Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28 Φεβρουαρίου 2013

Ετήσια συνέντευξη Τύπου: Η ΕΤΕπ αυξάνει τις χρηματοδοτήσεις της για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη

28 Φεβρουαρίου 2013 - Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανταποκρίνεται με έκτακτες ενέργειες στις έκτακτες περιστάσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω της συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος ΕΤΕπ θα εντείνει σημαντικά τις χρηματοδοτικές του δραστηριότητες κατά την περίοδο 2013-2015 προκειμένου να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη. Η τράπεζα της ΕΕ, σε συνέχεια και της αύξησης του καταβεβλημένου κεφαλαίου της κατά 10 δισ. ευρώ με απόφαση που έλαβαν τα κράτη μέλη το 2012, θα χορηγήσει πρόσθετα δάνεια ύψους 60 δισ. ευρώ την προσεχή τριετία για να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση, αυξάνοντας τις χρηματοδοτήσεις της σε 65 έως 70 δισ. ευρώ ετησίως. Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer σχολίασε: «Το περασμένο έτος η ΕΤΕπ έκανε ριζική στροφή, ακολουθώντας αντικυκλική πολιτική αντί της προγραμματισμένης κυκλικής. Είμαστε τώρα έτοιμοι να αυξήσουμε τις δανειοδοτικές μας δραστηριότητες κατά 40% ετησίως την περίοδο 2013-2015, καταβάλλοντας έτσι μια έκτακτη προσπάθεια σ’ αυτές τις έκτακτες περιστάσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Η τράπεζα της ΕΕ θα έχει σημαντική και απτή συμβολή στο ξεπέρασμα της σημερινής κρίσης». Αναμένεται ότι οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ θα επιτρέψουν την υλοποίηση επενδύσεων ύψους έως 180 δισ. ευρώ, τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων, με έμφαση στην καινοτομία, την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, την αποδοτική χρήση των πόρων και τις στρατηγικής σημασίας υποδομές. Ο Πρόεδρος κ. Hoyer δήλωσε επίσης: «Οι επενδύσεις στην καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγικότητα της Ευρώπης και θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στο μέλλον».

Κατά το 2012 η EΤΕπ υπέγραψε νέα δάνεια ύψους 52,2 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 60 χώρες. Από το ποσό αυτό, 44,8 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε έργα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 7,4 δισ. ευρώ σε έργα εκτός ΕΕ. Ανταποκρινόμενη στις σοβαρές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες της ΕΕ, η ΕΤΕπ στήριξε ειδικότερα τομείς που αποτελούν βασικούς μοχλούς της ανάπτυξης και της απασχόλησης, και ιδίως τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι χρηματοδοτήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθαν σε 13 δισ. ευρώ. Περισσότερες από 200 000 ΜΜΕ έλαβαν άμεση ή έμμεση στήριξη μέσω των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ το 2012. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), το σκέλος του Ομίλου ΕΤΕπ που ειδικεύεται στην παροχή στήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω προϊόντων που αφορούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο, ανέλαβε δεσμεύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια που ανήλθαν στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 1,34 δισ. ευρώ, προσελκύοντας περισσότερα από 7 δισ. ευρώ από άλλους επενδυτές. «Το 2013 ο Όμιλος ΕΤΕπ θα προσπαθήσει να επεκτείνει ακόμη περισσότερο τη στήριξη που παρέχει προς τις ΜΜΕ στην Ευρώπη και να διευρύνει το φάσμα των διαύλων διανομής των προϊόντων του», δήλωσε ο Πρόεδρος κ. Hoyer.

Η ΕΤΕπ προσέφερε επίσης ειδική στήριξη σε χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων, μέσω της κινητοποίησης υφιστάμενων πόρων, όπως τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τις συμβουλευτικές της δραστηριότητες. «Ο συνδυασμός πηγών χρηματοδότησης και οι συμβουλευτικές δυνατότητες της ΕΤΕπ της επέτρεψαν να διατηρήσει ενεργό παρουσία σε χώρες όπου άλλοι επενδυτές έχουν ήδη αποχωρήσει από τις αγορές ή μειώνουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους», είπε ο πρόεδρος κ. Hoyer, τονίζοντας ότι: «Η ΕΤΕπ είναι η τράπεζα και των 27 – και σύντομα 28 – κρατών μελών της ΕΕ».

Οι χρηματοδοτήσεις εκτός ΕΕ ενισχύουν τη στήριξη που παρέχει η ΕΤΕπ στις εξωτερικές προτεραιότητες της ΕΕ μέσω μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα, στην κοινωνική και οικονομική υποδομή και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στηρίζουν τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Ο Πρόεδρος κ. Hoyer σχολίασε: «Με το μεγάλο δίκτυο επιχειρήσεων-πελατών που διαθέτει στην Ευρώπη, η ΕΤΕπ στηρίζει αποτελεσματικά τη διεθνοποίηση της οικονομίας της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Με την πλούσια πείρα και την τομεακή της εξειδίκευση, η ΕΤΕπ προσφέρει σημαντικά οφέλη για κάθε χώρα-εταίρο και συνάμα για την ΕΕ.»

Η ΕΤΕπ διατήρησε άριστη πιστοληπτική ικανότητα σε όλη τη διάρκεια του 2012, κυρίως χάρη στη συνετή δανειοδοτική πολιτική της και τη σωστή διαχείριση των κινδύνων. Το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος του 2012 διαμορφώθηκε στα 508 δισ. ευρώ, καθιστώντας την ΕΤΕπ τον μεγαλύτερο πολυμερή χρηματοδοτικό οργανισμό. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της ΕΤΕπ παρέμεινε υψηλός, στο 23,1%. Εν μέσω συνθηκών υψηλής μεταβλητότητας στις αγορές, η Τράπεζα άντλησε 71,3 δισεκ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, εκ των οποίων ένα μέρος αφορά προχρηματοδότηση για το τρέχον έτος. Ο Πρόεδρος κ. Hoyer δήλωσε: «Η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να δίνει μεγάλη προσοχή στην ποιότητα του ισολογισμού της. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μας και η συντηρητική διαχείριση των κινδύνων είναι ζωτικής σημασίας για την Τράπεζα και τους επενδυτές της».

Σημειώσεις για τους συντάκτες:

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Όμιλος ΕΤΕπ) αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ). Η ΕΤΕπ είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. Μέτοχοι της ΕΤΕπ είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις σε υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να προάγει τους στόχους πολιτικής της ΕΕ. Το ΕΤΑΕ είναι το σκέλος του Ομίλου ΕΤΕπ που ειδικεύεται στην παροχή στήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε όλη την Ευρώπη μέσω προϊόντων που αφορούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Μέτοχοί του είναι η ΕΤΕπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το 2012 οι δεσμεύσεις του ΕΤΑΕ σε επενδυτικά κεφάλαια ανήλθαν στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 1,4 δισ. ευρώ προσελκύοντας περισσότερα από 7 δισ. ευρώ από άλλους επενδυτές. Το Ταμείο ανέλαβε επίσης δεσμεύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ για εγγυήσεις και πράξεις τιτλοποίησης, στηρίζοντας νέα χαρτοφυλάκια δανείων προς ΜΜΕ συνολικού ύψους 5,2 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η παρουσίαση Powerpoint από τον Πρόεδρο είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.eib.org / press

Επαφές με τον Τύπο:

Rainer Schlitt: e-mail: r.schlitt@eib.org, κιν.: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-mail: s.parisse@eib.org, κιν.: (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: e-mail: c.roche@eib.org, κιν.: (+0032) 47 96 505 88

Γραμματεία Γραφείου Τύπου: e-mail: press@eib.org, τηλ.: (+352) 43 79 – 21000, φαξ: (+352) 43 79 – 61000

Γενικές ερωτήσεις:

Γραφείο Ενημέρωσης της ΕΤΕπ (EIB Infodesk)

E-mail: info@eib.org, τηλ.: (+352) 43 79 – 22000, φαξ: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar