n jäsenvaltioiden vuonna 2012 tekemään päätökseen korottaa EIP:n maksetun pääoman määrää 10 miljardilla eurolla. EIP:n pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Werner Hoyer kuvaa euraavasti: “Viime vuonna EIP teki ratkaisevan suunnanmuutoksen ohjelmoidusta investointisyklisestä kurssista vastasykliseen kurssiin. Me olemme nyt valmiita lisäämään luotonantoamme 40 prosentin vuosivauhdilla vuosina 20132015 ja tekemään kaiken voitavamme näinä poikkeuksellisina aikoina, joita nyt eletään koko Euroopassa. EU:n pankkina me tulemme tekemään merkittäviä ja konkreettisia panostuksia, jotka auttavat selviytymään meneillään olevan kriisin yli.” On todennäköistä, että EIP:n lisärahoituksella käynnistetään jopa 180 miljardin euron hankkeet. Niihin sisältyy sekä julkisia että yksityisiä investointihankkeita, jotka keskittyvät innovointiin, pk-yritysten rahoituksen saantiin, resurssien tehokkaampaan käyttöön ja strategisen infrastruktuurin rahoittamiseen. Pääjohtaja Hoyer toteaa: “Investoinnit innovaatioihin ja osaamiseen ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan tuottavuuden kehitykselle ja auttavat turvaamaan kilpailukyvyn ja työpaikat myös tulevaisuudessa.”

EIP:n allekirjoittamia uusia lainoja kertyi vuonna 2012 yhteensä 52,2 miljardia euroa, ja ne suuntautuivat yli 60 maahan. EU-maiden hankkeiden osuus lainanannosta oli 44,8 miljardia euroa ja Euroopan unionin ulkopuolisten maiden osuus 7,4 miljardia euroa. Tiettyjä maita kohdanneiden ankarien talouden haasteiden vuoksi EIP:n tukea suunnattiin keskeisille kasvun ja työllisyyden vauhdittajille, ja etenkin pk-yrityksille. Pienten ja keskisuurten yritysten tuki nousi 13 miljardiin euroon. Vuonna 2012 EIP-ryhmän rahoitustoiminnan kautta joko suoraa tai välillistä tukea sai yli 200 000 pk-yritystä. Euroopan investointirahasto (EIR) on erikoistunut EIP-ryhmässä pk-yritysten toimintaa tukevan riskipääoman tarjoamiseen. Rahasto teki ennätykselliset 1,4 miljardin euron pääomasitoumukset, joiden vaikutuksesta saatiin käyttöön yli 7 miljardia euroa muilta sijoittajilta. “EIP-ryhmä pyrkii lisäämään vuonna 2013 pk-yritysten toiminnan tukea Euroopassa entisestään sekä monipuolistamaan jakelukanaviaan ja tuotevalikoimaansa”, pääjohtaja Hoyer sanoo. 

Pankki myös antoi erityistä tukea niille maille ja alueille, joiden toimintamahdollisuudet pääomamarkkinoilla ovat rajalliset. Tähän tarkoitukseen se käytti olemassa olevia rahoitusvaroja, kuten EU:n rakennerahastoja, ja tehosti neuvontapalveluitaan. “Eri rahoitusmuotoja yhdistämällä ja neuvonnan ansiosta me pystyimme toimimaan maissa, joissa muut sijoittajatahot ovat lähteneet markkinoilta tai ovat vähentämässä voimakkaasti toimintaansa”, pääjohtaja Hoyer sanoo korostaen, että EIP on olemassa kaikkia 27 – pian 28 – EU:n jäsenvaltiota varten..

EU:n ulkopuolelle suuntautuva rahoitus muodostaa perustan EU:n ulkopoliittisille tavoitteille annettavalle EIP:n tuelle, ja se toteutetaan pitkäaikaisten investointien kautta tiiviissä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja Euroopan komission sekä muiden rahoituslaitosten kanssa.  EIP keskittyy erityisesti hankkeisiin, jotka tukevat paikallisen yksityissektorin kehitystä, sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden vahvistamista sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja tukee myös suoria ulkomaisia investointeja. “Laajan eurooppalaisen yritysasiakasverkostonsa avulla EIP voi tehokkaasti tukea unionin talouden kansainvälistymistä, joka puolestaan edistää tuottavuutta, kasvua ja työllisyyttä. Laajan sektorikohtaisen asiantuntemuksensa ansiosta EIP tuottaa merkittävää hyötyä kumppanuusmaille ja samalla EU:lle kokonaisuudessaan”, pääjohtaja Hoyer toteaa.

EIP oli hyvin vahvasti pääomitettu koko vuoden 2012, minkä taustalla vaikuttivat etenkin harkitseva lainoituspolitiikka ja hyvin hoidettu riskienhallinta. Taseen loppusumma vuoden 2012 lopussa oli 508 miljardia euroa, mikä teki EIP:stä suurimman kansainvälisen ja luonteeltaan monenkeskisen rahoittajan.  EIP:n vakavaraisuusaste säilyi erittäin vahvana ja oli vuoden lopussa 23,1 prosenttia. Vuoden 2012 erittäin epävarmoissa markkinaolosuhteissa pankki keräsi lainarahaa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta yhteensä 71,3 miljardia euroa, ja siihen sisältyy jonkin verran ennakoivaa varainhankintaa kuluvalle vuodelle. Pääjohtaja Hoyer vakuuttaa: “Investointipankki kiinnittää jatkossakin paljon huomiota taseensa laatuun. Lainalistamme hyvällä laadulla ja konservatiivisella riskienhallinnalla on ratkaisevan tärkeä merkitys niin pankille itselleen kuin sijoittajille.”

Taustatietoa toimittajalle:

Euroopan investointipankkiryhmään kuuluvat Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan investointirahasto (EIR). EIP on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos. Pankin jäseniä ja osakkeenomistajia ovat kaikki EU:n jäsenvaltiot. Se antaa pitkäaikaista rahoitusta terveelle pohjalle rakentuviin investointeihin, jotka edistävät EU:n poliittisten päämäärien toteutumista. EIR on EIP-ryhmän riskirahoitukseen erikoistunut yksikkö, jonka toiminnasta hyötyvät pienet ja keskisuuret yritykset kaikkialla Euroopassa. Rahaston osakkaina ovat EIP, Euroopan komissio ja joukko julkisen ja yksityisen sektorin rahoituslaitoksia. Vuonna 2012 EIR teki ennätykselliset 1,4 miljardin euron pääomasitoumukset, joiden vaikutuksesta saatiin käyttöön yli 7 miljardia euroa muilta sijoittajilta. Rahaston takaussitoumukset ja arvopaperistamistransaktiot olivat 1,2 miljardia euroa. Niillä varmistettiin pk-yritysten käyttöön uusia lainoja 5,2 miljardin euron arvosta.

Pääjohtajan PowerPoint-esitys on saatavilla osoitteesta www.eib.org/press

Lehdistön yhteydenotot:

Rainer Schlitt: Sähköposti r.schlitt@eib.org. Matkapuhelin +352 621 362 509.

Sabine Parisse: Sähköposti s.parisse@eib.org. Matkapuhelin +352 621 459 159.

Christof Roche: Sähköposti c.roche@eib.org. Matkapuhelin +0032 479 650 588.

Lehdistötoimisto/Sihteeristö: Sähköposti press@eib.org. Puhelin +352 4379 21000. Faksi +352 4379 61000.

Yleisluonteiset kysymykset:

EIB Infodesk

Sähköposti info@eib.org. Puhelin +352 4379 22000. Faksi: +352 4379 62000.


Side Bar